Διαπιστωτικές Πράξεις εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων