Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση

Εκτύπωση

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της αξιοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στην Εκπαίδευση, με έμφαση στη Σχολική Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται κριτήρια ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης τέτοιων συστημάτων με βάση την παιδαγωγική στρατηγική που καλούνται να υποστηρίξουν, αναλύονται επιμέρους κατηγορίες τέτοιων συστημάτων και γίνεται επίδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης επιλεγμένων Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Συστημάτων στη σχολική τάξη. Τέλος, μέσω της εκπόνησης κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης τεχνολογικά υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Ψηφιακό Σχολείο.

Περιεχόμενα

 • 1. Το Κοινωνικό Πλαίσιο Αξιοποίησης των Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση – Το Ψηφιακό Σχολείο
 • 2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Συσχέτιση των θεωριών μάθησης με την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ
 • 3. Κριτήρια Ταξινόμησης και Κατηγοριοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση
 • 4. Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Τεχνολογικά – Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση
 • 5. Μελέτη εκπαιδευτικών ψηφιακών συστημάτων
  • 5.1. Συστήματα Αυτοδιδασκαλίας και Καθοδηγούμενης Εκπαίδευσης (tutorials): Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003, Ιστορικός Άτλας CENTENNIA, ΓΑΙΑ ΙΙ,
  • 5.2. Συστήματα Εξάσκησης και Πρακτικής (Drill and Practice): IQ+, Μαθηματικά Α-Β-Γ Γυμνασίου
  • 5.3. Συστήματα Δοκιμασιών και Ασκήσεων Κλειστού Τύπου (tests): Hot Potatoes, Hot Pepper
  • 5.4. Συστήματα Επίλυσης Προβλημάτων (problem solving): Function Probe, ΓλωσσοΜάθεια
  • 5.5. Συστήματα Μοντελοποίησης (modeling): Modellus, Geogebra
  • 5.6. Συστήματα Προσομοιώσεων (simulations): Εικονικό Εργαστήριο Θερμοδυναμικής (THERMOLAB), Irydium Project: The Virtual Laboratory, Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον
  • 5.7. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games): Scratch, e-Adventure
  • 5.8. Συστήματα Διερεύνησης – Μικρόκοσμοι (microworlds)¬ : ΓΑΙΑ
 • 6. Πρακτικά Θέματα Υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου – Υποδομές
  • 6.1. Διαδραστικοί Πίνακες
  • 6.2. Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής
 • Κόμης, Β. (2004): Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Roblyer M.D, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία, Γ’ Παρίκος & ΣΙΑ ΕΕ, Μεταφρασμένο, 2009
 • Μικρόπουλος, Α., Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2006
 • Μικρόπουλος, Τ. Α. & Μπέλλου, Ι., Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή, Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010
 • Timothy J. Newby, Donald A. Stepich, James D. Lehman and James D. Russel, Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση, Επίκεντρο, 2009
 • Stephen M. Alessi and Stanley R. Trollip, Πολυμέσα και Εκπαίδευση: Μέθοδοι και Ανάπτυξη, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2001
 • Sharon E. Smaldino, James D. Russell, Robert Heinich et al., Instructional Technology and Media for Learning (8th Edition), Prentice Hall, ISBN 0-13-113682-8, 2004
 • Gary R. Morrison, Deborah L. Lowther, Integrating Computer Technology into the Classroom (3rd edition), Pearson Merrill Prentice Hall, 2005