Ανάλυση Αγορών και Υπηρεσίες

Εκτύπωση

Στόχος

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις με τις οποίες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες με τις οποίες συλλέγονται και ομαδοποιούνται οι λογιστικές και κοστολογικές πληροφορίες και καταρτίζονται και αξιολογούνται οι διάφορες λογιστικές και κοστολογικές καταστάσεις για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικές έννοιες: Μορφές Επιχειρήσεων, Σκοπός της Λογιστικής, Χρήστες, Διακρίσεις Λογιστικής, Λογιστικές Καταστάσεις, Λογιστικές Αρχές Ποιότητα Λογιστικών Πληροφοριών. Ισολογισμός, Απογραφή, Λογιστική Ισότητα, Λογιστικό γεγονός, Μεταβολή Στοιχείων Ισολογισμού, Διαδοχικοί Ισολογισμοί.
 • Προσδιορισμός, Μέτρηση και Εμφάνιση του Λογιστικού Αποτελέσματος. Οι έννοιες της είσπραξης, του εσόδου, της πληρωμής, του εξόδου και του κόστους. Βασικοί ορισμοί και ταξινομήσεις των εσόδων και των εξόδων του ΕΛΣ. Ορισμός του οικονομικού αποτελέσματος,
 • Έννοια και σημασία του Λογαριασμού, Στοιχεία, τήρηση και λειτουργία των λογαριασμών. Οργάνωση Σχεδίου Λογαριασμών, Διάκριση των Λογαριασμών.
  Ειδικές Κατηγορίες Λογαριασμών. Ισοζύγια λογαριασμών, Πρωτοβάθμιοι, Δευτεροβάθμιοι κ.λπ. Λογαριασμοί.
 • Λογιστική Διαδικασία και Λογιστικό Κύκλωμα. Στάδια κυκλώματος, Τεκμηρίωση λογιστικών γεγονότων, Ημερολόγιο, Καθολικό, Η έννοια του δεδουλευμένου εσόδου και εξόδου. Εγγραφές κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Συνέχεια, Λογιστικές διαδικασίες και εγγραφές τέλους χρήσεως Κατάρτιση Τελικών Λογιστικών Καταστάσεων.
 • Αξιολόγηση της Ρευστότητας, της Κεφαλαιακής διάρθρωσης και της Κερδοφορίας της Επιχείρησης.
 • Έννοιες και Διακρίσεις κόστους. Συμπεριφορά κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο και το ρυθμό παραγωγής. Παραδείγματα καί ασκήσεις
 • Στόχοι, Οργανωτικές δομές και Συστήματα κοστολόγησης. Συγκέντρωση κόστους Κόστος και τιμολόγησης προϊόντος ή υπηρεσίας, Ασκήσεις
 • Ανάλυση του νεκρού σημείου και διαμόρφωση προτάσεων για λήψη αποφάσεων.
  Ασκήσεις
 • Μέθοδοι Αποτίμησης. Αποτίμηση Αποθεμάτων και Συνέπειες στο Μέγεθος του Οικονομικού Αποτελέσματος
 • Γενική Άσκηση στη Λογιστική, Κοστολόγηση και αξιολόγηση της Επιχειρήσεως.
  Case Study.