Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα

Διδάσκοντες Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΥΥΥ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-403
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Εύδοξο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της σύνθεσης ψηφιακών εικόνων μέσω υπολογιστικών συστημάτων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και αλγόριθμους υπολογιστικής περιγραφής, απεικόνισης και αλληλεπίδρασης με διδιάστατες και τριδιάστατες ψηφιακές εικόνες και περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Επίσης η ύλη του μαθήματος αναφέρεται και στην περιγραφή υλοποιήσεων τριδιάστατων γραφικών σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού δικτυοκεντρικών συστημάτων.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των τρόπων με τους οποίους είναι δυνατή η δημιουργία συνθετικών εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σύνθεσης εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών σύνθεσης ψηφιακών εικόνων και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε διδιάστατα/τριδιάστατα γραφικά υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα

 • Στόχος και επισκόπηση του μαθήματος
 • Ιστορική Αναδρομή
  • Κατηγορίες Εφαρμογών και Παραδείγματα
 • Μοντελοποίηση
  • Στοιχειώδη Γεωμετρικά Αντικείμενα
  • Συστήματα Συντεταγμένων
  • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί & Προοπτική
 • Φωτισμός & Σκίαση
  • Χρωματικά Μοντέλα
  • Μοντελοποίηση Φωτεινών Πηγών
  • Κατόπτευση
  • Μοντέλα Οπτικών Χαρακτηριστικών Επιφανειών
  • Τεχνικές Σκίασης
 • Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τριδιάστατων Γραφικών

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Θ. Θεοχάρης, Γ. Παπαϊωάννου, Ν., Πλατής, Ν.-Μ., Πατρικαλάκης, Γραφικά και Οπτικοποίηση: Αρχές και Αλγόριθμοι, Εκδόσεις Αθανασοπούλου, 2010
 • Ηearn Baker, Γραφικά Υπολογιστών με OpenGL, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.