Πουλυμενοπούλου Μικαέλα

Η Μικαέλα Πουλυμενοπούλου έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2000) και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου (2006). Έχει εργαστεί ως διδάσκων Π.Δ. 407 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (200-2003) και ως διδάσκων για εργαστηριακό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2006 έως σήμερα). Έχει συμμετάσχει σε έργα πληροφορικής υγείας και ιδιαίτερα σε έργα που αφορούσαν στην ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας, νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικών παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. Έχει εργαστεί ως προϊσταμένη στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Βύρωνα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα υγείας, την τεχνολογία υπολογιστικών νεφών, την αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού, τα συστήματα ροής εργασιών, τους προσωπικούς φακέλους υγείας, την μηχανική γνώσης, τις οντολογίες, τη σημασιολογική ολοκλήρωση ιατρικής πληροφορίας και ιατρικών συστημάτων και την ασφάλεια σε πληροφοριακά συστήματα υγείας. Η Μ. Πουλυμενοπούλου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βασιλακόπουλο.