Χρήσιμα Έγγραφα

Εκτύπωση
 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 3. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 4. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Υ.Α. 137707/Β7, ΦΕΚ 574/Β΄/30-3-2009)
 5. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Υ.Α. 159888/B7, ΦΕΚ 2730/Β’ /13-10-2014)
 6. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (Α.Π. 20162299, ΦΕΚ 1427/Β’ /20-5-2016)
 7. ΦΕΚ Επανίδρυσης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (Α.Π. 20184255, ΦΕΚ 3126/Β’ /31-7-2018)
 8. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
  * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 9. Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
 10. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. (Αύγουστος 2018)
 11. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 12. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων”
 13. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (Παράταση έως 1 Ιουλίου 2019)
 14. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (Παράταση έως 14 Ιουλίου 2019)
 15. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15)
 16. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)