Χρήσιμα Έγγραφα

Εκτύπωση
 1. ΦΕΚ Τροποποίησης Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 5376/Β’ /07-12-2020)
 2. ΦΕΚ Τροποποίησης Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3047/Β’ /22-7-2020)
 3. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
 4. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 5. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 9977/Β7, ΦΕΚ 403/Β΄/27-2-2004)
 6. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (Υ.Α. 117295/Γ2, ΦΕΚ 2148/Β’/5-8-2014)
 7. Χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ηλεκτρονική Μάθηση (MSc eLearning) (ΦΕΚ 538/Β’/20-02-2020)
 8. ΦΕΚ Αναμόρφωσης Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014)
 9. ΦΕΚ Έγκρισης Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (Υ.Α. 20162297, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016)
 10. ΦΕΚ Επανίδρυσης Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (Α.Π. 20183530, ΦΕΚ 2505/Β’ /29-6-2018)
 11. ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ (ΦΕΚ 1529/Β’ /15-04-2021)
 12. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
  * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 13. Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
 14. Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. (Ιούλιος 2018)
 15. Αφίσα Π.Μ.Σ.
 16. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση”
 17. Παρουσίαση Π.Μ.Σ. (Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16)
 18. Απόδειξη γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 19. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)