Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2018-19)