Ενημέρωση και πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ