Προπτυχιακές Σπουδές

Εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και, από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών, διακρίνεται σε δύο κατευθύνσεις:

  • «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»
  • «Συστημάτων Επικοινωνιών & Δικτύων»

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του Π.Π.Σ. του Τμήματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Κορμού [Κ]
  • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών [Υ-ΗΥ]
  • Επιλογής Κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών [Ε-ΗΥ]
  • Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συστημάτων Επικοινωνιών & Δικτύων [Υ-ΣΕΔ]
  • Επιλογής Κατεύθυνσης Συστημάτων Επικοινωνιών & Δικτύων [Ε-ΣΕΔ]
  • Σεμιναριακού Τύπου [Σ]

Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα του Π.Π.Σ. ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο.

Δείτε τη δομή του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. του Τμήματος σχηματικά.