Νέα διαδικασία επίσημης μετάφρασης εγγράφων – Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υπηρεσία Ενημέρωσης

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για την διαδικασία απλοποίησης της επίσημης μετάφρασης εγγράφων

Από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία απλοποίησης της επίσημης μετάφρασης εγγράφων.

Με το νέο σύστημα μεταφράσεων εξαλείφεται η γραφειοκρατική διαδικασία δεκαετιών και αντικαθίσταται από ένα νέο ψηφιακό απλοποιημένο σύστημα (https://metafraseis.services.gov.gr ).

Η εν λόγω διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εξωτερικών, και αποτελεί εφαρμογή του εκσυγχρονισμού του οργανωτικού του σχήματος (Ν.4781/2021).

Συγκεκριμένα, παρέχονται πλέον δύο νέες υπηρεσίες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr :

α. η αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή (για πολίτες και επιχειρήσεις)

β. η καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης (για τους πιστοποιημένους μεταφραστές).

Πλέον, οι πολίτες και οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να επιλέγουν από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών τον μεταφραστή της αρεσκείας τους και θα συναλλάσσονται απευθείας μαζί του.

Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών

Στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» περιλαμβάνονται οι Πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστές.

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες/ αυτοαπασχολούμενοι:

• δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες
• αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση αυτή
• σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την  Προξενική Αρχή της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με επικύρωση από το αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή.

Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να μεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση.

Το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» έχει καταρτιστεί με την υπ’ αριθ. Π23ΜΕΤ-34908/19.07.2021  απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 3149) και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό εδώ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην οποία έχει υλοποιηθεί εφαρμογή ταξινόμησης και αναζήτησης Πιστοποιημένου Μεταφραστή, επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://metafraseis.services.gov.gr/

Επιπλέον, στον ίδιο σύνδεσμο, οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειδική εφαρμογή για να καταχωρούν τα στοιχεία των μεταφράσεων και να λαμβάνουν μοναδικό σειριακό αριθμό για αυτές, όπως προβλέπεται στον ν. 4781/2021 ( Α’ 31) και στην υπ’ αριθ. Π23ΜΕΤ-38227/30.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας (Β’ 3482). Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή ανά σελίδα μετάφρασης και ανά κατηγορία προς μετάφραση εγγράφου, σύμφωνα με την κατάταξη  του  άρθρου 148 του ν. 4781/2021, έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 092.1/ΑΣ 4151 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών (Β΄3903). Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Για ζητήματα που αφορούν σε Πιστοποιημένους Μεταφραστές ή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών μπορείτε να επικοινωνείτε με το Υπουργείο Εξωτερικών (τηλέφωνο 210-3681782 και email metafrastiki.yp@mfa.gr ).

Για θέματα μεταφράσεων μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον πιστοποιημένο μεταφραστή της επιλογής σας.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες για τους πιστοποιημένους μεταφραστές:

https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html