Υποχρεωτικό [Y]

Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Στόχος Η κατανόηση της λειτουργίας και της συμπεριφοράς των οργανώσεων και οι σύγχρονες μορφές οργάνωσης και οργανωτικών δομών. Η κατανόηση του ρόλου της διοίκησης (management) ως διεργασίας επικοινωνίας, συντονισμού και κινητοποίησης για δράση προκειμένου να τεθούν και να επιτευχθούν οι στόχοι μιας οργάνωσης / ενός οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται οι μορφές διοίκησης, εντοπίζονται οι […]

Περισσότερα »

Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Στόχος Να βοηθήσει του φοιτητές να αποκτήσουν την εποπτική εικόνα μιας τεχνοοικονομικής ανάλυσης, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και τα στάδιά της, καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής. Να παρουσιάσει τις οικονομικές έννοιες και τους δείκτες που αφορούν στις επενδύσεις Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά χρηματοπιστωτικά και οικονομικά μεγέθη αξιολόγησης και αποτίμησης των επενδύσεων, καθώς […]

Περισσότερα »

Επιχειρησιακή Αναλυτική και Τεχνικές Βελτιστοποίησης Αποφάσεων

Στόχος Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θεμελιώδεις τεχνικές μοντελοποίησης και με αναλυτικές μεθόδους, για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε επιχειρησιακά προβλήματα. Οι μεθοδολογίες που περιλαμβάνονται συνιστούν πολύτιμα εργαλεία στη βελτιστοποίηση λήψης αποφάσεων, σε σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και ανάλυσης μοντέλων βελτιστοποίησης και η συσσώρευση […]

Περισσότερα »

Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές και Υπηρεσίες

Στόχος Μέρος Ι: Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των δικτύων επικοινωνιών και των σύγχρονων οπτικών δικτύων. Παρουσίαση των δομικών στοιχείων των οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Μελέτη των βασικών αρχιτεκτονικών οπτικών δικτύων κορμού και πρόσβασης. Παρουσίαση των σύγχρονων εφαρμογών οπτικών δικτύων. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσιάσεις προσομοίωσης οπτικών δικτύων στο εργαστήριο. Μέρος ΙΙ: Η […]

Περισσότερα »

Στρατηγική των Επιχειρήσεων και Επενδύσεις

Στόχος Το μάθημα σχετίζεται με το μάνατζμεντ του οργανισμού –τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των επιχειρησιακών (corporate), επιχειρηματικών (business) και λειτουργικών (functional) στρατηγικών μέσω της οργανωσιακής δομής και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στα ακόλουθα μέρη: 1. Στρατηγική Ανάλυση του περιβάλλοντος, του κλάδου, του ανταγωνισμού, των διαφόρων ενδιαφερομένων για την επιχείρηση (stakeholders), […]

Περισσότερα »

Προγραμματιζόμενα Δίκτυα και Νεφοϋπολογιστική

Στόχος Τα τελευταία χρόνια τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών αλλάζουν με σκοπό να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ολοένα και αυξανόμενη εισαγωγή νέων συσκευών στο δίκτυο (π.χ. smarphones, IoT). Εισάγονται νέες αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες με σκοπό να μειώσουν το κόστος του εξοπλισμού και της διαχείρισης. Στόχος του μαθήματος είναι να περιγραφούν και να εξηγηθούν οι νέες αυτές αρχιτεκτονικές […]

Περισσότερα »

Ανάλυση Αγορών και Υπηρεσίες

Στόχος Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις με τις οποίες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες με τις οποίες συλλέγονται και ομαδοποιούνται οι λογιστικές και κοστολογικές πληροφορίες και καταρτίζονται και αξιολογούνται οι διάφορες λογιστικές και κοστολογικές καταστάσεις για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες: […]

Περισσότερα »

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Προτεινόμενα Θέματα Δείτε τα προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στον Εύδοξο.

Περισσότερα »

Διοίκηση και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου

Στόχος Μέσα από την κατανόηση και από τα πρακτικά παραδείγματα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Κατανοήσουν τι είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο και τη σημασία που έχει στην επιτυχία της εταιρίας ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο Προσδιορίζουν τούς κινδύνους και τις πιθανές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ένα προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο όπως και να […]

Περισσότερα »