Χρήσιμα Έγγραφα

Εκτύπωση
 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 3. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 4. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004)
 5. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (Υ.Α. 117295/Γ2, ΦΕΚ 2148/Β’/5-8-2014)
 6. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014)
 7. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα” (Α.Π. 20162295, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016)
 8. ΦΕΚ Επανίδρυσης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα” (Α.Π. 20183531, ΦΕΚ 2398/Β’ /22-6-2018)
 9. ΦΕΚ Τροπ. της υπ’ αριθμ. 20183531/7.6.2018 απόφασης του Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα” (Α.Π. 20193542, ΦΕΚ 2074/Β’ /4-6-2019)
 10. ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ (ΦΕΚ 3404/Β’ /14-8-2020)
 11. ΦΕΚ Τροπ. της υπ’ αριθμ. 20193542/20.05.2019 (Β΄ 2074) απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183531/07.06.2018 (Β΄ 2398) απόφασης επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα” (ΦΕΚ 1523/Β’ /15-04-2021)
 12. ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ (ΦΕΚ 1529/Β’ /15-04-2021)
 13. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
  * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 14. Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
 15. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. (Ιούλιος 2018)
 16. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 17. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα”
 18. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)
 19. Απόδειξη γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 20. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)