Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εκτύπωση

Το πεδίο της «Ηλεκτρονικής Μάθησης» καλύπτει τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές των ψηφιακών συστημάτων στη μαθησιακή διαδικασία, που λαμβάνει χώρα τόσο σε περιβάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια) όσο και σε περιβάλλοντα μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Επειδή ο χώρος αυτός αποτελεί πυλώνα για την ανάπτυξη της κοινωνίας και οικονομίας, απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη με ολοκληρωμένες σχετικές γνώσεις.

Κύρια αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, η δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε ελληνικές ή διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών, συστημάτων και υπηρεσιών στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.