Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διδάσκοντες Διδάκτωρ
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΣΛΔ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-536
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από πλευράς διδασκομένων, βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τη φύση και τη διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα στοιχεία που συνδέονται με τις αποφάσεις για τη δημιουργία, αξιολόγηση διαχείριση και επέκταση ΠΣ
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά για την ανάλυση σύγχρονων επιχειρησιακών συστημάτων (μέσω μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων)
 • να δύναται να υλοποιεί αναλύσεις και περιγραφές επιχειρησιακών διαδικασιών και επιχειρησιακών συστημάτων σε συνέχεια των τεχνικών που αναλύονται σε εργαστηριακά μαθήματα.

Περιεχόμενα

 • Οι βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και εισαγωγή στη θεωρία των συστημάτων.
 • Οι βασικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη κατανόηση της φύσης των ΠΣ και τη διαχείριση-διοίκησή τους.
  • Οι στρατηγικές και οικονομικές παράμετροι των ΠΣ
  • Η φύση των ΠΣ
  • Οι δυνατότητες που παρέχουν τα ΠΣ στην κοινωνία των πληροφοριών και την παγκοσμιοποίηση των αγορών
  • Οι ηθικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές των ΠΣ
 • Ο ρόλος της συλλογής δεδομένων, δημιουργίας, κατοχής, φύλαξης και συντήρησης πληροφοριών και γνώσης.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής των ΠΣ και μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων σε πληροφορίες και γνώση.
 • Διαφορετικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. ΠΣ παραγωγής, διαχείρισης, διοίκησης κλπ)
 • Διαφορετικά μοντέλα οργανωσιακών δομών (π.χ. οργάνωση ιεραρχίας VS επίπεδη οργάνωση).
  • Αναφορά στο μοντέλο του Porter
  • Στρατηγική φύση των ΠΣ
 • Διερεύνηση θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με επιχειρηματικές και διοικητικές έννοιες, τα διάφορα μοντέλα διοίκησης που υπάρχουν, τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και την ανάλυση του ρόλου των διοικητικών στελεχών.
 • Θέματα που συνδέονται με διοικητικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΠΣ.
  • Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται στην αξιολόγηση, υιοθεσία, ανάπτυξη, διαχείριση ΠΣ, διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής, συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση, ολοκλήρωση και απόσυρση.
  • Θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη, αξιολόγηση και επιλογή προσφορών, με τη διοίκηση και επιλογή προσωπικού τη διαχείρισης κρίσεων (π.χ. αντίσταση στην υιοθέση ΠΣ) και τη στρατηγική ανάπτυξη ΠΣ.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα θα μελετηθούν υπό το πρίσμα πραγματικών μελετών περίπτωσης (case study), καθώς και διοικητικών ΠΣ όπως τα Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (ERP), τα Συστήματα Διαχείρισης της Αλυσίδας Παραγωγής (SCM), τις Εφαρμογές Διαχείρισης των Σχέσεων Επιχείρησης-Πελάτη (CRM) και τέλος τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business).

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Οικονόμου, Γ.Σ., Γεωργοπούλου, Ν.Β., «Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2004.
 • Γιαννακόπουλος, Δ., Παπουτσής, Ι., «Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2003

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.