Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης

Εκτύπωση

Στόχος

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της επιστημονικής θεώρησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και της γνωστικής μαθητείας, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Στόχος επίσης του αντικειμένου αυτού είναι να εξεταστούν θέματα αξιολόγησης και αξιοποίησης των συνεργατικών θεωριών μάθησης με την υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων (CSCL CSCW), όπως ειδικά αυτά μπορούν να αποτιμηθούν σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αναφοράς μέσω διαφορετικών περιστάσεων (λύση προβλημάτων, διαχείρισης συνθηκών μάθησης, κ.λπ.).

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1
  • Συμπεριφοριστικά, Γνωστικά και Κατασκευαστικά Μοντέλα Μάθησης (Behaviorisms, Cognitive theories and Constructivism)
 • Ενότητα 2
  • Η σχέση των μοντέλων αυτών με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης [From Interactivity to Cooperative and Collaborative Learning Environments]
 • Ενότητα 3
  • Η θεωρία του L. Vygotsky (Αρχές, προϋποθέσεις μάθησης, περιορισμοί, εφαρμογές).
 • Ενότητα 4
  • Η γνωστική μαθητεία (cognitive apprenticeship)
 • Ενότητα 5
  • Η κατανεμημένη γνώση (distributed cognition)
 • Ενότητα 6
  • Κοινωνική – γνωστική προσέγγιση: Οι κοινότητες πρακτικών (communities of practices)
 • Ενότητα 7
  • H Θεωρία του R. Spiro (Cognitive flexibility theory)
 • Ενότητα 8
  • Η Θεωρία της J. Lave (Situated learning).
 • Ενότητα 9
  • Η αυτο-ρύθμιση (self-regulation)
 • Ενότητα 10
  • Γνωστικές και μετα-γνωστικές στρατηγικές (cognitive & meta-cognitive strategies)
 • Ενότητα 11
  • Η λύση προβλημάτων (Problem Solving), η μεταφορά της μάθησης (transfer of learning). Η μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα (PBL)
 • Ενότητα 12
  • Η νοηματική μάθηση (meaningful learning)
 • Ενότητα 13
  • Η κριτική σκέψη (critical thinking), η δημιουργικότητα (creativity)
  • Γνωστικά εργαλεία μάθησης (cognitive learning tool – problem solving situations, concept mapping, mind maps).
 • Ενότητα 14
  • Τελική εξέταση εξαμήνου.
 • Αβούρης Ν. & Καραγιαννίδης Ν. & Κόμης Β. (2009): Συνεργατική Τεχνολογία: Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργίας Γνώσης, Εκδόσεις Κλειδαριθμός.
 • Βοσνιάδου Σ. (2006): Σχεδιάζοντας Περιβάλλοντα Μάθησης Υποστηριζόμενα από τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, Εκδόσεις Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός ΟΕ.
 • Κολιάδης Ε. (2005): Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, [Συμπεριφοριστικές, Κοινωνικογνωστικές, Γνωστικές, θεωρίες μάθησης & Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη] τ. Α, Β, Γ, Δ, Αθήνα.
 • Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2001): Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική προσέγγιση, τ. Α’. & Β΄, Αθήνα
 • Σολομωνίδου, Χ. (2001). Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 • Anderson, J.R. (1995). Cognitive Psychology and its implications, 4th ed. N.Y.: Freeman and Company.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Publishers.
 • Bandura, A (2003). Self-Efficacy: The Exercise of Control, Freeman & Company.
 • Barkley, E., Cross, K. P. Howell M., C. (2004). Collaborative Learning Techniques: A Handbook for College Faculty Jossey-Bass ISBN: 0787955183
 • Bransford, J. D.; Brown, A. L.; Cocking, R. R. (1999). How people Lean: Brain, Mind, Experience and School. Committee on Learning Research and Educational Practice, National Research Council (ISBN 0309065364).
 • Facione, P. A., & Facione, N. C. (1994). Holistic critical thinking scoring rubric. Millbrae, CA: California Academic Press.
 • French J. N., Rhoder C. (1992). Teaching Thinking Skills: Theory and Practice, Garland Publishing Inc.
 • Littleton, K. (2004). Learning to Collaborate, Collaborating to Learn: Understanding and Promoting Educationally Productive Collaborative Work, Nova Science Publishers Inc.,U.S. ISBN: 1590339525
 • Jonassen, D. H., & Marra, R. M. (1996). Concept mapping and other formalisms as mindtools for representing knowledge URL http://www.icbl.ac.uk/%7egranum/class/altdocs/dav_alt.htm
 • Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, NY, Cambridge University Press.
 • Renninger, A.(2002). Building Virtual Communities : Learning and Change in Cyberspace (Learning in Doing: Social, Cognitive & Computational Perspectives), Cambridge University Press ISBN: 0521785588.
 • Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1998). Self-regulated learning: From teaching to self-reflective practice. New York, NY: The Guilford Press.