- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Εκλογές – Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Α/Α ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΡΧΕΙΑ
1. Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» Λήψη [1]
2. Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών» Λήψη [2]
3. Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μετάδοση και Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου» Λήψη [3]
4. Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού» Λήψη [4]