22 Μαρτίου 2013 – Μηχανικός Λογισμικού

Εκτύπωση

Μηχανικός Λογισμικού

 

Περιγραφή θέσης

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» ζητεί ένα (1) μηχανικό λογισμικού για άμεση απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Η απασχόληση θα περιλαμβάνει την κατασκευή μερών συστημάτων αποθετηρίων και πληροφοριακών συστημάτων με ιδιαίτερα μεγάλους όγκους δεδομένων και υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας και διατήρησης, τα οποία αναπτύσσονται στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου με εφαρμογή σε ευρωπαϊκές και εθνικές ψηφιακές ερευνητικές υποδομές. Η απασχόληση θα επικεντρωθεί κυρίως (αλλʼ όχι μόνο) στο front-end το οποίο είναι προσβάσιμο αποκλειστικά μέσω Web.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής στο πεδίο της Πληροφορικής ή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Web programming, javascript, ajax, html5, css3
  • Πολύ καλή γνώση βάσεων δεδομένων και ανάπτυξης σε SQL (κατά προτίμηση MySQL, PostgreSQL)
  • Πολύ καλή γνώση PHP / Python
  • Βασικές γνώσεις σε χειρισμό / διαχείριση συστημάτων Linux/Unix

Θα συνεκτιμηθούν

  • Μεταπτυχιακές σπουδές
  • Εργασιακή εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από: βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων και αναλυτική βαθμολογία σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές, και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2013 στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά»,

Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125,

Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η παραλαβή τους μέχρι τις 26/03/2013.

Πληροφορίες:

Ι.Π.ΣΥ. / Ε.Κ. «Αθηνά», τηλ: 210 6875403, fax: 210 6856804, e-mail: contact(-at-)imis.athena-innovation.gr

Αρχική τοποθεσία: URL