Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές που διαμένουν ήδη στις φοιτητικές εστίες του
Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. ότι πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023
.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν να διαμένουν δωρεάν στις
φοιτητικές εστίες, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να
υποβάλλουν εν νέου αίτηση
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr
με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού από Πέμπτη 25 Αυγούστου
έως Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-foititikes-esties.html