Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδος ΙΙ)

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 524/τ.Γ’/18-6-2010, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) Κλάδου ΙΙ, κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, με πενταετή θητεία, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, στο πεδίο της Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2817/2000, των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 134/1999, του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2002, του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 3549/2007, του κεφ. Α’ του Π.Δ.147/2009, την αριθμ. πρωτ. Φ.30/59684/ΙΒ/172/25-5-2009 Κ.Υ.Α. –Έγκριση οικονομικού σκέλους του τετραετούς προγραμματισμού, την από 23-7-2009 κοινή προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργού του ΥΠΔΒΜΘ και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 1844/τ.Β’/3-9-2009), το αριθμ. Φ.131.1/149243/Β2/2-12-2009 έγγραφο του Τμήματος Β’ του ΥΠΔΒΜΘ με συνημμένη την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/141/οικ 13738/26-5-2009 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, το από 15-12-2009 απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου – κατανομή πιστώσεων θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. έτους 2009, το αριθμ. 70 ΦΕΚ/τ.Β’/28-1-2010 – Δημοσίευση της αριθμ. 20100435/21-1-2010 Πράξης Πρύτανη – Κατανομή πιστώσεων για την πλήρωση νέων θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων».

Οι Υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις ανωτέρω θέσεις θα παρέχουν εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο και θα διεξάγουν εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Δικτύων (Τεχνολογία Λογισμικού, Πληροφοριακά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Γλώσσα προγραμματισμού JAVA, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Δίκτυα, κλπ.) που διδάσκονται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

Οι προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων είναι:

 • Κατοχή Πτυχίου Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
 • Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στα πεδία:
  • Τεχνολογίες Internet και Web, ή/και
  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, ή/και
  • Διαχείριση και Βάσεις Δεδομένων.

Θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:

 • Γνώσεις ή σχετική προϋπηρεσία σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία:
  • Τεχνολογία Λογισμικού, ή/και
  • UML, Γλώσσα Προγραμματισμού JAVA, ή/και
  • Λειτουργικό σύστημα UNIX, ή/και
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, ή/και
  • Συστήματα ροών εργασίας, ή/και
  • Υπηρεσιοστρεφή πληροφοριακά συστήματα.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον της Αγγλικής.

Ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων θα γίνει με συνέντευξη από τριμελή επιτροπή.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιοτήτων:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
 5. Επικυρωμένες βεβαιώσεις από το εργοδότη για την επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
 6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου η Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
 7. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
 8. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
 9. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.

−      Τα δικαιολογητικά 6, 7 και 8 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

−      Το δικαιολογητικό 9 θα κατατεθεί στην Υπηρεσία από τους υποψήφιους που θα επιλεγούν.

−      Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές και, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις.

−      Οι τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων καθώς και από το τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, γραφείο 415, 4ος όροφος, του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου, (Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34).

Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει στις 3-9-2010.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: α) 210-4142223 Τμήμα ΔΕΠ και β) 210-4142752 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν έντυπο αίτησης υποψηφιότητας, στον ιστότοπο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου, πατώντας εδώ.

Ο Αντιπρύτανης

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος