- Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr/technoeconomic -

Επιχειρησιακή Αναλυτική και Τεχνικές Βελτιστοποίησης Αποφάσεων

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θεμελιώδεις τεχνικές μοντελοποίησης και με αναλυτικές μεθόδους, για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε επιχειρησιακά προβλήματα. Οι μεθοδολογίες που περιλαμβάνονται συνιστούν πολύτιμα εργαλεία στη βελτιστοποίηση λήψης αποφάσεων, σε σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και ανάλυσης μοντέλων βελτιστοποίησης και η συσσώρευση εμπειρίας στην υλοποίηση και χρήση των μεθόδων επίλυσής τους. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η γνώση μεθόδων βελτιστοποίησης αποφάσεων και πρόβλεψης, που συνιστούν βασικά αναλυτικά εργαλεία της θεωρίας αποφάσεων. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αναπτύξουν την κριτική ικανότητα για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας για το εκάστοτε επιχειρησιακό πρόβλημα λήψης αποφάσεων, με κατανόηση των πλεονεκτημάτων και περιορισμών της.

Περιεχόμενα