Λειτουργικά Συστήματα

Εκτύπωση

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων, τις αρχές σχεδίασής τους, τα τεχνικά προβλήματα που διαχειρίζονται και η επίδρασή των διαφόρων παραλλαγών τους στη λειτουργία των συστημάτων.

Περιεχόμενα

  • Βασικές Έννοιες και Ιστορία των Λειτουργικών Συστημάτων.
  • Δομή Λειτουργικών Συστημάτων.
  • Διεργασίες: Ιδιότητες και Υλοποίηση Διεργασιών, Διαδιεργασιακή Επικοινωνία, Χρονοπρογραμματισμός Διεργασιών.
  • Χρήση και Υλοποίηση Νημάτων, Αναδυόμενα Νήματα, Μετατροπή Μονονηματικού Κώδικα σε Πολυνηματικό, Χρονοπρογραμματισμός Νημάτων.
  • Αδιέξοδα: Ο Αλγόριθμος της Στρουθοκαμήλου, Ανίχνευση, Ανάκαμψη, Αποφυγή, Πρόληψη.
  • Διαχείριση Μνήμης: Εικονική Μνήμη, Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμών Σελιδοποίησης, Αλγόριθμοι Αντικατάστασης Σελίδων, Τμηματοποίηση.
  • Είσοδος/Έξοδος: Υλικό και Λογισμικό Εισόδου-Εξόδου, Δίσκοι, Τερματικά.
  • Συστήματα Αρχείων: Αρχεία και Κατάλογοι, Υλοποίηση.
  • Tanenbaum A.S. (2009): Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, Έκδοση 3η (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • Silberschatz Α. & Galvin P.B. & Gagne G. (2007): Λειτουργικά Συστήματα (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Ίων.