1 Νοεμβρίου 2012 – Κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων για το ακαδ. έτος 2012-13.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3404/05 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής.

Οι κατατάξεις  πτυχιούχων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων πραγματοποιούνται με βάση το βαθμό πτυχίου των υποψηφίων.

  • Οι κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, και πτυχιούχων ανώτερων σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών θα καλύπτουν ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισακτέων ήτοι: 227 x 2% = θέσεις 5, κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.
  • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά Σχολών, ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων ήτοι: 227 x 5% = θέσεις 11, κατατάσσονται στο Α΄εξάμηνο σπουδών.

Yποβολή Δικαιολογητικών

  • H αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων από 1-15 Nοεμβρίου 2012.

(Διεύθυνση : Ζέας 80-82, 2ος όροφος, 18534 Πειραιάς, τηλ. 210414 2086, 2373, 2426, 2235)

Δικαιολογητικά

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου (το έντυπο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  2. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με γενικό βαθμό.
  3. Προκειμένου για πτυχιούχους A.E.I. εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα Έντυπα: