Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές

Συγγραφέας Μαρίνος Θεμιστοκλέους, Βασιλική Μαντζάνα
Εκδότης
Έτος έκδοσης 2010
Aριθμός σελίδων 354
ISBN 9789609323819

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη που υπάρχει για την κατανόηση και χρήση των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών (Service Oriented Architecture – SOA) και των Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού (web services) υπήρξε το βασικό κίνητρο για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού. Οι υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές έχουν απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τη διεθνή βιβλιογραφία στην οποία συναντά κανείς πληθώρα βιβλίων και άρθρων. Εν αντιθέσει με το διεθνές περιβάλλον, στην Ελλάδα υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία σε θέματα υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών ενώ παράλληλα παρατηρείται απουσία εκδόσεων στην Ελληνική σε αυτό το αντικείμενο. Ως εκ τούτου, η παρούσα έκδοση έχει διττό στόχο. Αφενός να καλύψει το κενό που υπάρχει και αφετέρου να συνεισφέρει στο ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό περιβάλλον ένα σύγγραμμα που επεξηγεί και αναλύει θέματα ολοκλήρωσης και υπηρεσιοστρεφών αρχιτεκτονικών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίων, ερευνητές, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές πληροφοριακών συστημάτων, υπεύθυνους πληροφορικής και αναλυτές επιχειρήσεων που επιθυμούν να μελετήσουν τεχνολογίες αιχμής όπως τα Web Services και η Service Oriented Architecture (SOA). Το βιβλίο μεταξύ άλλων καλύπτει: (α) την ανάγκη για ολοκλήρωση πληροφορικών συστημάτων, (β) τις Τεχνολογίες Ενδιάμεσου Λογισμικού, (γ) την Τεχνολογία Ολοκλήρωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Enterprise Application Integration – EAI), (δ) την  Υπηρεσιοστρεφή Ολοκλήρωση, (ε) τις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (Web Services), (στ) τη γλώσσα XML, (ζ) το πρωτόκολλο SOAP, (η) τη γλώσσα περιγραφής Web Services WSDL, (θ) το Universal Description Discovery and Integration (UDDI), (ι) τη διακυβέρνηση Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών – (SOA Governance) και (κ) το σχεδιασμό Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών (κύκλος ζωής, μεθοδολογίες, χορογραφία ενορχήστρωση, BPEL κλπ).