Αξιολόγηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Συστημάτων

Διδάσκοντες Συμεών Ρετάλης
Δημήτριος Γκότζος
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΠΔΙ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-731-ΠΔΙ
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Στόχος και Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα  επιχειρείται  τόσο η εννοιολογική αποσαφήνιση και ο επαναπροσδιορισμός του σκοπού και των στόχων που υπηρετεί η αξιολόγηση στην εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, όσο και η σκιαγράφηση  των μοντέρνων και εύχρηστων τεχνικών και εργαλείων, που αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • Να γνωρίζει πώς οι σύγχρονες μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, που αξιοποιούν τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες,
 • Να κατανοεί τα μεθοδολογικά ζητήματα αναφορικά με την οργάνωση και διεξαγωγή της αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Να αξιοποιεί τα μοντέρνα εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων.

Να εφαρμόζει ποικιλία τεχνικών για συστηματική αξιολόγηση της διδασκαλίας.

Περιεχόμενα
1.     Βασικές αρχές της αξιολόγησης της ποιότητας εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

  • Διαμορφωτική
  • Ολιστική-Συμπερασματική

2.     Αρχές Αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων

3.     Γνωστές τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων

4.     Κατηγορίες εργαλείων αξιολόγησης

 • Quiz-tests
 • Rubrics
 • Mindmaps
 • Learning Analytics
 • Computational Thinking Assessment tools

5.     Τεχνικές αξιολόγησης ποιότητας μαθησιακών πόρων και συστημάτων

6.     Πρακτική άσκηση δημιουργίας και χρήσης των  τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης.

Βασικά Συγγράμματα

1.     Πετροπούλου, Ο., Κασιμάτη, Α., Ρετάλης, Σ., (2015). Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης με αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Εκδόσεις Κάλλιππος, Online http://hdl.handle.net/11419/232

2.     Καψάλης, Α., & Χανιωτάκης, Ν. (2011). Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη