Χρήσιμα Έγγραφα

Εκτύπωση
 1. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 2. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 3. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα” (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004)
 4. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (Υ.Α. 117295/Γ2, ΦΕΚ 2148/Β’/5-8-2014)
 5. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014)
 6. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (Υ.Α. 20162297, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016)
 7. ΦΕΚ Επανίδρυσης Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (Α.Π. 20183530, ΦΕΚ 2505/Β’ /29-6-2018)
 8. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
  * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 9. Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
 10. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. (Ιούλιος 2018)
 11. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 12. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση”
 13. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (Παράταση έως 27 Ιουλίου 2018)
 14. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (Παράταση έως 14 Σεπτεμβρίου 2018)
 15. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)
 16. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)