Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τo Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί ενδιαφερόμενους πτυχιούχους τµηµάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα πεδία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και διδάκτορες συναφών ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυµούν να διεξάγουν έρευνα σε μεταδιδακτορικό  επίπεδο, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ερευνητική δραστηριότητα, που θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη της Επικ. Καθηγήτριας κ. Α. Αλεξίου, αναφέρεται στις εξής επιστημονικές περιοχές:

  • Προηγμένες τεχνολογίες φυσικού και MAC επιπέδου για ασύρματα δίκτυα 4ης γενιάς
  • Machine-to-machine (Μ2Μ) communications for the Internet of Things: τεχνικές βελτιστοποίησης ασύρματων δικτύων αισθητήρων
  • Εξέλιξη και επέκταση κυψελωτών δικτύων 3ης και 4ης γενιάς με σκοπό την ενσωμάτωση Μ2Μ τεχνολογιών και εφαρμογών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν με email (στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexiou@unipi.gr) τα ακόλουθα:

(1) αντίγραφα τίτλων σπουδών µε αναλυτικές βαθµολογίες, (2) λεπτοµερές βιογραφικό σηµείωµα, (3) σύντοµο υπόµνηµα στο οποίο θα αναλύουν τα προσόντα τους και θα αιτιολογούν την προτίµησή τους για τη συγκεκριµένη περιοχή έρευνας και (4) ονόµατα δύο τουλάχιστον κριτών, από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.