Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες – Αρχές και Τεχνολογίες
(Smart Cities and Communities – Principles and Technologies)

Εκτύπωση

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Αντίστοιχα με αυτά των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, είναι τα ζητούμενα στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αντιγραφειοκρατικού, ανοικτού στην οικονομία και την κοινωνία δημοσίου, που αποκεντρώσει στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση το σύνολο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του και διατηρεί το ρόλο του θεσμικού ρυθμιστή κι επόπτη, του στρατηγικού σχεδιασμού, της λειτουργίας ως project manager. Ταυτόχρονα, ένα δημόσιο που με αξιολόγηση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών του, διαρκώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς δράσεις επιχειρηματικότητας.

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 1. Να συμμετάσχουν σε διεπιστημονικές ομάδες σχεδιασμού εφαρμογών έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, καθώς κι εφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο την πλήρη και διαφανή εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Να στηρίξουν τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, ώστε να διαμορφωθούν και αναπτυχθούν σε όλες τις περιοχές, εφαρμογές ψηφιακής διακυβέρνησης σε τομείς υπηρεσιών ενέργειας, υδάτων, απορριμμάτων, κυκλοφοριακού, υγείας, δόμησης
 3. Να εφαρμόσουν τις αρχές, τους αλγορίθμους και τα μοντέλα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S) και μάλιστα 3D G.I.S, καθώς και δορυφορικών τηλεπισκοπικών εικόνων, για τον αειφορικό σχεδιασμό αστικών συγκεντρώσεων και κτιρίων
 4. Να μεταφέρουν με κριτικό τρόπο, τη διεθνή κι ευρωπαϊκή εμπειρία διαμόρφωσης Έξυπνων Πόλεων, με χρήση IoT, Artificial Intelligence, Blockchain, κα.

Περιεχόμενα

 • Καθαρή ενέργεια, φωτισμός και δίκτυα κοινής ωφέλειας – έξυπνα, αποκεντρωμένα συστήματα διανομής και ανανεώσιμων πηγών
 • Κυκλική Οικονομία – Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση, Επανάχρηση, Μείωση Πρώτων Υλών
 • Αστικό περιβάλλον, υγεία, κοινωνική πρόνοια και πόροι – ψηφιακές εφαρμογές
 • Ανθεκτικά αστικά Συστήματα
 • Προσαρμοστικές πόλεις- χρήσεις γης και κτιρίων – πολυλειτουργικός αστικός χώρος – πολυκεντρικές πόλεις
 • Έξυπνα Κτίρια – Buildind Information Modelling – διαχείριση συστημάτων διανομής
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – 3D G.I.S.
 • Τηλεπισκόπηση – Ερμηνεία Δορυφορικών Εικόνων
 • Αλγόριθμοι και Μοντέλα Ψηφιακής Παρακολούθησης και Διαχείρισης Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος
 • Εξυπνες Πόλεις – Παραδείγματα ολοκληρωμένων περιπτώσεων.