Π.Μ.Σ. Ηλεκτρονικής Μάθησης
Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

4ος Κύκλος Σπουδών (Έναρξη: Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22)

1ο Εξάμηνο

ΨΣ-HM-501 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής [Υ] Σ. Ρετάλης

Στόχος

Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη σχεδίαση συστημάτων αλληλεπίδρασης χρηστών με υπολογιστικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν θέματα ευχρηστίας λογισμικού (software usability), σχεδίασης διεπιφανειών εφαρμογών πολυμέσων και υπερμέσων, αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων (interactive systems evaluation), και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών υπερμέσων (multimedia applications) γενικού σκοπού, αλλά και ειδικού σκοπού όπως συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Περιεχόμενα

 • Ανάλυση ανθρώπου ως χρήστη υπολογιστικού συστήματος: Γνωσιακά μοντέλα, γραφική κωδικοποίηση, προσοχή και μνήμη, αναπαράσταση και οργάνωση γνώσης.
 • Νοητικά μοντέλα, και ιδεατών μοντέλων χρήστη.
 • Τεχνολογίες αλληλεπίδρασης: Συσκευές εισόδου/εξόδου, στυλ αλληλεπίδρασης, απ’ ευθείας χειρισμός, παραθυρικά περιβάλλοντα, συστήματα υποστήριξης συνεργασίας, εικονική πραγματικότητα.
 • Μεθοδολογίες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων: Χρηστοκεντρική σχεδίαση, συγκέντρωση απαιτήσεων ευχρηστίας, ανάλυση εργασιών.
 • Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου και σχεδίαση διεπιφανειών εφαρμογών διαδικτύου.
 • Σχεδιασμός συστήματος – Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών.
 • Υλοποίηση Πρωτοτύπου.
 • Μέθοδοι & τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας διαδραστικών εφαρμογών.
 • Aξιοποίηση σχεδιαστικών προτύπων για συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής (design patterns).
 • Τρόποι υποστήριξης χρηστών – συγγραφή εγχειριδίων χρήσης, Online help agents.
 • Διαδραστικά συστήματα ειδικού σκοπού όπως συστήματα συνεργασίας μέσω υπολογιστή, συστήματα υποστηρικτικών τεχνολογιών για άτομα με ειδικές ανάγκες, συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.
Περισσότερα »

ΨΣ-HM-510 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός [Υ] Δ. Σάμψων

Στόχος

Το μάθημα στοχεύει α) στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, β) στη μελέτη των πιο διαδεδομένων μοντέλων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, όπως παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική και γ) στην αναλυτική παρουσίαση των πιο δημοφιλών και εύχρηστων τεχνολογικών εργαλείων που υποστηρίζουν τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων που εδράζονται σε σύγχρονες στρατηγικές μάθησης και που αξιοποιούν μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στο μάθημα Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου, βασικές έννοιες και αρχές του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
 • Μοντέλο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ADDIE: Περιγραφή του μοντέλου ADDIE και πως υλοποιείται. Ανάλυση των Φάσεων του Μοντέλου ADDIE και ορισμός των βασικών συστατικών τους.
 • Σύγχρονες Στρατηγικές Μάθησης: Παρουσίαση και εμβάθυνση στις σύγχρονες στρατηγικές μάθησης, όπως η διερευνητική μάθηση, οι συνεργατικές στρατηγικές (tps, jigsaw, pyramid), η επίλυση προβλήματος, κ.λ.π.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Περιγραφή δομικών στοιχείων του εκπαιδευτικού σεναρίου και παρουσίαση προτεινόμενης μεθόδου περιγραφής και ανάπτυξης τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων.
 • Μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων: Αναλυτική παρουσίαση, εμβάθυνση και πρακτική εφαρμογή στις μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων (Ρουμπρίκες αξιολόγησης, εννοιολογικός χάρτης, τεστ αυτόαξιολόγησης, κ.λ.π.)
 • Τεχνολογικά εργαλεία που υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό: Παρουσίαση τεχνολογικών εργαλείων που υποστηρίζουν τις φάσεις του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Εξοικείωση και πρακτική εξάσκηση με το εργαλείο Learning Activity Management System (π.χ. LAMS).
 • Μελέτες περίπτωσης: Παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων σε καινοτόμα τεχνολογικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που ενισχύουν την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Περισσότερα »

ΨΣ-HM-511 Εκπαιδευτικό Υλικό για Περιβάλλοντα Ψηφιακής Μάθησης [Υ] Δ. Σάμψων, Σ. Ρετάλης, Γ. Βούρος , Ι. Αλτάνης, I. Στάγιας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για την
επιλογή, προσαρμογή, ανάπτυξη, σύνθεση και χρήση εκπαιδευτικού υλικού και πόρων κατάλληλων για
την υποστήριξη μικτής ή/και εξ ολοκλήρου διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Αυτό το μάθημα εξετάζει διάφορους τύπους ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στα περιβάλλοντα ψηφιακής μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν πώς μπορούν να επιλέγουν εκπαιδευτικό υλικό, να συνθέτουν εκπαιδευτικούς πόρους καθώς και να αναπτύσσουν τους δικούς τους αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία γρήγορης ανάπτυξης ψηφιακού (πολυμεσικού) εκπαιδευτικού υλικού. Οι εκπαιδευόμενοι με το πέρας του μαθήματος θα μπορούν να δημιουργούν και διαχειρίζονται εκπαιδευτικούς πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο μέσα σε τάξεις όσο και σε περιβάλλοντα μάθησης από απόσταση.

Περιεχόμενα

 • Αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων
 • Αξιοποίηση εργαλείων γρήγορης ανάπτυξης ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων
 • Κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων
 • Οργάνωση και σχεδιασμός ψηφιακών μαθημάτων σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Διαδικτυακές κοινότητες διαμοιρασμού εκπαιδευτικών πόρων, όπως το OER Commons
 • Βασικές αρχές διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων
Περισσότερα »

ΨΣ-HM-512 Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικά Μοντέλα [Υ] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, που αφορούν στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τα διδακτικά μοντέλα για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning/eL). Ειδικότερα με το αντικείμενο αυτό επιχειρείται i) να ερμηνευτεί το φαινόμενο της μάθησης μέσα από την εξέταση των επιστημονικών θεωρήσεων, ώστε να προσδιοριστούν οι αρχές, οι μέθοδοι σχεδίασης των θεωριών αυτών σε περιβάλλοντα eL (στρατηγικές, τεχνικές) ii) να αναδειχθεί η σχέση και η εφαρμογή των θεωριών με τα διδακτικά μοντέλα σε περιβάλλοντα eL iii) να αναπτυχθούν διδακτικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση και την αξιολόγηση λύσεων σε περιβάλλοντα eL.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη μάθηση με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου εξετάζεται η συμπεριφοριστική, η γνωστική προσέγγιση και οι κατασκευαστικές θεωρίες (γνωστικός και κοινωνικός εποικοδομητισμός) με έμφαση σε διδακτικές προσεγγίσεις για περιβάλλοντα eL.
 • Μπιχεβιορισμός (Behαviorismus): αρχές, προϋποθέσεις μάθησης, περιορισμοί, μέθοδοι, στρατηγικές. Κοινωνικογνωστικά Μοντέλα Μάθησης. Η Κοινωνικογνωστική Θεωρία Μάθησης (Socio-cognitive learning theory) (μεθοδολογικές & διδακτικές προσεγγίσεις βάση των μοντέλων αυτών σε περιβάλλοντα eL).
 • Γνωστική θεώρηση στη μάθηση: αρχές, προϋποθέσεις μάθησης, περιορισμοί, μέθοδοι, στρατηγικές, εφαρμογές. Το μοντέλο της Επεξεργασίας των Πληροφοριών. Τα εποικοδομητικά μοντέλα μάθησης: αρχές, προϋποθέσεις μάθησης, περιορισμοί, μέθοδοι, στρατηγικές, εφαρμογές. (μεθοδολογικές & διδακτικές προσεγγίσεις βάση των μοντέλων αυτών σε περιβάλλοντα eL).
 • Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός: αρχές, προϋποθέσεις μάθησης, περιορισμοί, μέθοδοι, στρατηγικές, εφαρμογές. Εμπλαισιωμένη μάθηση, γνωστική μαθητεία (μεθοδολογικές & διδακτικές προσεγγίσεις βάση των μοντέλων αυτών σε περιβάλλοντα eL).
 • Διδακτικά μοντέλα: αρχές, μέθοδοι & στρατηγικές, διδακτικές ενέργειες, ρόλοι.
  • Merrill’s First Principles of Instruction
  • Discovery Learning
  • Bloom ‘s taxonomy
  • Gagne΄ 9 Events of Instruction
  • ADDIE instructional design model
  • Dick and Carey Systems Approach Model
  • Kemp instructional design model
  • Kirkpatrick’s four-level model Project Method
  • ASSURE model
  • Cognitive Apprenticeship
  • Cognitive Flexibility Theory (Rand Spiro)
  • Inquiry Teaching
  • Problem Based Learning
 • Αξιολόγηση και αυθεντική αξιολόγηση: τύποι αξιολόγησης και εφαρμογές σε περιβάλλοντα eL.
Περισσότερα »

2ο Εξάμηνο

ΨΣ-HM-711 Τεχνολογίες Μάθησης και Διδασκαλίας [Υ] Δ. Σάμψων

Στόχος

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • η κατανόηση των βασικών αρχών αξιοποίησης Τεχνολογιών Μάθησης και Διδασκαλίας για την υποστήριξη και τη διαχείριση της Ψηφιακής Μάθησης και της Ψηφιακής Εκπαίδευσης, αναλύοντας τα βασικά συστατικά της (εκπαιδευτικό περιεχόμενο/εργαλεία, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ψηφιακά μαθήματα) και τους αντίστοιχους ρόλους που εμπλέκονται,
 • η εξοικείωση και πρακτική εξάσκηση με Τεχνολογίες Μάθησης και Διδασκαλίας για την αναζήτηση και ανάκτηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, τον χαρακτηρισμό Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα, την ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, την οργάνωση και διαχείριση Ψηφιακών Τάξεων και Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, και
 • η μελέτη ενδεικτικών περιπτώσεων τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών όπως η Αντεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom) και τα Massive Open Online Courses (MOOCs).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στο μάθημα Τεχνολογίες Μάθησης και Διδασκαλίας: Αντικείμενο,Παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Στόχων και των αναμενόμενων Ειδικών και Γενικών Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, της Μεθόδου Οργάνωσης Διδασκαλίας και του Τρόπου Αξιολόγησης Επίτευξης των Στόχων του μαθήματος.
 • Μοντέλο ΑνάλυσηςΤεχνολογιών Μάθησης και Διδασκαλίας. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου Ψηφιακής Μάθησης: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Ψηφιακά Μαθήματα, Προγράμματα Ψηφιακής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης. Κατηγορίες Χρηστών που εμπλέκονται στην Ψηφιακή Μάθηση και Ενέργειες που εκτελούν. Εργαλεία που υποστηρίζουν το Μοντέλο Ψηφιακής Μάθησης. Ενδεικτικά Παραδείγματα.
 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα:
  • Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων. Εργαλεία «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Εργαστήριο Διαχείρισης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Χρήση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων (π.χ., MERLOT, ODS, OER Commons, LRE).
  • Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων. Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα: LOMPad.
 • Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης και «Συγγραφής» Ψηφιακών Μαθημάτων. Εργαστήριο Συγγραφής Ψηφιακών Μαθημάτων: CourseLab.
 • Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων Ψηφιακής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Ψηφιακών Τάξεων. Εργαστήριο Διαχείρισης Ψηφικών Τάξεων: Moodle (2D), Sloodle (3D Virtual Worlds).
 • Μελέτες Περίπτωσης Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Καινοτομιών: Flipped Classroom, Massive Open Online Courses (MOOCs)
 • Τεχνολογίες Μάθησης και Διδασκαλίας: Ερευνητικές Προκλήσεις
Περισσότερα »

ΨΣ-ΗΜ-710 Εκπαίδευση η-Εκπαιδευτών [Υ] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διεξαγωγή ενός προγράμματος Εκπαίδευσης η-Εκπαιδευτών (e-Trainers Training/eTsT) στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Μάθησης (eLearning/eL).

Με το αντικείμενο αυτό επιχειρείται:

 1. η εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση.
 2. η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός εννοιολογικού πλαισίου για ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης η-Εκπαιδευτών, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και αποτιμήσιμες δεξιότητες (knowledge, skills, competencies) στη διαχείριση ανάλογων παρεμβάσεων eTsT (e-training, e-tutoring, e-courses, e-delivering).

Ειδικότερα στο γνωστικό αντικείμενο Εκπαίδευση η-Εκπαιδευτών (e-Trainers Training/ eTsT) θα εξεταστεί:

 • i. η Εισαγωγή στην Eκπαίδευση Eνηλίκων και η δια βίου μάθηση, αξιοποιώντας τα ελληνικά και τα διεθνή δεδομένα.
 • ii. το Θεωρητικό πλαίσιο στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • iii. η Ανάλυση του πλαισίου του eTsT με έμφαση στα χαρακτηριστικά, το προφίλ, τις ανάγκες, τα κίνητρα, την αυτο-αποτελεσματικότητα, το κέντρο ελέγχου και τις στάσεις των eTs (e-trainers characteristics, e-learners profile, needs, motivation, self-efficacy, locus of control, attitudes) καθώς και η ανάλυση των συνθηκών και των προϋποθέσεων για την η-εκπαίδευση (conditions, prerequisites for e-courses, skills for eTsT, verbal non-verbal communication, feedback and interpersonal skills).
  iv. ο Σχεδιασμός του eTsT με έμφαση στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων, την αντιστοίχιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, την οριοθέτηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και τη σχεδίαση ενός εννοιολογικού πλαισίου ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων με έμφαση στις καλές πρακτικές (learning objectives/outcomes, training program preparation, conceptual frameworks, best practices, e-training environment).
 • v. η Ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης για το eTsT, αξιοποιώντας το επιστημονικό πλαίσιο του γνωστικού και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και των αρχών της συνεργατικής μάθησης με έμφαση στη Μάθηση βασισμένη στο Πρόβλημα, την Αυτο-Κατευθυνόμενη Μάθηση, τη Διερευνητική Μάθηση και τις Κοινότητες Πρακτικής (learning process, learning theory: Problem based Learning, Self-Directed Learning, Ιnquiry-based Learning, Communities of Practices, MOOCs & training methods: self-paced learning, roles, interaction, collaboration, σε LMS, VLE).
 • vi. η Εφαρμογή-Υλοποίηση του eTsT (deliver e-trainig/e-course, e-tutoring for small/large groups, presentation skills, manage performance).
 • vii. η Αξιολόγηση του eTsT (evaluation and assessment methods).

Περιεχόμενα

 • H εκπαίδευση ενηλίκων και η δια βίου μάθηση, αξιοποιώντας τα ελληνικά και τα διεθνή δεδομένα – η μεθοδολογία έρευνας στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Oι βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • O ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων, τα επαγγελματικά προσόντα και την πιστοποίηση
 • H εκπαίδευση η-εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση (eLearning/eL). Η οργάνωση της εκπαίδευσης στη βάση του A.D.D.I.E. Model: ανάλυση πλαισίου, παρουσίαση των στόχων και του θεωρητικού υπόβαθρου του αντικειμένου για την επίτευξη της εκπαίδευσης η-εκπαιδευτών στην eL.
 • Tο IT πλάισιο του eTsT με έμφαση στα χαρακτηριστικά, το προφίλ, τις ανάγκες, τα κίνητρα, την αυτο-αποτελεσματικότητα, το κέντρο ελέγχου και τις μαθησιακές προτιμήσεις των eTs (e-Trainers skills/competencies in managing eL programs, e-learners profile, individual differences/personalized learning, needs, motivation/ARCS Model, self-efficacy believes, self-esteem, locus of control, learning preferences, cognitive/learning styles, personalized learning, multiple intelligence). Θα αναλυθεί επίσης το θέμα των στάσεων (social attitudes) σε περιβάλλοντα eL με έμφαση στο μοντέλο ΤΑΜ (Technology Acceptance Model) σε ΙΤ context.
 • Oι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για την η-εκπαίδευση (conditions, prerequisites for e-courses, skills for eTsT, verbal non-verbal communication, feedback and interpersonal skills, active listening, lurking, interaction and collaboration, team building, teaching in small groups).
 • Oι μαθησιακοί στόχοι, αντιστοιχίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα των ηλεκτρονικών μαθημάτων (learning objectives/outcomes, training program preparation, conceptual frameworks, best practices, lesson plans, educational scenarios, e-training environment).
 • Tο eTsT σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα (learning process, learning theory: Project Based Learning, Self-Directed Learning, Communities of Practices, MOOCs) μέσω ποικίλων προσεγγίσεων (training methods: self-paced learning, roles, collaborative scripts, web 2.0, LMS, VLE).
 • Τρόποι υλοποίησης ενός προγράμματος eTsT (deliver e-trainig/e-course, e-tutoring for small/large groups, presentation skills, manage performance).
 • Μέθοδοι αξιολόγησης ενός προγράμματος eTsT (evaluation and assessment methods, authentic assessment, feedback, reflection, questionnaires).
Περισσότερα »

ΨΣ-ΗΜ-712 Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή [Υ] Σ. Ρετάλης

Στόχος

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να αναδείξει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους.
 • Να βελτιώσει όσο είναι δυνατό τις δεξιότητές τωνατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για να είναι ομαλή η ένταξή τους στη σχολική τάξη και μετέπειτα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ως ισότιμα και ενεργά μέλη.
 • Να πραγματοποιηθεί παρουσίαση και εξάσκηση με τις τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή ατόμων που έχουν δυσκολία μάθησης και προσαρμογής, εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.
 • Να γίνει αναφορά στις αρχές και μεθόδους Καθολικής Σχεδίασης στην τάξη καθώς και στις διεθνείς τυποποιήσεις και πρότυπα προσβασιμότητας.

Περιεχόμενα

 • Ανάλυση αναγκών μαθητών με αναπηρία:
  • αισθητηριακή (όραση, ακοή, αφή),
  • κινητική (μετακίνηση, δεξιότητα, τέντωμα/φτάσιμο)
  • γνωσιακή (νοητικέςλειτουργίες-επικοινωνία)
 • Εργαλεία διάγνωσης δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Οδηγίες ΚαθολικήςΣχεδίαση για Μάθηση
 • Εφαρμογή της σχεδίασης για όλους για προσβασιμότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Διεθνείς τυποποιήσεις και πρότυπα προσβασιμότητας και χρηστικότητας
 • Εργαλεία αποτίμησης και αξιολόγησης προσβασιμότητας ιστοθέσεων
 • Ορισμοί, κατηγοριοποίηση και λειτουργικά χαρακτηριστικά
 • Τεχνικές, συσκευές και λογισμικό προσβάσιμης αλληλεπίδρασης – Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για μαθητές με: τύφλωση, χαμηλή όραση, κώφωση, βαρηκοΐα, που χρησιμοποιούν συστήματα Εναλλακτικής ή Επαυξητικής και Επικοινωνίας, γλωσσική αναπηρία, κινητική αναπηρία άνω άκρων, δυσλεξία, ΔΕΠΥ στο φάσμα αυτισμού.
 • Εξάσκηση στη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για μαθητές με αναπηρία και εφαρμογών λογισμικού προσβασιμότητας.
Περισσότερα »

ΨΣ-HM-713 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας [Υ] Μ. Φιλιππάκης, Δ. Σάμψων, Φ. Παρασκευά , Ι. Στάγιας

Στόχος

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας» είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων για την παροχή των βασικών εργαλείων πρακτικών μεθόδων στον χώρο της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning/eL). Αυτά αναπτύσσονται και αξιολογούνται με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών μεθόδων και στατιστικών πακέτων. Ξεκινώντας ο σπουδαστής μαθαίνει να αναγνωρίζει πιθανά προβλήματα και να κατανοεί τα κριτήρια της επιλογής στη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει για την συλλογή δεδομένων, την ανάλυση τους, τις διάφορες ερμηνείες των αποτελεσμάτων καθώς και την παρουσίαση τους μέσω της συγγραφής ενός προτεινόμενου ερευνητικού σχεδίου εργασίας (project/paper). Μέσω παραδειγμάτων της θεωρίας και με τη χρήση διάφορων στατιστικών εργαλείων όπως μεθόδων συλλογής δεδομένων αλλά και στατιστικών πακέτων ανάλυσης ο σπουδαστής εφοδιάζεται ώστε να εφαρμόσει όλα τα παραπάνω στη μελέτη της δικής του έρευνας.

Με το αντικείμενο αυτό επιχειρείται να δοθούν στους συμμετέχοντες τα αναγκαία εφόδια για το σχεδιασμό και την εκπόνηση υψηλής ποιότητας επιστημονικών εργασιών στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες της αγωγής. Ειδικότερα επιχειρείται η κατανόηση των μεθοδολογιών έρευνας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού μέσω της δυνατότητα πραγματοποίησης ερευνητικών έργων. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πραγματοποίησης ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας αλλά και σε δεξιότητες συγγραφής επιστημονικών άρθρων και διατριβών.

Ειδικότερα με το γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας» ο σπουδαστής θα είναι σε θέση:

 • α. να περιγράφει τις έννοιες και τις διαδικασίες της εκπαιδευτικής έρευνας,
 • β. να κατανοεί τα διάφορα είδη της έρευνας, τον εντοπισμό ερευνητικών προβλημάτων στην εκπαίδευση και στην ηλεκτρονική μάθηση,
 • γ. να διατυπώνει ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις,
 • δ. να εξηγεί τα διάφορα είδη των ερευνητικών σχεδίων,
 • ε. να εφαρμόζει τις διάφορες μεθόδους συλλογής δεδομένων,
 • στ. να οργανώνει και να παρουσιάζει δεδομένα με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων,
 • ζ. να συγγράφει ένα ερευνητικό σχέδιο εργασίας (project/paper).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στο αντικείμενο «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας», στις διαφορετικές μεθόδους στην έρευνα της εκπαίδευσης: Επιπλέον μελετάται η σημασία της εκπαιδευτικής έρευνας και των στόχων της καθώς επίσης και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής έρευνας.
 • Μελετάται η ποσοτική προσέγγιση (φιλοσοφική και μεθοδολογική) του αντικειμένου. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το οργανόγραμμα έρευνας από την διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος και το θεωρητικό πλαίσιο μέχρι την επανεξέταση της προηγούμενης έρευνας και των ερευνητικών ερωτημάτων.
 • Αναλύεται ο ποσοτικός σχεδιασμός η διεξαγωγή έρευνας και πειραμάτων και τα είδη ποιοτικής έρευνας. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η αξιολόγηση και πολιτική της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών για τη διαπολιτισμική έρευνα, καθώς επίσης και οι μικτές μεθόδοι και η συμμετοχική έρευνα.
 • Παρουσιάζεται η οργάνωση και η παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων, η ανάλυση περιεχομένου, η κωδικοποίηση, (αφηγήσεις, συζητήσεις και ομιλίες), και η θεμελιωμένη θεωρία μεθόδων δειγματοληψίας. Αναπτύσσεται ο τρόπος ανάπτυξης μιας επιστημονικής εργασίας και ο τρόπος που γίνεται το review.
 • Αναπτύσσονται οι μέθοδοι για την συλλογή δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα: ερωτηματολόγια, συστηματικές παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, συμμετοχική παρατήρηση. Παρουσιάζονται προτεινόμενες εργασίες και προτεινόμενα θέματα για την επιστημονική εργασία που πρέπει να αναπτυχθούν και να παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον παρουσιάζονται πραγματικές περιπτώσεις με demo experiments.
 • Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία (ορισμός προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμός έρευνας, κλπ), είδη δεδομένων, κλίμακες μέτρησης, πίνακες & διαγράμματα. Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).
 • Μελετάται ο τρόπος που τα θεωρητικά αποτελέσματα αποτιμώνται σε μετρήσεις και μεταβλητές. Αναπτύσσεται ο σχεδιασμός των ερωτηματολογίων με τη χρήση μεταβλητών οι δοκιμές που χρειάζονται και ο τρόπος αξιολόγησης αυτών.
 • Εισαγωγικές έννοιες στις κατανομές δειγματοληψίας, ανάπτυξη της εκτιμητικής και διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών (πίνακες συνάφειας, ανάλυση διακύμανσης, απλή συσχέτιση). Ανάπτυξη εφαρμογών στο πρόγραμμα SPSS/R και αναλύεται ο τρόπος σύνταξης ερευνητικής πρότασης-συγγραφής της έκθεσης των αποτελεσμάτων συνδυάζοντας το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο.
 • Αναλύονται οι βασικές έννοιες της επαγωγικής στατιστικής. Μελετούνται τα διαστήματα εμπιστοσύνης, οι έλεγχοι υποθέσεων η συσχέτιση, η γραμμική παλινδρόμηση και η ανάλυση διακύμανσης (ΑΝΑΔΙΑ-ΑΝΟVA-MANOVA). Στη συνέχεια αναπτύσσονται εφαρμογές με χρήση του προγράμματος SPSS/R για την δημιουργία και αξιολόγηση σεναρίων στην μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας.
 • Εξέταση-Παρουσίαση των επιστημονικών εργασιών.
Περισσότερα »

3ο Εξάμηνο

ΨΣ-HM-777 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία [Υ] Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-HM-777 Κατηγορία Μαθήματος Υποχρεωτικό [Y]
 • Εξάμηνο Μαθήματος 3ου Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΔιδάσκοντες του Π.Μ.Σ.
 • Πιστωτικές Μονάδες 30

Προτεινόμενα Θέματα

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στον Εύδοξο.

Περισσότερα »