Πρακτική Άσκηση δύο θέσεων στην Analytical View

Στοιχεία Θέσης:

  • Τίτλος Θέσης: Business Intelligence and Analytics Developer.
  • Επιθυμητά Προσόντα: Τελειόφοιτος.
  • Αριθμός θέσεων προς κάλυψη: 2
  • Διάρκεια απασχόλησης: 1-6 μήνες.

Analytical View: www.analyticalview.com