Στατιστικές Μέθοδοι & Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις Νέες Τεχνολογίες

Συγγραφέας Φιλιππάκης Μιχαήλ
Εκδότης Εκδόσεις Τσότρας
Έτος έκδοσης 2017
Aριθμός σελίδων 976
ISBN 978-618-5066-81-9

Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που περιγράφει με τρόπο σαφή και ακριβή τα διάφορα μετρήσιμα οικονομικά, πολιτικά, δημογραφικά και πολλά άλλα φαινόμενα καθώς επίσης και την διαχρονική τους εξέλιξη. Επιπλέον εκτιμά διάφορους παραμέτρους ενός πληθυσμού ή προβλέπει την εξέλιξη των φαινομένων στο άμεσο μέλλον αφού αξιολογηθεί το παρελθόν. Η στατιστική ως επιστήμη χειρίζεται μεγάλο πληθος δεδομένων και ταυτόχρονα για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων απαιτούνται εκτεταμένοι υπολογισμοί. Έτσι στην πορεία της εξέλιξης της βρήκε αρωγό την επιστήμη της Πληροφορικής και τις νέες Τεχνολογίες και χρησιμοποιείται και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως την ιατρική, την βιολογία, την οικονομία. Αυτό που αποτέλεσε κομβικό σημείο στην εξέλιξη της Στατιστικής, είναι η εισαγωγή, η εφαρμογή και η αξιοποίηση των εννοιών της μέσης τιμής, της διακύμανσης, της παλινδρόμησης και της συσχέτισης.

Η Ανάλυση Παλινδρόμησης είναι μια ευρέως χρησιμοποιημένη στατιστική τεχνική μοντελοποίησης για την έρευνα της συσχέτισης μεταξύ μίας εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Χρησιμοποιείται με σκοπό την εκχώρηση δεδομένων σε μία πραγματική μεταβλητή πρόβλεψης. Η παλινδρόμηση προϋποθέτει ότι τα σχετικά δεδομένα ταιριάζουν με μερικά γνωστά είδη συνάρτησης και μετά καθορίζει την καλύτερη συνάρτηση αυτού του είδους που μοντελοποιεί τα δεδομένα που έχουν δοθεί. Αποτέλεσμα της παλινδρόμησης όταν χρησιμοποιείται ως τεχνική εξόρυξης δεδομένων, αποτελεί ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται αργότερα για να προβλέψει τις τιμές της κατηγορίας για τα νέα δεδομένα. Τέτοια παραδείγματα εφαρμογής της παλινδρόμησης αποτελεί η πρόβλεψη της ζήτησης για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία συναρτήσει των δαπανών διαφήμισης ή ο υπολογισμός της ταχύτητας του ανέμου σε σχέση με την θερμοκρασία, την υγρασία και την ατμοσφαιρική πίεση του περιβάλλοντος.

Για την μελέτη των παραπάνω αναπτύχθηκαν τυποποιημένα λογισμικά όπως το SPSS, το SAS, το Minitab, η R και άλλα. Αυτά επιλύουν όλα τα στατιστικά προβλήματα και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας κυρίως γραφικές απεικονίσεις (γραφήματα διασποράς) και με χρήση αυτών εξάγονται στατιστικά συμπεράσματα.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών, σε φοιτητές Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστήμης Τηλεπικοινωνιών, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών καθώς επίσης και σε φοιτητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η προσπάθεια αυτού του βιβλίου έγκειται στη παρουσίαση των εννοιών με τρόπο απλό χωρίς ιδιαίτερα προαπαιτούμενα χωρίς πολλές αποδείξεις στη θεωρία και με τη βοήθεια πολλών γραφημάτων και παραδειγμάτων ώστε να γίνουν κατανοητές οι έννοιες και η εφαρμογή της θεωρίας σε πρακτικά προβλήματα.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τα εννέα ακόλουθα κεφάλαια.

  • Περιγραφική Στατιστική
  • Θεωρία Πιθανοτήτων-(Διακριτές & Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές)
  • Δειγματικές κατανομές
  • Εκτιμητική (σε σημείο)
  • Διαστήματα εμπιστοσύνης
  • Στατιστική συμπερασματολογία-Έλεγχοι υποθέσεων
  • Απλή & πολλαπλή παλινδρόμηση
  • Ανάλυση Διακύμανσης
  • Στατιστικές μέθοδοι & Ανάλυση Παλινδρόμησης με χρήση των προγραμμάτων SPSS και R

Σε κάθε κεφάλαιο διατυπώνονται τα βασικά θεωρήματα και συμπεράσματα μαζί με λυμένα υποδειγματικά παραδείγματα ώστε να γίνεται κατανοητός ο τρόπος χρήσης της θεωρίας. Επιπλέον υπάρχουν πολλές γραφικές παραστάσεις ώστε να μπορεί να έχει ο αναγνώστης καλύτερη εποπτεία του προβλήματος αφού αυτά σχετίζονται με τις γνωστές κατανομές και τις γραφικές παραστάσεις αυτών. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται το στατιστικό πακέτο SPSS και το Στατιστικό πακέτο R όπου περιγράφεται το περιβάλλον λειτουργίας αυτών. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις βασικές εντολές του πακέτου και στον τρόπο που επιλύονται προβλήματα στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση του SPSS και της γλώσσας R. Τέλος δίνονται εφαρμογές προβλημάτων και η επίλυση αυτών με το πακέτο SPSS και R.

Επίσης στο τέλος κάθε κεφάλαιου υπάρχουν εκτός απο τα λυμένα παραδείγματα πολλές λυμένες ασκήσεις ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει τη γνώση για την επίλυση βασικών προβλημάτων της Στατιστικής και της Ανάλυσης Παλινδρόμησης. Καλό είναι ο αναγνώστης να λύσει αρκετές ασκήσεις αφού αυτές είναι αναγκαίες -αλλά οχι ικανές- για την κατανόηση και εκμαθηση των εννοιών και μετά να προσπαθήσει να λύσει τις άλυτες ασκήσεις που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Η δομή του βιβλίου αυτού προέρχεται από τη διδακτική εμπειρία του μαθήματος αυτού στους φοιτητές/τριες κυρίως του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αλλά και άλλων συναφή τμημάτων των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Μ.Π. και Α.Σ.Ε.Ι. Η κριτική σκέψη των φοιτητών κυρίως των Ψηφιακών Συστημάτων, οι ποικίλες απορίες τους και υποδείξεις τους βελτίωσαν αισθητά το περιεχόμενο των διαλέξεων και κατά συνέπεια το παρόν βιβλίο και τους ευχαριστώ πολύ.