Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. που δεν διαθέτουν Μ.Δ.Ε. Όσοι Υ.Δ. γίνονται δεκτοί χωρίς να διαθέτουν Μ.Δ.Ε. υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς τουλάχιστον γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με το παρακάτω ειδικό έντυπο.

Στην αίτηση υποψηφιότητας επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επαρκούς τουλάχιστον γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, του εσωτερικού ή εξωτερικού.
  • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος.