Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διδάσκοντες Γεώργιος Ευθύμογλου (Πρόεδρος του Τμήματος)
Κατηγορία μαθήματος Ε/Τ&Δ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-308
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές αρχές και τις προηγμένες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα. Στο μάθημα μελετώνται τεχνικές φυσικού στρώματος όπως ψηφιακές διαμορφώσεις και κωδικοποίηση, μετάδοση Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (OFDM), DFT-spread OFDM και τεχνικές διαφορικής λήψης και τεχνικές ΜΙΜΟ. Επίσης, το μάθημα μελετάει τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω τεχνικές έχουν εφαρμογή στο long term evolution (LTE). Η επίδοση των τεχνικών φυσικού στρώματος αναλύεται με προσομοιώσεις στο λογισμικό Matlab.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

•        Έχει εξοικειωθεί  με το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

•        Χειρίζεται  παραμέτρους συστήματος ανάλογα με προδιαγραφές.

•        Έχει εξοικειωθεί  με τη δημιουργία προσομοιώσεων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με το λογισμικό Matlab.

Περιεχόμενα

 • Κωδικοποίηση Καναλιού – Συνελικτικοί κώδικες – Puncturing.
 • Digital Modulations (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) – Constellation diagrams – Demodulation.
 • Wireless Channel – Path Loss Models
 • Μετάδοση με Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) – Χρήση κυκλικού προθέματος για πολυδιαδρομικό κανάλι
 • Μετάδοση με SC-FDMA
 • Μετάδοση OFDMA και DFTS-OFDM
 • LTE Link Budget Downlink
 • Receive Diversity: Single Input Multiple Input (SIMO)
 • Transmit Diversity: Multiple Input Single Output (MISO)
 • Transmit Diversity using Alamouti Code

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 •  Bernard Sklar, (μετάφραση Νικόλαος Μήτρου) (2011): Ψηφιακές Επικοινωνίες & CD, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 • Γ. Καραγιαννίδης (2010): Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Εκδόσεις Τζιόλα.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Proakis J. & Salehi M. & μετάφραση Καρούμπαλος Κ. & Ζέρβας Ε. & Καραμπογιάς Σ. & Σαγκριώτης Ε., Συστήματα Τηλεπικοινωνιών (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002.
 • Bateman, Α., Ψηφιακές Επικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.
 • Κωττής, Π., Διαμόρφωση και Μετάδοση Σημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.
 • Andrews, J. Ghosh, A., Muhamed, R., Fundamentals of WiMAX: Understanding Broadband Wireless Networking, Prentice Hall, 2007.
 • Harada, H. & Prasad, R., Simulation and software radio for mobile communications, Artech House Publishers 2005.