Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων διεξήχθη στο διάστημα 7-11 Οκτωβρίου 2013.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα θετικά για το τμήμα, καταξιώνουν τις επίπονες προσπάθειες όλων των συντελεστών του και προσφέρουν ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχιση της λειτουργίας του σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και παραγωγικότητας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα του κειμένου της εξωτερικής αξιολόγησης:

“The bottom line of our evaluation is the pleasant and, somewhat surprising, realization that a unit created as recently as 1999 and with a current faculty size of only 22 individuals (with a healthy, but improvable, mix of genders) has created a world-class programme both in teaching and research with impressive accomplishments and success stories across the board of its coverage areas (that include both traditional areas like infrastructure systems, telecommunication networks, etc., as well as innovative application areas like e-learning, health systems, and security). This is not common in the Greek academic environment.”

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης βρίσκεται εδώ.