Χρήσιμα Έγγραφα

Εκτύπωση
 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 3. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 4. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Υ.Α. 137707/Β7, ΦΕΚ 574/Β΄/30-3-2009)
 5. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Υ.Α. 159888/B7, ΦΕΚ 2730/Β’ /13-10-2014)
 6. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (Α.Π. 20162299, ΦΕΚ 1427/Β’ /20-5-2016)
 7. ΦΕΚ Επανίδρυσης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (Α.Π. 20184255, ΦΕΚ 3126/Β’ /31-7-2018)
 8. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184255/4-7-2018 απόφασης Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Digital Systems Security) (Β΄ 3126) (ΦΕΚ 3937/Β’ /15-09-2020)
 9. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184498/12-07-2018 απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Digital Systems Security) (Β΄ 3442) (ΦΕΚ 3977/Β’ /17-09-2020)
 10. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
  * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 11. Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
 12. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. (Αύγουστος 2018)
 13. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 14. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων”
 15. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (Παράταση έως 30 Ιουνίου 2020)
 16. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15)
 17. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)