Απόφαση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αναφορικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημμένο Έντυπο: