14 Ιουνίου 2013 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέση ερευνητή στο Α.Π.Θ.

Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στα πλαίσια  του ερευνητικού προγράμματος “Έξυπνα Ενσωματωμένα Συστήματα” που χρηματοδοτείται από πόρους του εργαστηρίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μία (1) θέση Ερευνητή/τριας, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 16 μηνών (ημερομηνία έναρξης 1/9/2013 και ημερομηνία λήξης 31/12/2014).

Ο/Η υποψήφιος/α θα κληθεί να εγκαταστήσει περιβάλλοντα ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων και συστημάτων πραγματικού χρόνου και να αναπτύξει  plug-ins στα περιβάλλοντα αυτά που θα τα εξειδικεύουν στο σχεδιασμό και επαλήθευση λογισμικού  βασισμένου σε μοντέλο (Model-based software engineering) για προγραμματιζόμενους ελεγκτές (PLC), κατανεμημένα συστήματα ελέγχου (DCS), πολυπύρηνους  επεξεργαστές και FPGAs.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις  ή/και εμπειρία σε:

  • Λειτουργικό σύστημα  Linux
  • Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό Java/C++

Επιθυμητό είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιπλέον γνώσεις ή εμπειρία σε ένα ή περισσότερα απο τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Eclipse/Papyrus/SysML
  • Model-based engineering
  • FPGAs
  • VHDL/Verilog
  • OpenCL
  • Προγραμματισμό PLCs και  DCS σύμφωνα με τα πρότυπα IEC61131-3 και IEC 61499

Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού H/Y ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου ή ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Eμπειρία ή επιμόρφωση σε περιοχές σχετικές με τα παραπάνω.

Απαραίτητα διαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

  • Βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει σπουδές, επαγγελματική εμπειρία και λίστα δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν)
  • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει για να διαμορφωθεί γνώμη για την καταλληλότητά του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην κ. Βίκυ Μανουσιάκη ( info(-at-)ee.auth.gr ). Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info(-at-)ee.auth.gr με την ένδειξη «για τη θέση ερευνητή του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων»

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των δικαιολογητικών είναι  20/6/2013.

Περισσότερες πληροφορίες