Διδακτική Μεθοδολογία

Εκτύπωση

Στόχος

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η εξέταση θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, που αφορούν σε διδακτικο-οργανωτικά θέματα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, με στόχο την ανάπτυξη γενικής παιδαγωγικής αντίληψης σε ζητήματα αγωγής, μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης.

Περιεχόμενα

Με το αντικείμενο αυτό εξετάζονται οι γενικές αρχές διδασκαλίας, η αντιμετώπιση κριτικά της γνώσης, η αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής ζωής, η προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον με έμφαση σε θέματα προσωπικότητας και η κατανόηση του ρόλου του θεσμικού πλαισίου του σχολείου στην κοινωνία. Ειδικότερα έμφαση δίνεται:
α) σε παιδαγωγικά ζητήματα: αγωγή-εκπαίδευση-μάθηση,
β) στη γενική διδακτική μεθοδολογία (θεωρητική προσέγγιση – προγραμματισμός – διεξαγωγή – αξιολόγηση),
γ) σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις, προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακά προβλήματα, θεσμικό πλαίσιο σχολείου-κοινωνίας).

 • Κασσωτάκης M. & Φλουρής Γ. (2005): Μάθηση και Διδασκαλία, Τόμοι Ι & II, Αυτοέκδοση.
 • Ματσαγκούρας Η. (2005): Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Τόμοι Ι & II (Θεωρία Διδασκαλίας & Στρατηγικές Διδασκαλίας), Eκδόσεις Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός ΟΕ.
 • Ματσαγγούρας, Η. (2004): Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, εκδ. Γρηγόρη.
 • Ματσαγγούρας, Η. (2005): Η Σχολική Τάξη, τ. Α & Β, Αθήνα.
 • Τριλιανός, Α. (2002): Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα.
 • Τριλιανός, Α. (2002): Η Παρώθηση του Μαθητή για Μάθηση. Αθήνα.
 • Τριλιανός, Θ., (1991): Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας.Τ. α΄, β΄ Αθήνα.
 • Κωσταρίδου, Α.-Ευκλείδη, (2000): Ψυχολογία Κινήτρων. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
 • Κωσταρίδου, Α.-Ευκλείδη, (2000): Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
 • Herbert, M. (2000): Ψυχολογικά Προβλήματα Παιδικής, τ. Α, Β, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
 • Herbert, M. (2000): Ψυχολογικά Προβλήματα Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
 • Παντελιάδου, Σ. (2001): Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική πράξη: Τι και Γιατί, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
 • Αγαλιώτης, Ι. (2000): Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά (Αιτιολογία-Αξιολόγηση-Αντιμετώπιση), Εκδ. Ελληνικά Γράμματα.
 • Driscoll M. P. (2004). Psychology of Learning for Instruction (3rd Edition) Prentice Hall.
 • Driscoll, Marcy P. (1994). Psychology of learning for instruction. Needham, Ma: Allyn & Bacon.
 • Driscoll, M. P. (2002). How people learn (and what technology might have to do with It).
 • Gredler, M. E. (2004). Learning and Instruction : Theory into Practice (5th Edition), Prentice Hall, ISBN: 0130122270.
 • Gagne, R. M. Wager W. W., Golas, K. Keller, J. M. (2004). Principles of Instructional Design, Wadsworth Pub Co, ISBN: 0534582842.
 • Gagne, R. (1985). The conditions of learning (4th ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Gagne, R. & Driscoll, M. (1988). Essentials of learning for instruction (2nd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Joyce B. R. Weil, M. (1999). Models of Teaching, Allyn & Bacon, 6th ed. ISBN: 0205310389.
 • Jonassen, D. H. (Ed.) (2003). Handbook of research for educational communications and technology. Lawrence Erlbaum Assoc Inc.
 • Ormrod, J. E. (1999). Human learning (3rd edition), Sydney, New SouthWales: Merrill, Prentice Hall Australia Pty Ltd.
 • Reigeluth C. M. (1999). Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, Vol. 2, Lawrence Erlbaum Assoc Inc, ISBN: 0805828591.
 • Roblyer, M. (2005). Integrating Educational Technology into Teaching (4th Edition) Publisher: Prentice Hall, 4th edition ISBN: 0131195727.
 • Seels, B. & Richey, R. C. (1994). Instructional technology: The definition & domains of the field. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.