Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εκτύπωση

Στόχος

Στόχος του αντικειμένου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων με έμφαση στις συμβουλευτικές διαδικασίες και την υποστήριξη του ατόμου για τη διαχείριση των συνθηκών του προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος (φυσικού ή ψηφιακού) και την περαιτέρω διαμόρφωση της συμπεριφοράς του.

Περιεχόμενα

Με το αντικείμενο αυτό εξετάζεται το τρίπτυχο: άτομο-περιβάλλον-συμπεριφορά, με έμφαση στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον, όπου ο εργαζόμενος χρειάζεται συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε συνεχώς να ενεργοποιεί το δυναμικό του, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει σχετικά τις θεωρητικές και τις εφαρμοσμένες γνώσεις του. Σύμφωνα με αυτά το άτομο (εργαζόμενος) θα είναι σε θέση να διαμορφώνει κρίσεις για τις επιλογές και την απόδοσή του (αυτο-αξιολογήσεις), ώστε να λύνει προβλήματα στο ευρύτερο εργασιακό του περιβάλλον, διαμορφώνοντας θετικές στάσεις για το πλαίσιο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται: η πορεία προσωπικής αναφοράς, η επαγγελματική εξέλιξη, οι απαιτήσεις επιχείρησης/οργανισμών ή των πελατών, η απόδοση.

  • Γιαννουλέας Μ. (2003): Συμπεριφορά και Διαπροσωπική Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
  • Μπουραντάς Δ. (2002): Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές, Εκδόσεις Μπένου.
  • Robinson, D. & Robinson, J. (2008): Performance Consulting: A practical Guide for HR and Learning Proffessionals, Berrett-Koehler Publishers
  • Rossett, A. & Sheldon, K. (2001): Beyond the Podium: Delivering Training and Performance to a Digital World, Jossy Bass.
  • Rosenberg, M. (2001): E-Learning Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, McGraw-Hill.