Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκτύπωση

Στόχος

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η προσέγγιση των βασικών θεωριών μάθησης, προκειμένου να ερμηνευτεί το φαινόμενο της μάθησης σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα (face to face & on line). Στόχος του αντικειμένου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, που αφορούν στις σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και οι εφαρμογές τους σε συνθήκες της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του ατόμου με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

Περιεχόμενα

 • Η Ψυχολογία και το φαινόμενο της μάθησης.
 • Μάθηση και τεχνολογία.
 • Η ερμηνεία της μάθησης από τη συμπεριφοριστική προσέγγιση, στις κοινότητες πρακτικών και τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης.
 • Οι ψυχολογικές θεωρίες μάθησης για την ερμηνεία της μάθησης και τη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς:
  • i) οι Συνειρμικές – Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης με έμφαση στο ρόλο της ενίσχυσης και των συνεξαρτήσεων,
  • ii) οι Κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες μάθησης με έμφαση στη θεωρία των μοντέλων-προτύπων, την αυτο-αποτελεσματικότητα και την αυτο-ρύθμιση της συμπεριφοράς,
  • iii) οι Γνωστικές θεωρίες μάθησης με έμφαση στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου και των γνωστικών περιοχών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη συμπεριφορά,
  • iv) το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στη μάθηση με έμφαση στη θεωρία του Vygotsky και την εφαρμογή της στην ψηφιακή τεχνολογία.
 • Αξιολόγηση, επέκταση και αξιοποίηση των θεωριών μάθησης σε περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας.
 • Προτάσεις και εφαρμογές για την εφαρμογή των θεωριών μάθησης σε ευρύτερα περιβάλλοντα (φυσικά και ψηφιακά): marketing, πωλήσεις, διαφήμιση, υγεία, εκπαίδευση, επαγγελματική και διαπροσωπική συμπεριφορά.
 • Elliot S.N. & Kratochwill T.R. & Cook J.L. & Travers J.F. (2008): Εκπαιδευτική Ψυχολογία (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός ΟΕ.
 • Slavin R. (2007): Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Πράξη (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Μεταίχμιο.
 • Boσνιάδου Σ. (2002): Εισαγωγή στην Ψυχολογία, τ. Α΄ & Β΄ εκδ. Gutenberg.
 • Κασσωτάκης, M. & Φλουρής, Γ (2005): Μάθηση και Διδασκαλία , τ. Α΄, B΄Αθήνα.
 • Βοσνιάδου, Σ. (2006): Σχεδιάζοντας περιβάλλοντα μάθησης υποστηριζόμενα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, εκδ. Cutenberg.
 • Βοσνιάδου, Σ. (2006): Παιδιά Σχολεία & Υπολογιστές, εκδ. Cutenberg.
 • Μικρόπουλος, Τ. (2006): Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο, εκδ. Ελληνικά Γράμματα.