Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εκτύπωση

Το Π.Μ.Σ. στη Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων έχει στόχο να δημιουργήσει εξειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, με γνώσεις στο σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών, οι οποίοι θα έχουν παράλληλα επιχειρηματικές και γενικότερα οικονομικές γνώσεις για την επενδυτική αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. Ο συνδυασμός εξειδικευμένων τεχνικών και οικονομικών γνώσεων στη διοίκηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και τη δημιουργία ανταγωνιστικών σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη ψηφιακή σύγκλιση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις, τόσο για το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών, όσο και για την κοστολόγηση, την οικονομική αξιολόγηση, και τη λήψη των σχετικών επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

  • i) Η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης και έρευνας στο σχεδιασμό σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και νέων δικτυακών υπηρεσιών από στελέχη που διαθέτουν τεχνολογικό και οικονομικό υπόβαθρο.
  • ii) Η κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμένες, διεπιστημονικές γνώσεις, τόσο των σύγχρονων τεχνολογιών στις τηλεπικοινωνίες, όσο και λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης, ώστε εξειδικευμένοι επιστήμονες να στελεχώσουν τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις.