Χρήσιμα Έγγραφα

Εκτύπωση
 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 3. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 4. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004)
 5. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (Υ.Α. 117295/Γ2, ΦΕΚ 2148/Β’/5-8-2014)
 6. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014)
 7. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα” (Α.Π. 20162295, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016)
 8. ΦΕΚ Επανίδρυσης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα” (Α.Π. 20183531, ΦΕΚ 2398/Β’ /22-6-2018)
 9. ΦΕΚ Τροπ. της υπ’ αριθμ. 20183531/7.6.2018 απόφασης του Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα” (Α.Π. 20193542, ΦΕΚ 2074/Β’ /4-6-2019)
 10. ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ (ΦΕΚ 3404/Β’ /14-8-2020)
 11. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
  * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 12. Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
 13. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. (Ιούλιος 2018)
 14. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 15. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα”
 16. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα” (Παράταση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2020
 17. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)
 18. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)