Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 ακαδ. έτους 2009-2010

Το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010:

1) Κατόχους διδακτορικού διπλώματος με ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία ή μέλη ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ προκειμένου να καλύψουν τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων, βάσει του Π.Δ. 407/80:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Μαθηματική Ανάλυση Ι Χειμερινό (1ο)
2 Θεωρία Πιθανοτήτων Χειμερινό (1ο)
3 Γραμμική Άλγεβρα Χειμερινό (1ο)
4 Μαθηματική Λογική Χειμερινό (1ο)
5 Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Εαρινό (2ο)
6 Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό (2ο)
7 Στατιστική Εαρινό (2ο)
8 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Εαρινό (4ο)
9 Προγραμματισμός Παγκόσμιου Ιστού Εαρινό (4ο)

2) Πτυχιούχους ΑΕΙ για την εκτέλεση φροντιστηριακού – εργαστηριακού έργου σε μαθήματα του Τμήματος, με εμπειρία στην εργαστηριακή άσκηση φοιτητών στα κάτωθι μαθήματα – γνωστικά αντικείμενα, βάσει του Π.Δ. 407/80:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ-UNIX Χειμερινό (3ο)
2 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Χειμερινό (3ο)
3 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Χειμερινό (5ο)
4 Συστήματα Ροής Εργασίας Χειμερινό (5ο)
5 Προσομοίωση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Χειμερινό (7ο)
6 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Εαρινό (2ο)
7 Δίκτυα Υπολογιστών Ι Εαρινό (4ο)
8 Πληροφοριακά Συστήματα Εαρινό (6ο)
9 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Εαρινό (8ο)
10 Προχωρημένα θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών Εαρινό (8ο)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, μέχρι 24-07-2009 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και Διδακτορικού Διπλώματος (για αλλοδαπό Ίδρυμα απαιτείται και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών.
 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Γραμματεία Τμήματος
  Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
  Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς
  Τηλ: 210.4142752, 210.4142773.
  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

[download id=”13455″ format=”2″]