- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Αντικείμενο

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς [1] ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:

Αντικείμενο

Η μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης απαιτεί την ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Στη βάση αυτή έχει σχεδιαστεί το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν οι παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών [2] το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) [3] και απονέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, Πτυχίο στα «Ψηφιακά Συστήματα».

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών [4] (ακαδημαϊκό έτος 2018-19)

Επιπλέον, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει έξι Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

 

Δείτε τη δομή του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. του Τμήματος σχηματικά [13].