25 Μαΐου 2012 – Συμμετοχή στο 7ο συνέδριο του έργου PEPPOL

Εκτύπωση

Μέλη του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετέχουν στο 7ο συνέδριο του έργου PEPPOL το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη, Ιταλία, στις 29-30 Μαΐου 2012, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου.

Το πιλοτικό έργο μεγάλης κλίμακας PEPPOL, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme), αποτελεί μια σημαντική διασυνοριακή πρωτοβουλία με στόχο την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών Πληροφορικής για τη δημιουργία και τη λειτουργία πανευρωπαϊκών διαδικτυακών εφαρμογών για τις δημόσιες προμήθειες. Το PEPPOL,  υιοθετώντας προδιαγραφές και πρότυπα καλών πρακτικών, κοινές διαδικασίες και ανοιχτές υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποσκοπεί να συμβάλει στη μείωση των διοικητικών δαπανών και να υποστηρίξει την πολιτική λιτότητας των εθνικών κυβερνήσεων.

Το PEPPOL διευκολύνει, επιπλέον, την ηλεκτρονική ανταλλαγή παραγγελιών, τιμολογίων, καθώς και καταλόγων μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών σε διάφορα κράτη-μέλη. Περιλαμβάνει επίσης την ταξινόμηση των εμπορευμάτων και υπηρεσιών καθώς και την υποβολή των εταιρικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την υποβολή προσφορών. Η επικύρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδονται από πιστοποιημένες αρχές σε όλη την Ευρώπη, αντιμετωπίζεται  στο ίδιο πλαίσιο.

Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν εγκαταστήσει επιτυχώς πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών προκειμένου να απλοποιηθούν οι εν λόγω διαδικασίες. Ενώ, όμως, η αποδοχή αυτών των συστημάτων αυξάνεται, οι περισσότερες λύσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με περιορισμένη πρόσβαση σε ευρύτερες κοινότητες. Το PEPPOL καταστεί δυνατή τη σύνδεση των υφιστάμενων κοινοτήτων και επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρίες να υποβάλουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις σε οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ, εξέλιξη που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.peppol.eu/events/peppol-conferences/7th-peppol-conference για περαιτέρω πληροφορίες.