Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση

Εκτύπωση

Στόχος

Σήμερα, η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης τίθεται σε αμφισβήτηση και νέα μοντέλα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως το μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning) ή το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης (online learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και ενίοτε υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ψηφιακά Μέσα (Digital Media) – δηλαδή, περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή (ιστοσελίδες, video, 3Δ γραφικά, ηλεκτρονικά βιβλία) διαθέσιμο κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και προσβάσιμο από πολλαπλές συσκευές («έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες με οθόνες αφής, «παιχνιδομηχανές» και φορητούς ή μη υπολογιστές) με δυνατότητες υποστήριξης εμπειριών από τους χρήστες (user experiences) οι οποίες δεν παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα – αξιοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση. Ενδεικτικές τέτοιες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα Massive Open Online Courses (MOOCs) και η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τον εκπαιδευτικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και την τεχνικά άρτια υλοποίηση καινοτομιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται με την υποστήριξη Ψηφιακών Μέσων, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα παροχής «μαθησιακών εμπειριών» (learning experiences) που δεν είναι εφικτές χωρίς αυτά. Επισημαίνεται ότι, σε αυτό το μάθημα, ως πεδίο εφαρμογής των παραπάνω ορίζεται κυρίως η επαγγελματική κατάρτιση, και πιο συγκεκριμένα, η Εκπαίδευση Χρηστών (Ειδικών ή Μη) Ψηφιακών Συστημάτων ή/και η Εκπαίδευση με στόχο τη Βελτίωση Εκτέλεσης Εργασιών (Task Performance Improvement) από Χρήστες Ψηφιακών Συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • 1.    Σχεδιασμός Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
  • 1.1. Εισαγωγή στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση. Βασικές Αρχές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • 1.2.   Δομικά Συστατικά Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού:
   • 1.2.1. Διατύπωση Εκπαιδευτικού Προβλήματος και Πλαισίου Εκπαίδευσης, Καθορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων, Χαρακτηριστικά και Ανάγκες Εκπαιδευόμενων,
   • 1.2.2.   Επιλογή και Εφαρμογή Διδακτικού Μοντέλου,
   • 1.2.3.   Αξιολόγηση Επίτευξης Εκπαιδευτικών Στόχων
 • 2.    Εκπαιδευτική Χρήση των Ψηφιακών Μέσων:
  • 2.1.  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους Χρήση (ως προς το περιεχόμενο που θα υποστηρίζουν, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων).
  • 2.2.   Εκπαιδευτικά Videos
  • 2.3.   Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία
  • 2.4.   Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification
  • 2.5.   Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational Mobile Apps)
  • 2.6.   3Δ Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση
 • 3.    Εκπαιδευτικές Καινοτομίες που υποστηρίζονται από Ψηφιακά Μέσα:
  • 3.1.  Το μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning): Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).
  • 3.2.   Ανοικτή Εκπαίδευση υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Μέσα: Ανοικτά Μαθήματα στον Παγκόσμιο Ιστό (Massive Open Online Courses – MOOCs).

Βασικά Συγγράμματα

 • Σοφός Α. & Kron F.W. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με την Χρήση Μέσων: από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά μέσα, Εκδόσεις Γρηγόρης.
 • Μικρόπουλος, A. & Μπέλλου, I. (2010). Σενάρια Διδασκαλίας με Υπολογιστή, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Προτεινόμενη Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

 • Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives: Complete edition, New York : Longman.
 • Clark, R. & Lyons, C. (2004). Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evaluating Visuals in Training Materials. Pfeiffer.
 • Clark, R., Nguyen, F. & Sweller, J. (2006). Efficiency in learning – evidence-based guidelines to manage cognitive load. Pfeiffer.
 • Gagne, R., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design (4th edition). Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Joyce, R. B., Weil, M. and Calhoun, E. (Eds.) Διδακτική Μεθοδολογία, Διδακτικά Μοντέλα, Ελλάδα: Εκδόσεις Έλλην, 2009 [διαθέσιμο στο Short Loan Collection της Βιβλιοθήκης του Παν Πειραιώς].
 • Iiyoshi, T., & Kumar M.S.V. (Eds.) (2008). Opening up education: The collective advancement of education through open technology, open content, and open knowledge. The MIT Press.
 • Koumi, J. (2008). Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning. RoutledgeFalmer.
 • Mason, R. and Rennie, F. (2008). e-Learning and Social Network Handbook: Resources for Higher Education. RoutledgeFalmer.
 • Solomon, Gwen and Schrum, Lynne (2007). Web 2.0 New Tools, New Schools. International Society for Technology in Education.