Διαλειτουργικότητα Συστημάτων

Διδάσκοντες Ανδριάνα Πρέντζα
Ελευθερία Στουγιάννου
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΣΛΔ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-208
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα συστημάτων, παρουσιάζονται διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα συστημάτων, αναλύεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework) και παρουσιάζονται οι τρέχουσες τεχνολογίες/πρότυπα/προδιαγραφές διαλειτουργικότητας σε βασικούς τομείς (ενδεικτικά: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονικές Προμήθειες, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, Ηλεκτρονική Υγεία).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα συστημάτων.
 • Εξηγεί τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.
 • Εφαρμόζει μεθοδολογία σχεδίασης διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Αξιολογεί και επιλέγει τις κατάλληλες προδιαγραφές που εξασφαλίζουν διαλειτουργικότητα συστημάτων σε διάφορους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη διαλειτουργικότητα συστημάτων
 • Βασικές αρχές, ορισμοί και οφέλη
 • Κύριες προσεγγίσεις και απαιτήσεις
 • Διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework)
 • Διαλειτουργικότητα σε οργανωσιακό, σημασιολογικό και τεχνικό επίπεδο
 • Μεθοδολογία σχεδίασης διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών
 • Διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες
 • Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών προμηθειών
 • Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών υγείας

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος
 • Διάφορα άρθρα

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης.