Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Συγγραφέας Γεώργιος Βασιλακόπουλος
Εκδότης
Έτος έκδοσης 2009
Aριθμός σελίδων 559
ISBN 978-960-930872-4

Ο σχεδιασμός των βάσεων δεδομένων συνιστά μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή κάθε δόκιμης μεθοδολογίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Από τον επιτυχή, κατά τους κανόνες της επιστήμης, σχεδιασμό των βάσεων δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του ευρύτερου πληροφοριακού συστήματος.

Το βιβλίο αυτό συνιστά μια λεπτομερή αναφορά στον εννοιολογικό και στο λογικό σχεδιασμό βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και το σχεσιακό μοντέλο, αντίστοιχα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζονται οι διάφορες έννοιες που υπεισέρχονται στα μοντέλα αυτά και αναλύονται όλα τα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού βάσεων δεδομένων.

Παράλληλα, στο βιβλίο αυτό επιχειρείται ο συνδυασμός της θεωρητικής και της πρακτικής αναπαράστασης των διαφόρων εννοιών. Έτσι, για πολλές από τις έννοιες που υπεισέρχονται παρέχεται η μαθηματική τους έκφραση, προκειμένου να καταδειχθεί η αυστηρή θεμελίωσή τους και να διευκολυνθεί η βαθύτερη κατανόησή τους, ενώ παρατίθεται σημαντικός αριθμός παραδειγμάτων με σκοπό την αντιστοίχηση των εννοιών αυτών σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Μια επιπλέον καινοτομία του βιβλίου είναι ότι περιλαμβάνει έναν ικανό αριθμό λυμένων προβλημάτων, που αφορούν στον εννοιολογικό και στο λογικό σχεδιασμό διαφόρων πραγματικών βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας επαγγελματικές προσεγγίσεις.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε φοιτητές της επιστήμης και τεχνολογίας της πληροφορικής. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο και οδηγό σε επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής με ενδιαφέρον στο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων.