- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Μήνυμα Προέδρου Τμήματος

Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς [1]. Κύριος στόχος του ιστοχώρου είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Τμήματος.

Το Τμήμα καλύπτει, μέσω των προγραμμάτων σπουδών και της διεξαγόμενης έρευνας,  σημαντικούς τομείς του ευρέως και ραγδαία αναπτυσσόμενου πεδίου της Ψηφιακής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται οι τομείς των ψηφιακών/δικτυακών υπηρεσιών, των ευρυζωνικών (ασύρματων και οπτικών) δικτύων, καθώς και η τεχνοοικονομική διοίκηση και η ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών: την κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα» (Τ&Δ), την κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων» (ΣΛΔ), την κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες» (ΥΥΥ) και την οριζόντια κατεύθυνση «Ασφάλεια» (ΑΣΦ). Το ΠΠΣ του Τμήματος αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων [2] και έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το Δημόσιο Τομέα στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής.

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών [3] (ακαδημαϊκό έτος 2018-19)

Στο Τμήμα λειτουργούν έξι Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

 1. Το Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” [4] (MSc in Information Systems and Services) (Α.Π. 20184240, ΦΕΚ 3273/Β’ /8-8-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
  • Κατεύθυνση 1η: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
  • Κατεύθυνση 2η: Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
  • Κατεύθυνση 3η: Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)
 2. Το Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” [5] (MSc in e-Learning) (Α.Π. 20183530, ΦΕΚ 2505/Β’ /29-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 3. Το Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα” [6] (MSc in Digital Communications and Networks) (Α.Π. 20183531, ΦΕΚ 2398/Β’ /22-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 4. Το Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” [7] (MSc in Digital Systems Security) (Α.Π. 20184255, ΦΕΚ 3126/Β’ /31-7-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 5. Το Π.Μ.Σ. “Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” [8] (ΜSc in Technoeconomic Management of Telecommunication Systems) (Α.Π. 20183533, ΦΕΚ 2463/Β’ /27-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 6. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» [9]. Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 7. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» [10]. Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 8. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και το ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» [11] (ΦΕΚ 2924/ Β’ / 12-07-2017).

Το Τμήμα παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε κάθε πτυχιούχο ελληνικού ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής που διαθέτει τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

Στο Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια «Δικτυοκεντρικών Συστημάτων & Υπηρεσιών» [12], «Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας» [13], «Δικτύων Τηλεπικοινωνιών & Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών» [14], «Ασφάλειας Συστημάτων» [15], «Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» [16], «Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση & τη Μάθηση» [17], «Ευφυών Συστημάτων & Τεχνολογιών Πολυμέσων» [18], «Tεχνητής Νοημοσύνης» [19], «Yπολογιστικής Βιοϊατρικής» [20], «Συστημάτων & Πολιτικών Περιβάλλοντος & Ενέργειας» [21].

Καθηγητής Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

Πρόεδρος Τμήματος