17 Ιουλίου 2011 – Προκήρυξη θέσεων διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 για το 2011-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 κατόχους διδακτορικού διπλώματος με ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία ή μέλη ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ προκειμένου να καλύψουν τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων, βάσει του Π.Δ. 407/80, και με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθεί η σχετική πίστωση:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μαθηματική Ανάλυση Ι Χειμερινό (1ο)
2. Θεωρία Πιθανοτήτων Χειμερινό (1ο)
3. Γραμμική Άλγεβρα Χειμερινό (1ο)
4. Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας Χειμερινό (5ο)
5. Δομές Δεδομένων Χειμερινό (3ο)
6. Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό (5ο)
7. Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Εαρινό (2ο)
8. Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό (2ο)
9. Στατιστική Εαρινό (2ο)
10. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό (8ο)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, μέχρι 17-07-2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου.
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και Διδακτορικού Διπλώματος (για αλλοδαπό Ίδρυμα απαιτείται και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ).
  4. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών.
  5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς

Τηλ: 210.4142752, 210.4142773.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.