Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων

Εκτύπωση

Στόχος

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • η κατανόηση βασικών εννοιών που συνιστούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) και της Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management),
 • η πρακτική εξάσκηση με την σχεδίαση και υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems) και Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοτήτων (Competence Management Systems).

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται

 • να είναι ικανοί να κατανοούν και περιγράφουν  έννοιες που σχετίζονται με θέματα Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση και αξιοποίησή των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων  σε πραγματικές περιπτώσεις χρήσης,

να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ψηφιακά συστήματα για την Διαχείριση Γνώσεων και Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Περιεχόμενα

 • Μέρος Α – Διαχείριση Γνώσης: Εισαγωγή στη Διαχείριση Γνώσης. Τι είναι η Γνώση – Κατηγορίες Γνώσης (Δηλωτική – Διαδικαστική, Ρητή – Άρρητη). Στάδια Διαχείρισης Γνώσης (Ανακάλυψη Γνώσης, Καταγραφή/Απόκτηση Γνώσης, Διαμοιρασμός  Γνώσης, Εφαρμογή Γνώσης). Συστατικά ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Γνώσης (Διαδικασίες, Μηχανισμοί, Συστήματα, Υποδομές). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης. Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών:  Συστήματα Διαχείρισης Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
 • Μέρος Β – Διαχείριση Ικανοτήτων: Εισαγωγή στη Διαχείριση Ικανοτήτων. Τι είναι η Ικανότητα (Competence) και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ικανότητας και Δεξιότητας (Competency). Μοντέλα Ικανοτήτων (Competence Models). Διεθνείς Προδιαγραφές Περιγραφής Ικανοτήτων (IMS-RDCEO, HR-XML). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Ικανοτήτων. Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Ατομικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το πρότυπο UNESCO ICT Competency Framework for Teachers[1]  (ICT-CFT). Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Ικανοτήτων Οργανισμών (Organisational Competences): το πρότυπο περιγραφής της τεχνολογικής ωριμότητας σχολικών μονάδων όπως το πρότυπο NAACE ICT-MARK[2].


[1] http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475E.pdf (σελ. 22-42)
[2] http://www.naace.co.uk/get.html?_Action=GetFile&_Key=Data27712&_Id=1403&_Wizard=0&_DontCache=1347362229

Βασικά Συγγράμματα

 • Gamble, P. R. & Blackwell, J. (2004). Knowledge Management: Σύγχρονος Οδηγός Διαχείρισης Γνώσης. Δίαυλος, Αθήνα.
 • Ιωάννης Ι. Κεκκές, (2011). Η Διαχείριση της Γνώσης στο Σύγχρονο Τεχνολογικό Περιβάλλον, Εκδόσεις Καϊτσάνος Ανδρέας.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Μέρος Α

 • Becerra-Fernandez, I., Gonzalez, A. & Sabherwal, R. (2004). Knowledge Management: Challenges, Solutions and Technologies. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Jashapara, A. (2004). Knowledge Management: An Integrated Approach. Pearson Prentice Hall, New Zealand.

Μέρος Β

 • Cheetham, G. & Chivers, G. (2005). Professions, Competence and Informal Learning. Edward Elgar Publishing.
 • Sanghi, S. (2004). The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations. Sage Publications, London.