Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών

Εκτύπωση

Στόχος­

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη των μεθόδων εισαγωγής της πληροφορικής στην εκπαίδευση και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία τεχνικών προγραμματισμού εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα μελετώνται θέματα σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες στο αντικείμενο του συναρτησιακού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τη διδασκαλία πληροφορικής σε ενήλικους (ιδιαιτερότητες και ανάγκες), την αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών και συστημάτων συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία της πληροφορική.

Περιεχόμενα

  • Πολιτικές εισαγωγής και βαθμός ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα αναλυτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
  • Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.
  • Διαδικτυακές τεχνολογίες και περιβάλλοντα υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
  • M. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή, Α. Γουλή, Α. Γόγουλου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, (2009) Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
  • Κόμης Β. (2005): Εισαγωγή στη Διδακτικής της Πληροφορικής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • UNESCO & IFIP (2002): Information and Communication Technology in Secondary Education – A Curriculum for Schools, Edited by Tom van Weert. Paris: UNESCO, 2002.
  • Bennedsen, J., Caspersen, M.E. & Kolling, M. (2008): Reflections on the Teaching of Programming Methods and Implementations, Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4821.