Μαθήματα 8oυ Εξαμήνου

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές πέραν της Πτυχιακής Εργασίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• το ένα υποχρεωτικό μάθημα δευτερεύουσας κατεύθυνσης (ΥΔΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
• τρία μαθήματα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων είτε από τα υποχρεωτικά μαθήματα των λοιπών δευτερευουσών κατευθύνσεων

Κορμού

ΨΣ-907 Πτυχιακή Εργασία [Κ] Μέλος ΔΕΠ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΨΣ-302 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών καθώς και των μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης των συστημάτων αυτών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναλύουν και να σχεδιάζουν βασικά συστήματα κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στις τεχνικές του φυσικού στρώματος.

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων κυψελών, διαύλων επικοινωνίας και τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης. Επιπλέον, περιγράφονται τα συστατικά στοιχεία ενός κυψελωτού συστήματος και οι φοιτητές είναι σε θέση να αναλύσουν και να σχεδιάσουν συστήματα με διαφορετικές απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακής κίνησης και ποιότητας ζεύξης. Η ανάλυση και η σχεδίαση βασίζονται στην αναγνώριση των κατάλληλων κριτηρίων, στον υπολογισμό των τιμών κατωφλίου επίδοσης των ζεύξεων, στη σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων υλοποίησης και στην αξιολόγηση της τελικής επίδοσης ψηφιακών συστημάτων.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων της διάδοσης στον ασύρματο δίαυλο και της προσομοίωσης κυψελωτών συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Αρχικά αναφέρονται βασικές έννοιες στοιχείων Ραδιοσυστημάτων Κινητών Επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, βασικές λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων).
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικές Τεχνικές Πρόσβασης στο Δίκτυο (τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης, τεχνικές τυχαίας πρόσβασης). Επίσης γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών (Κυψελωτά Συστήματα 1ης, 2ης, και 3ης γενιάς, Συστήματα Ασύρματης Τηλεφωνίας, Συστήματα Τηλεειδοποίησης, Συστήματα WLANs, WPANs, PMRs). Οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια των κυψελών και της επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων (στοιχεία από τη γεωμετρία κανονικών εξαγώνων, σχεδίαση κυψελωτών συστημάτων).
 • Ακολούθως γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης και Απόδοσης Συστημάτων (στοιχεία από Θεωρία Ουρών, μοντέλο Erlang B, μοντέλο Erlang C, φασματική απόδοση κυψελωτών συστημάτων).
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί μηχανισμοί Ασύρματης Διάδοσης (πολυδιαδρομική διάδοση, διαλείψεις και ολίσθηση Doppler, απώλειες διάδοσης, σκίαση, καθορισμός περιοχής κάλυψης, όρια χωρητικότητας για ραδιοδιαύλους).
 • Γίνεται αναφορά σε είδη Παρεμβολών (ομοδιαυλικές παρεμβολές και θόρυβος, παρεμβολές γειτονικών διαύλων) καθώς και Τεχνικών Μεταπομπής και απόδοσης Διαύλων (κατηγοριοποίηση τεχνικών μεταπομπής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τεχνικών, σταθερή απόδοση, δυναμική απόδοση, ελαστική απόδοση).
 • Στη συνέχεια αναλύονται τεχνικές βελτίωσης της φασματικής απόδοσης (τομεοποίηση, διάσπαση κυψελών). Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία και τεχνικές σχεδίασης του φυσικού στρώματος (τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων, τεχνικές αντιμετώπισης Διασυμβολικής Παρεμβολής) και γίνεται παρουσίαση τυποποιημένων Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών (GSM, 4G).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-322 Διαχείριση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Α. Γαλάνη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μία συνολική εικόνα των μεθοδολογιών, τεχνικών, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και το σχεδιασμό των δικτύων υπολογιστών. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να προτείνει λύσεις για τον αρχικό σχεδιασμό, την επέκταση και την αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και τεχνικών απαιτήσεων/προβλημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (SLA).

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στην εφαρμογή διδασκόμενων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της λειτουργίας δικτυακών στοιχείων.

Περιεχόμενα

 • Ανασκόπηση βασικών εννοιών δικτύων, Κατηγοριοποιήσεις δικτύων, Ρόλος των συστημάτων διαχείρισης.
 • Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης, Λειτουργίες διαχείρισης: configuration, fault, administration, performance and security management, Επίπεδα διαχείρισης: element management, network management, service management, business management.
 • Οντότητες διαχείρισης και διαχειριζόμενοι κόμβοι, Πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol), Management Information Base (MIB).
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης.
 • Πρότυπο διαχείρισης ISO/OSI.
 • Πρότυπο διαχείρισης ΤMN.
 • Σχεδιασμός δικτύων σταθερής και ασύρματης πρόσβασης, παρακολούθηση απόδοσης δικτύων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement).

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass/Εύδοξος αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή υλικό διαλέξεων και εργαστηριακές ασκήσεις για την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων.

Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ή «ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-536 Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Δ. Τσορομώκος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από πλευράς διδασκομένων, βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τη φύση και τη διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα στοιχεία που συνδέονται με τις αποφάσεις για τη δημιουργία, αξιολόγηση διαχείριση και επέκταση ΠΣ
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά για την ανάλυση σύγχρονων επιχειρησιακών συστημάτων (μέσω μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων)
 • να δύναται να υλοποιεί αναλύσεις και περιγραφές επιχειρησιακών διαδικασιών και επιχειρησιακών συστημάτων σε συνέχεια των τεχνικών που αναλύονται σε εργαστηριακά μαθήματα.

Περιεχόμενα

 • Οι βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και εισαγωγή στη θεωρία των συστημάτων.
 • Οι βασικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη κατανόηση της φύσης των ΠΣ και τη διαχείριση-διοίκησή τους.
  • Οι στρατηγικές και οικονομικές παράμετροι των ΠΣ
  • Η φύση των ΠΣ
  • Οι δυνατότητες που παρέχουν τα ΠΣ στην κοινωνία των πληροφοριών και την παγκοσμιοποίηση των αγορών
  • Οι ηθικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές των ΠΣ
 • Ο ρόλος της συλλογής δεδομένων, δημιουργίας, κατοχής, φύλαξης και συντήρησης πληροφοριών και γνώσης.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής των ΠΣ και μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων σε πληροφορίες και γνώση.
 • Διαφορετικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. ΠΣ παραγωγής, διαχείρισης, διοίκησης κλπ)
 • Διαφορετικά μοντέλα οργανωσιακών δομών (π.χ. οργάνωση ιεραρχίας VS επίπεδη οργάνωση).
  • Αναφορά στο μοντέλο του Porter
  • Στρατηγική φύση των ΠΣ
 • Διερεύνηση θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με επιχειρηματικές και διοικητικές έννοιες, τα διάφορα μοντέλα διοίκησης που υπάρχουν, τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και την ανάλυση του ρόλου των διοικητικών στελεχών.
 • Θέματα που συνδέονται με διοικητικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΠΣ.
  • Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται στην αξιολόγηση, υιοθεσία, ανάπτυξη, διαχείριση ΠΣ, διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής, συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση, ολοκλήρωση και απόσυρση.
  • Θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη, αξιολόγηση και επιλογή προσφορών, με τη διοίκηση και επιλογή προσωπικού τη διαχείρισης κρίσεων (π.χ. αντίσταση στην υιοθέση ΠΣ) και τη στρατηγική ανάπτυξη ΠΣ.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα θα μελετηθούν υπό το πρίσμα πραγματικών μελετών περίπτωσης (case study), καθώς και διοικητικών ΠΣ όπως τα Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (ERP), τα Συστήματα Διαχείρισης της Αλυσίδας Παραγωγής (SCM), τις Εφαρμογές Διαχείρισης των Σχέσεων Επιχείρησης-Πελάτη (CRM) και τέλος τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business).

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-535 Διαδικτυακός Προγραμματισμός [ΥΔΚ/ΠΣ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει την απαιτούμενη ειδίκευση για τη δημιουργία διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελεί μια παρουσίαση των αρχών και τεχνικών ανάπτυξης στατικών και δυναμικών διαδικτυακών συστημάτων με χρήση σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο (Internet). Περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά θέματα όπως: τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου (web servers), Internet και intranets, ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη (client) με χρήση HTML5, CSS3, Javascript, προγραμματισμός στη μεριά του διακομιστή (PHP, Node.js), διασύνδεση με βάσεις δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα κύρια στοιχεία θεωρίας, σχεδιασμού και υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών.
 • να χρησιμοποιεί τεχνολογίες λειτουργίας και προγραμματισμού δικτυακών εφαρμογών (για παράδειγμα HTML5, CSS3, Javascipt).
 • να ολοκληρώνει εφαρμογές στην πλευρά του διακομιστή και στην πλευρά του πελάτη με νέες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές.

Περιεχόμενα

 • Τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου
 • Αρχές προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη και του εξυπηρετητή (client & server-side programming)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση HTML5, CSS3, Javascript
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που αλληλεπιδρούν με βάσεις δεδομένων PHP & MySQL
 • Ανάπτυξη εφαρμογών στη μεριά του εξυπηρετητή / διακομιστή (Node.js)

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-323 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Έμφαση δίνεται στην υποδομή και τις οντότητες των δικτύων και στις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν. Με το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα μπορούν να αντιλαμβάνονται, να αναλύουν και να αξιολογούν βασικές σχεδιαστικές επιλογές ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων κινητών επικοινωνιών διαφορετικών γενεών.

Περιεχόμενα

 • Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS.
 • Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα).
 • Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική).
 • Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης).
 • Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων).
 • Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, GPRS, UMTS, HSPA.
 • Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας).
 • Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS.
 • Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).
Περισσότερα »

ΨΣ-704 Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για την αξιοποίηση των μεθόδων και συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων Περιγραφής και Διαχείρισης Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών,
 • να εφαρμόζει τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα Περιγραφής Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών.

Περιεχόμενα

 • Μέρος Α – Διαχείριση Γνώσης: Εισαγωγή στη Διαχείριση Γνώσης. Τι είναι η Γνώση – Κατηγορίες Γνώσης (Δηλωτική – Διαδικαστική, Ρητή – Άρρητη). Στάδια Διαχείρισης Γνώσης (Ανακάλυψη Γνώσης, Καταγραφή/Απόκτηση Γνώσης, Διαμοιρασμός Γνώσης, Εφαρμογή Γνώσης). Συστατικά ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Γνώσης (Διαδικασίες, Μηχανισμοί, Συστήματα, Υποδομές). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.
  • Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών: Συστήματα Διαχείρισης Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
 • Μέρος Β – Διαχείριση Ικανοτήτων: Εισαγωγή στη Διαχείριση Ικανοτήτων. Τι είναι η Ικανότητα (Competence) και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ικανότητας και Δεξιότητας (Competency). Μοντέλα Ικανοτήτων (Competence Models). Ενδεικτικά Παραδείγματα μεθόδων Περιγραφής Ικανοτήτων Ατόμων ή/και Οργανισμών:
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ατομικών Μη-Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το ευρωπαϊκό πρότυπο Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.1).
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ατομικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το διεθνές πρότυπο UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT).
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ικανοτήτων Οργανισμών (Organizational Competences): το ευρωπαϊκό πρότυπο περιγραφής της ψηφιακής ωριμότητας εκπαιδευτικών οργανισμών European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg)
Περισσότερα »

ΨΣ-720 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας [ΥΔΚ/ΨΥ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αναφέρονται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας. Αναφέρονται διάφορα παραδείγματα εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας (π.χ. ακτινολογικών συστημάτων, εργαστηριακών συστημάτων, συστημάτων συνταγογράφησης, ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, συστημάτων επείγουσας ιατρικής φροντίδας συστημάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας) και εισάγονται οι βασικές έννοιες της πληροφορικής υγείας.

Μεταξύ των θεμάτων που περιγράφονται περιλαμβάνονται: ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (electronic healthcare record), η ασφάλεια και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα και κωδικοποιήσεις ιατρικών δεδομένων και υπηρεσιών, διαδίκτυο των πραγμάτων στην υγεία, μεγάλα δεδομένα και αναλυτική στην υγεία, υποστηρικτικά συστήματα σύγχρονων ιατρικών και διοικητικών συστημάτων όπως ιατρική ακριβείας (precision medicine) και περίθαλψη αξίας (value-based care).

Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιούνται εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας από τους φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής-εργαστηριακής τους άσκησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να αναλύουν τους περιορισμούς των χειρόγραφων ιατρικών δεδομένων και την αναγκαιότητα της πλήρους, αποδοτικής και αποτελεσματικής ψηφιοποίησής τους ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές
 • να περιγράφουν τα πλεονεκτήματα και προκλήσεις των αυτοματοποιημένων συστημάτων εισαγωγής δεδομένων και υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων
 • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και να σχεδιάζουν αρχιτεκτονικές (σε εννοιολογικό και σε φυσικό επίπεδο) ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας με έμφαση στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων
 • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών (health information exchange-HIE) και της διαλειτουργικότητας αντιστοίχων συστημάτων με στόχο την ολοκλήρωση των δεδομένων και των διεργασιών υγείας
 • να περιγράφουν τις βασικές υπηρεσίες και τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και να ενσωματώνουν αντίστοιχες πολιτικές ασφάλειας συστημάτων και των ιατρικών/νοσηλευτικών δεδομένων
 • να κατασκευάζουν/επιλέγουν και χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ψηφιακές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας
 • να αναπτύσσουν εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας με χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα υγείας. Περιστολή δαπανών και βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών. Αναγκαιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συστήματα υγείας.
 • Διεθνείς τάσεις και αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας. Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων. Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Προσδιορισμός και δόμηση περιεχομένου. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος. Αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών φακέλων υγείας. Υιοθέτηση προτύπων. Ασφάλεια ιατρικών δεδομένων. Κόστος-απόδοση. Διεθνείς πρακτικές).
 • Προσωπικός φάκελος υγείας (Οφέλη για το σύστημα υγείας. Αρχιτεκτονικές προσωπικών ιατρικών φακέλων. Είδη αποθηκευμένων δεδομένων. Θέματα ασφάλειας πληροφοριών. Διεθνείς πρακτικές).
 • Τεχνική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Χαρτοφυλάκιο ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας προς ανάπτυξη. Διεθνείς πρακτικές. Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ηλεκτρονική υποστήριξη της κατ’ οίκον νοσηλείας. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Πρότυπα συστήματα.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας με χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων.
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων και υποστηρικτικά συστήματα αποδεικτικής ιατρικής, προσωποποιημένης περίθαλψης και ιατρικής ακριβείας.
 • Μεγάλα δεδομένα και αναλυτική υγείας. Προβλήματα και κρίσιμές αποφάσεις ιατρικού και διοικητικού περιεχομένου στα οποία χρησιμοποιούνται.
Περισσότερα »

ΨΣ-721 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [Ε/ΥΥΥ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κύριων εννοιών που αναφέρονται στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ).

Περιγράφονται (εννοιολογικά και τεχνικά) και μελετώνται διεξοδικά τα είδη των ΠΣΥ, αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές που αναφέρονται στις αρχιτεκτονικές σχεδιασμού, στις μεθοδολογίες ανάπτυξης και στην διαλειτουργικότητα των ΠΣΥ. Παρουσιάζονται οι προκλήσεις και οι προοπτικές των ΠΣΥ με αναφορά στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες της αναλυτικής δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος και για την πρακτική – εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται διάφορα ψηφιακά εργαλεία (κυρίως ανοικτού λογισμικού).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ του συστήματος υγείας και των πληροφοριακών συστημάτων υγείας
 • να προσδιορίζουν τους χρήστες πληροφοριών και υποστήριξης αποφάσεων με βάση υπάρχοντα δεδομένα
 • να περιγράφουν τις γενικές λειτουργίες, τους στόχους και τα πλεονεκτήματα των ΠΣΥ
 • να περιγράφουν τις σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής και τα σύγχρονα ΠΣΥ υπό μορφή υπηρεσιών που διατίθενται για την υποστήριξη σημαντικών διεργασιών παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικών και άλλων)
 • να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ΠΣΥ και να επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα συστήματα για συγκεκριμένες ανάγκες και για συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας
 • να αναπτύσσουν ΠΣΥ με τη χρήση εργαλείων ανοικτού λογισμικού επινοώντας καινοτόμες πρακτικές στα πεδία της αρχιτεκτονικής και της διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων για την πολλαπλή αξιοποίησή τους.

Περιεχόμενα

 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας: Γενικά χαρακτηριστικά. Εξέλιξη των ΠΣΥ.
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και πραγμάτωση ΠΣΥ.
 • Ασθενοκεντρική προσέγγιση ανάπτυξης ΠΣΥ.
 • Διεργασιοστρεφείς οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας. Διαχείριση διεργασιών και δεδομένων υγείας.
 • ΠΣΥ ειδικού σκοπού. Συνεισφορά στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Αρχιτεκτονικές, ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα ΠΣΥ.
 • Ασφάλεια ΠΣΥ. Πρότυπα και πολιτικές ασφάλειας.
 • Παρουσίαση δημοφιλών εμπορικών ΠΣΥ της παγκόσμιας αγοράς αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.
 • Προκλήσεις και προοπτικές των ΠΣΥ. ΠΣΥ και ελληνική πραγματικότητα.
 • Ανάπτυξη (ανάλυση-σχεδιασμός-κατασκευή-δοκιμή-λειτουργία-συντήρηση) ΠΣΥ.
Περισσότερα »

ΨΣ-710 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο αυτό εισάγει τους φοιτητές σε διαδικασίες συμβουλευτικής για την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη σε ένα ΙΤ περιβάλλον. Με το αντικείμενο αυτό αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των εκπαιδευομένων ως μελλοντικοί εργαζόμενοι σχετικά με το ‘πώς θα συμμετάσχουν σε μια κοινότητα εργατικού δυναμικού σε IΤ πλαίσιο’ (face to face & online). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι δυνατότητες παροχής αναδυόμενων πρακτικών ακαδημαϊκής ανάπτυξης (cases), εστιάζοντας σε πτυχές της προσωπικότητας, που είναι μοναδικές για την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (reinforcements, self-esteem, self-efficacy believes, motivations, needs, attitudes, collaboration, organizational culture etc) .
Στόχος του αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις θεωρητικές αρχές και τα εφαρμοσμένα πεδία της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργοποίηση του δυναμικού του ατόμου σε IT περιβάλλοντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, -μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος- , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ακαδημαϊκή και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη σε ΙΤ πλαίσιο (Continuing Professional Development/CPD, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, κίνητρα, θετικές στάσεις, επίλυση προβλήματος).
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και την απόδοσή του (ενίσχυση, πρότυπα, επεξεργασία των πληροφοριών κ.α.), ώστε να δρα μεταγνωστικά με αποτελεσματικότητα σε διάφορα περιβάλλοντα αναφοράς, ενεργοποιώντας κυρίαρχους δείκτες της προσωπικότητάς του (αυτο-εικόνα/εκτίμηση/αποτελεσματικότητα, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις) στην καθημερινή και την επαγγελματική του ζωή.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ένα πλάνο για την προσωπική του απόδοση (CPD) αλλά και την απόδοση άλλων μέσω της καταγραφής των ικανοτήτων/δεξιοτήτων/αποτιμήσιμων δεξιοτήτων (competency framework, ePortfolios/eP). Να συντάσσει ένα προσωπικό/επαγγελματικό σχέδιο σταδιοδρομίας για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη αλλά και της κοινωνίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (KPIs). Ταυτόχρονα να συμβάλλει στην επίλυση ενός ανθρωποκεντρικού ή και επιχειρηματικού προβλήματος με μεταγνωστικό τρόπο (πχ διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος, ηθική της εργασίας, εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, συναλλακτική ανάλυση, ενδο/διαπροσωπική επικοινωνία).

Ειδικότερα στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διαφορετικές πλευρές της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής.
 • να κατανοήσουν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη (Continuing Professional Development /CPD) και τη σημασία της, σε ΙΤ πλαίσιο.
 • να γνωρίσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη μέσα από μελέτες περίπτωσης (δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, κίνητρα, θετικές στάσεις, επίλυση προβλήματος).
 • να αξιολογήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και την απόδοσή τους (ενίσχυση, πρότυπα, επεξεργασία των πληροφοριών κ.α.), ώστε να μπορούν μεταγνωστικά να δρουν αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα αναφοράς.
 • να αναλύουν τις πτυχές της προσωπικότητάς τους, όπως η αυτο-εικόνα/εκτίμηση/αποτελεσματικότητα, οι ανάγκες, τα κίνητρα, οι στάσεις και να προσαρμόζουν αυτές τις πτυχές στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή.
 • να αποκτήσουν τεχνογνωσία για την επίλυση ενός ανθρωποκεντρικού ή και επιχειρηματικού προβλήματος με μεταγνωστικό τρόπο (πχ διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος).
 • να συνειδητοποιούν με υπευθυνότητα πολιτισμικά συγκεκριμένες ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές πρακτικές, προοπτικές για την ηθική της εργασίας, τις εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες (ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, συναλλακτική ανάλυση, ενδο/διαπροσωπική επικοινωνία).
 • να ενθαρρύνουν την ισότητα των ευκαιριών, σχεδιάζοντας ένα πλάνο για την προσωπική τους απόδοση (CPD) αλλά και την απόδοση άλλων μέσω της καταγραφής των ικανοτήτων/δεξιοτήτων/αποτιμήσιμων δεξιοτήτων (competency framework, ePortfolios/eP).
 • να συντάσσουν ένα προσωπικό/επαγγελματικό σχέδιο σταδιοδρομίας για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη αλλά και της κοινωνίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (KPIs/eP).

 

Περιεχόμενα

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για προγράμματα CPD, ηθική, ηγεσία, καθοδήγηση, κίνητρα, ανάγκες, συμπεριφορές, πεποιθήσεις αυτοπεποίθησης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων κλπ.

 • Προγράμματα CPD: μάθηση, κατάρτιση και ανάπτυξη
 • Θεωρητικό υπόβαθρο: Kolb’s experiential learning styles model, Kirkpatrick model, SRL, SDL
 • Δεξιότητες και αποτιμήσιμες δεξιότητες (competencies)
 • Κίνητρα, ανάγκες, στάσεις
 • Αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση, αυτοσυναίσθημα
 • Ανατροφοδότηση (λεκτική μη λεκτική)
 • Δεξιότητες (αυτό)διαχείρισης
 • Ηγεσία
 • Αξιολόγηση
 • Μentoring and coaching
 • Επικοινωνιακές (ανατροφοδότηση, ενεργητική ακρόαση, επιβεβαιωτική συμπεριφορά) και συνεργατικές δεξιότητες
 • Συγκρούσεις
 • KPIs
 • Εθελοντική εργασία
 • Επίλυση προβλημάτων, καινοτομία και δημιουργικότητα κλπ.
 • Ηθική
 • Βασικές αρχές σύνταξης βιογραφικού
Περισσότερα »

ΨΣ-409 Κοινωνικά Δίκτυα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο των κοινωνικών συστημάτων σε ψηφιακά συστήματα.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές που διέπουν την μελέτη των κοινωνικών δικτύων. Το μάθημα εστιάζει στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με την δημιουργία των κοινωνικών δικτύων, τις πληροφοριακές τους ιδιότητες και την αλληλεπίδραση μεταξύ της δομής τους και της ανάδυσης κοινωνικών διαδικασιών σχετιζόμενων με τη διάχυση πληροφορίας, την στρατηγική αλληλεπίδραση και την συλλογική συμπεριφορά.

Όλα τα θεωρητικά αποτελέσματα που περιγράφονται εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα που αφορούν, για παράδειγμα, στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων που έχουν αναπτυχθεί στο Facebook, στους αλγόριθμους που διέπουν τη λειτουργία μηχανών αναζήτησης όπως η Google, και στην εμφάνιση και επικράτηση συγκεκριμένων τεχνολογιών όπως η Microsoft και η Apple.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων σε αλγοριθμικό και διαδραστικό επίπεδο.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας, κοινωνικών δικτύων σε ψηφιακά περιβάλλοντα και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη κοινωνικών ψηφιακών εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Εννοιολογικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων
 • Στοιχεία Θεωρίας Γράφων (Ορισμοί, Μονοπάτια, Συνδεσιμότητα, Συστατικά, Αναζήτηση)
 • Κοινωνικοί Δεσμοί (Ισχυροί και Ασθενείς Δεσμοί, Τριαδική Ολοκλήρωση, Γέφυρες, Δομικά Κενά, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φαινόμενα 6-βαθμών Διαχωρισμού)
 • Θέματα Κοινωνικού Περιβάλλοντος (Ομοφιλία, Συμμετοχή σε Ομάδες, Διαχωρισμός)
 • Κοινωνική Εξισορρόπηση (Ισχυρές και Ασθενείς Μορφές Δομικής Εξισορρόπησης σε Κοινωνικά Δίκτυα)
 • Βασικές Έννοιες Θεωρίας Παιγνίων (Ορισμοί, Μέθοδοι Συλλογισμού σχετικά με τη Συμπεριφορά σε Παίγνια, Βέλτιστες Κινήσεις)
 • Η έννοια της Ισορροπίας στα Παίγνια (Ισορροπία κατά Nash, Παίγνια Συγχρονισμού, Πολλαπλα Σημεία Ισορροπίας)
 • Στρατηγικές Παιγνίων (Μικτές Στρατηγικές, Pareto-Βελτιστοποίηση, Κοινωνική Βελτιστοποίηση, Κυρίαρχες Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια)
 • Εξελικτικά Παίγνια (Αρμοστικότητα, Εξελικτικά Σταθερές Στρατηγικές)
 • Η Δομή του Παγκόσμιου Ιστού (Ανάλυση Συνδέσμων, Αναζήτηση στον Ιστό)
 • Αλυσίδες Πληροφόρησης (Συμμόρφωση με το Πλήθος,Φαινόμενα Αγέλης)
 • Φαινόμενα Δημοφιλίας (Power laws, Rich-get-richer Μοντέλα, Φαινόμενα Long Tail)
 • Διάχυση Πληροφορίας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Μοντέλα Διάχυσης, Ο ρόλος των Ομάδων και των Ασθενών Δεσμών)
 • Συστήματα Κοινωνικών Αποφάσεων
Περισσότερα »

ΨΣ-203 Ενσωματωμένα Συστήματα [Ε/ΥΥΥ] Α. Μηλιώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα των Ενσωματωμένων Συστημάτων επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά και σε μεθοδολογική βάση την αρχιτεκτονική και την πολυεπίπεδη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών τους με έμφαση στα δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αρχιτεκτονική των δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση στους επεξεργαστές επικοινωνιών και τις δικτυακές συσκευές, ο μετασχηματισμός λειτουργικών απαιτήσεων σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, οι αρχές σχεδίασης συστημάτων, η μεθοδολογία προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος Linux στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των συστημάτων, η μεθοδολογία ανάπτυξης οδηγών συσκευών και η αξιολόγηση επίδοσης των συστημάτων. Η ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών σε επόμενο στάδιο είναι σε μεγάλο βαθμό απεξαρτημένη από τις ιδιαιτερότητες και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των συστημάτων και ανάλογη με γνώριμες διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών σε υπολογιστικά συστήματα, ενδεχομένως με ορισμένους περιορισμούς και με την χρήση ειδικών εκδόσεων περιορισμένης λειτουργικότητας των εργαλείων ανάπτυξης.

Παράλληλα με τη διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται Εργαστήριο στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τεχνικές ανάπτυξης προσαρμοσμένων εικόνων συστημάτων αρχείων και λειτουργικών συστημάτων GNU/Linux για την υποστήριξη δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων. Η έλευση του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ) απαιτεί την δημιουργία ευέλικτων και εύρωστων συστημάτων που αποτελούνται από λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τομέα και τις δυνατότητες του υλικού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν προχωρημένες εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικού στο γνωστικό πεδίο των Ενσωματωμένων Συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Ενσωματωμένων Συστημάτων και την υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτομικών ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Επεξεργαστές Επικοινωνιών
  • Αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών, ενσωματωμένοι δικτυακοί επεξεργαστικοί πυρήνες, δικτυακές και περιφερειακές συσκευές, χαρτογράφηση μνήμης, πόρτες Ι/Ο και προκαθορισμένες δικτυακές λειτουργίες, ελεγκτές και λειτουργία δικτυακών συσκευών (TDM, serial, ΑΤΜ, fast Ethernet, HDLC, πολλαπλών καναλιών), εξυπηρέτηση αιτήσεων διακοπής.
 • Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων και Συστημική Σχεδίαση
  • Ενδεικτικές ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές δικτυακών συστημάτων (έμφαση σε IAD: Integrated Access Devices), σχηματική σχεδίαση, αρθρωτή διαφοροποιήσιμη σχεδίαση.
 • Εργαλεία Ανάπτυξης, Ενσωματωμένο Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες
  • Διαμεταγλωττιστές, GNU cross-development tool chain, βασική αρχικοποίηση συστήματος (JTAG), διαμόρφωση χαρακτηριστικών bootloader, διαμόρφωση λειτουργικού συστήματος, αρχιτεκτονική πυρήνα, διαμεταγλώττιση, debian packages, ενσωματωμένο σύστημα αρχείων, διαμόρφωση και ενσωμάτωση λειτουργικού συστήματος.
 • Οδηγοί Δικτυακών Συσκευών
  • Αρχές σχεδίασης οδηγών δικτυακών συσκευών, συσκευές TDM, Ethernet, HDLC, multi-channel, ανάπτυξη σύνθετης δικτυακής συσκευής πρόσβασης ΑΤΜ, network API λειτουργικού συστήματος Linux.
 • Αξιολόγηση Επίδοσης Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  • Μελέτη και ανάλυση επίδοσης υψίρρυθμων δικτυακών συσκευών ενσωματωμένων συστημάτων, βελτιστοποίηση επίδοσης, interrupt moderation.
 • Εφαρμογές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  • Δικτυακές υπηρεσίες (NAT, DHCP, routing, IP QoS, VLAN, VPN κλπ), δικτυοκεντρική διαχείριση, τηλεφωνία, Asterisk PBX, οικιακός αυτοματισμός, φωνητική επικοινωνία, βιντεοεπιτήρηση.
 • Περιορισμένα Ενσωματωμένα Συστήματα
  • Αναλυτική σχεδίαση συστημάτων και συσκευών περιορισμένων δυνατοτήτων, ultra-low power design, αναλυτική μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών.
 • Εργαστήριο
  • Στα πλαίσια του εργαστήριου, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με:
   • Τη διαμόρφωση και κτίσιμο εφαρμογών στο GNU/Linux, καθώς και με εργαλεία για την αυτοματοποίηση αυτών.
   • Τεχνικές απασφαλμάτωσης, διαχείρισης εφαρμογών και βελτιστοποιήσεις που αποσκοπούν στη επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ επιδόσεων και απαιτήσεων σε μνήμη και αποθηκευτικό χώρο.
   • Τη δομή του πυρήνα και τις τεχνικές διαμόρφωσης, κτισίματος και απασφαλμάτωσης. Αναφορά σε ιδιαίτερα χρήσιμες συνταγές διαμόρφωσης.
   • Τη δημιουργία cross-compile αλυσίδας για το διαχωρισμό μεταξύ της αρχιτεκτονικής ανάπτυξης και της αρχιτεκτονικής στόχου καθώς και τεχνικές επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας μέσω εξομοίωσης.
   • Τη διαδικασία αρχικοποίησης του λειτουργικού συστήματος και της προσαρμογής αυτής.
   • Τη δομή του root συστήματος αρχείων, τη σημασία των συστημάτων αρχείων στο Linux και την κατανόηση του διαχωρισμού μεταξύ συστημάτων αρχείων και ψευδο-συστημάτων αρχείων καθώς και τους διάφορους τύπους που υπάρχουν και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται.
   • Εργαλεία για την ολοκλήρωση και παραγωγή του τελικού λειτουργικού συστήματος.
Περισσότερα »

ΨΣ-521 Ανάκτηση Πληροφοριών [Ε/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών των συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν όλες τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων για συλλογή, ευρετηρίαση και αναζήτηση κειμένων, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης συστημάτων. Επιπρόσθετα, καλύπτονται πιο πρόσφατες τάσεις ανάκτησης πληροφοριών, όπως ανάκτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει μοντέλα αναπαράστασης εγγράφων κειμένου
 • να χρησιμοποιεί τεχνικές ευρετηριοποίησης συμπίεσης, ανάκτησης και βαθμολόγησης κειμένων
 • να αναπτύσσει εφαρμογές που χειρίζονται τεράστιους όγκους κειμένου
 • να κατασκευάσει τη λειτουργικότητα μιας μηχανής αναζήτησης
 • να εφαρμόζει τεχνικές μηχανικής μάθησης για την κατηγοριοποίηση κειμένων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών
 • Αρχιτεκτονική συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Λεξικό όρων και ανεστραμμένες λίστες
 • Κατασκευή και συμπίεση ευρετηρίων
 • Μοντέλα ανάκτησης πληροφοριών (το boolean μοντέλο, το μοντέλο διανυσματικού χώρου, πιθανοτικά μοντέλα)
 • Υπολογισμός από σκορ και κατάταξη κειμένων
 • Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Μοντέλα γλωσσών
 • Ανάκτηση πληροφοριών από XML με βάση το περιεχόμενο
 • Βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Σταχυολόγηση Παγκόσμιου Ιστού και ευρετήρια στο διαδίκτυο
 • Αρχιτεκτονική διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης
 • Κατηγοριοποίηση κειμένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης, μηχανές διανυσμάτων στήριξης, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης κειμένων
Περισσότερα »

ΨΣ-804 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια της ασφάλειας στις κινητές/ασύρματες επικοινωνίες. Οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες παρέχουν στους κινητούς χρήστες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολυμέσων που ήδη υπάρχουν για τους μη-κινητούς χρήστες και τη σταθερή δικτύωση, ανεξαρτήτως θέσης. Μαζί με τις νέες προοπτικές, ωστόσο, οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χειρίζεται, να εφαρμόζει και να αξιολογεί τις τεχνικές και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται σε κινητά και ασύρματα περιβάλλοντα.

Περιεχόμενα

 • Ασφάλεια ασύρματων επικοινωνιών
 • WLAN, IEEE 802.11
 • Έλεγχος της αυθεντικότητας στο IEEE 802.11
 • RADIUS & EAP methods
 • IEEE 802.1x
 • WEP
 • IEEE 802.11i, WPA, WPA2 (TKIP, CCMP)
Περισσότερα »

ΨΣ-312 Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks), προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου, συστήματα πολλαπλού φέροντος και συστήματα προτυποποίησης. Προϋποθέτει κάποιες γνώσεις από το μάθημα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, κυρίως σχετικά με διάδοση και μοντελοποίηση καναλιού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ασυρμάτων επικοινωνιών, με έμφαση στη μοντελοποίηση του ασύρματου καναλιού, τη σχεδίαση τεχνικών πολλαπλών κεραιών και την αξιολόγηση της επίδοσης ως προς τη χωρητικότητα.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν σύνθετα προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης ασυρμάτων συστημάτων, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και την επεξεργασία βασικής ζώνης καθώς και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου: Διαμόρφωση και κωδικοποίηση.
 • Πολυπλεξία στο χώρο, συχνότητα, κώδικα, χώρο.
 • Συστήματα πολλαπλών κεραιών (ΜΙΜΟ).
 • Σχεδίαση δεκτών (γραμμικοί, μη γραμμικοί, με ανάδραση, κλπ).
 • Συστήματα πολλαπλού φέροντος: OFDM / OFDMA.
 • Διαχείρηση πηγών (Scheduling): Scheduling τεχνικές.
 • Βελτιστοποίηση cross layer (PHY/MAC).
 • Προτυποποίηση ασυρμάτων συστημάτων: 3GPP/2++ (LTE, UMB), IEEE 802.x. Στην ενότητα αυτή εξηγούμε βασικά χαρακτηριστικά προτύπων τρίτης (3G+) και τέταρτης γενιάς (4G), που σχετίζονται με τα θέματα των τριών προηγουμένων ενοτήτων.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κ.ο.κ.

Περισσότερα »

ΨΣ-308 Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές αρχές και τις προηγμένες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα.

Στο μάθημα μελετώνται τεχνικές φυσικού στρώματος όπως ψηφιακές διαμορφώσεις και κωδικοποίηση, μετάδοση Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (OFDM), DFT-spread OFDM και τεχνικές διαφορικής λήψης και τεχνικές ΜΙΜΟ.

Επίσης, το μάθημα μελετάει τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω τεχνικές έχουν εφαρμογή στο long term evolution (LTE). Η επίδοση των τεχνικών φυσικού στρώματος αναλύεται με προσομοιώσεις στο λογισμικό Matlab.

Περιεχόμενα

 • Κωδικοποίηση Καναλιού – Συνελικτικοί κώδικες – Puncturing.
 • Digital Modulations (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) – Constellation diagrams – Demodulation.
 • Wireless Channel – Path Loss Models
 • Μετάδοση με Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) – Χρήση κυκλικού προθέματος για πολυδιαδρομικό κανάλι
 • Μετάδοση με SC-FDMA
 • Μετάδοση OFDMA και DFTS-OFDM
 • LTE Link Budget Downlink
 • Receive Diversity: Single Input Multiple Input (SIMO)
 • Transmit Diversity: Multiple Input Single Output (MISO)
 • Transmit Diversity using Alamouti Code
 • ΜΙΜΟ Antenna Techniques και Χωρητικότητα MIMO
Περισσότερα »

ΨΣ-730 Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας [Ε/Γενικό] Σ. Ρετάλης, Ι. Μανιάτης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τις τάσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας.
 • να κατανοεί την επιχειρηματική διαδικασία: Σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικής ευκαιρίας, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών, επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • να γνωρίζει τις πηγές χρηματοδότησης μίας επιχειρηματικής ιδέας.
 • να αξιολογεί με βάση τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα εάν μία ιδέα είναι επιχειρηματική ευκαιρία.
 • να αξιολογεί και να διαχειριστεί τους επιχειρηματικούς κινδύνους.
 • να καθορίσει το οικονομικό πλάνο για την μίας επιχειρηματικής ιδέας υλοποίηση που θα οδηγεί σε κερδοφορία.
 • να αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό πλάνο σε συνεργασία με άλλους.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην έννοια της Καινοτομίας στο Επιχειρείν
 • Σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (social media, software as a service, freemium as a business model)
 • Διαδικασία καινοτομίας και δημιουργικότητας – Μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης και βελτίωσης της καινοτομικότητας και δημιουργικότητας (Mindmapping, SixHats, SCAMPER)
 • Ανάλυση αναγκών πελατών, καταγραφή επιχειρησιακού στόχου & πρόταση καινοτομικής επιχειρηματικής ιδέας
 • Ανάλυση αναγκών αγοράς, διεθνούς ανταγωνισμού και προσδιορισμός διαφορετικότητας
 • Παρουσίαση εναλλακτικών προσεγγίσεων επίτευξης επιχειρησιακού στόχου & επιλογή κατάλληλης προσέγγισης
 • Υπολογισμός οφελών σε σχέση με κόστη επένδυσης
 • Χαρακτηριστικά και δεξιότητες ομάδας ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη Καινοτομικού Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Παραδείγματα και καλές πρακτικές
 • Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικού σχεδίου
 • Διαγωνισμοί καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Ανεύρεση πόρων – Χρηματοδότηση επιχειρηματικής δράσης (seed &venture capital, angels, grants, loans)
 • Ανάπτυξη της επιχείρησης – Διεθνής επιχειρηματικότητα- Δικτύωση με οργανισμούς
Περισσότερα »

ΨΣ-702 Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών οι οποίες σχετίζονται με τη διαφορετικότητα ως προς τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα, τον προτιμητέο τρόπο, τόπο και χρόνο μάθησης του μαθητευόμενου κοινού.
 • να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη της διδακτικής της πληροφορικής με ή χωρίς τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • να εφαρμόζει τις κύριες στρατηγικές μάθησης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • να υλοποιεί εφαρμογές με την αξιοποίηση λογισμικών υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
 • να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Scratch.
 • να αξιολογεί με συστηματικό τρόπο την ποιότητα εκπαιδευτικού λογισμικού.

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές εισαγωγής και βαθμός ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα αναλυτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
 • Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες Θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.
 • Περιβάλλοντα υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
 • Ανάλυση τρόπου σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιών με τα εργαλεία MIT Scratch.
 • Εργαστηριακή εφαρμογή με ανάπτυξη παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης.
Περισσότερα »

ΨΣ-207 Κατανεμημένα Συστήματα [ΥΔΚ/ΑΣ] Α. Μηλιώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα των Κατανεμημένων Συστημάτων στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές και τα θεμελιώδη θεωρητικά ζητήματα των Κατανεμημένων Συστημάτων, με έμφαση στην αναλυτική σκέψη, παρέχοντας ταυτόχρονα μία εισαγωγική πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις στο γνωστικό πεδίο των Κατανεμημένων Συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Κατανεμημένων Συστημάτων και την ανάπτυξη σύνθετων κατανεμημένων εφαρμογών.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται και επιλύουν προβλήματα σε διάφορες ενότητες του γνωστικού αντικειμένου των κατανεμημένων συστημάτων:

 • Ρευματοστρεφείς επικοινωνίες και βέλτιστη αναπαραγωγή πολυμέσων (ελάχιστος χρόνος αναμονής για απρόσκοπτη αναπαραγωγή).
 • Συγχρονισμός ρολογιών πραγματικού χρόνου με χρήση διαφόρων αλγορίθμων.
 • Ανάθεση λογικών χρονοσφραγίδων, διανυσματικών χρονοσφραγίδων και αιτιακών χρονοσφραγίδων Lamport.
 • Εκτέλεση διατεταγμένων πολυεκπομπών (ολική και αιτιακή).
 • Εκτέλεση αλγορίθμων κατανεμημένου αμοιβαίου αποκλεισμού και εκλογής αρχηγού.
 • Έλεγχος εκτέλεσης κατανεμημένων συναλλαγών (αλγόριθμοι κλειδωμάτων και απαισιόδοξης διάταξης χρονοσφραγίδων).
 • Υπολογισμός κατανεμημένων στιγμιοτύπων.
 • Έλεγχος συνέπειας σε κατανεμημένους αποθηκευτικούς χώρους και χρήση πρωτοκόλλων κατανομής και συνέπειας.
 • Έλεγχος αστοχίας κατανεμημένων συστημάτων, αξιόπιστης επικοινωνίας σε ομάδες, κατανεμημένη δέσμευση και ανάκαμψη.
 • Κοινή αναπαράσταση δεδομένων.
 • Αξιολόγηση αρχιτεκτονικών φυσικού επιπέδου κατανεμημένων συστημάτων.
 • Αξιολόγηση επίδοσης και τεχνοοικονομική ανάλυση κατανεμημένων συστημάτων.
 • Βελτιστοποίηση επίδοσης κατανεμημένων συστημάτων και επικάλυψη χρόνου επικοινωνιών από την επεξεργασία.

Επιπροσθέτως, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να αναλύουν, σχεδιάζουν και αξιολογούν σύνθετα κατανεμημένα συστήματα υποστηριζόμενα από θεμελιώδεις αλγορίθμους και μηχανισμούς μεσολογισμικού και να υλοποιούν εφαρμογές κατανεμημένων συστημάτων χρησιμοποιώντας αναπτυξιακές υποδομές και μεσολογισμικό κατανεμημένων συστημάτων, όπως τoυς μηχανισμούς απομακρυσμένης κλήσης διαδικασιών (RPC) και μεθόδων (RMI) σε αναπτυξιακά περιβάλλοντα διαδικαστικού και αντικειμενοστραφούς κατανεμημένου προγραμματισμού αντίστοιχα, το μηχανισμό δικτυακού προγραμματισμού των sockets, το μοντέλο προγραμματισμού MPI, τα σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης Hadoop και Spark κλπ.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα
  • Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου, διαφάνειες ΚΣ, επεκτασιμότητα, υλικό και λειτουργικά συστήματα ΚΣ, ενδιάμεσο επίπεδο λογισμικού (middleware), σημασιολογία συγχρονισμού στην επικοινωνία, μοντέλο πελάτη-διακομιστή.
 • Επικοινωνία
  • Δικτυακά πρωτόκολλα, request-reply protocol, μοντέλο RPC, μεταβίβαση παραμέτρων, κοινή αναπαράσταση δεδομένων, DCE, μοντέλο RMI, διατήρηση και συγχρονισμός στην επικοινωνία, sockets, MPI.
 • Συγχρονισμός
  • Συγχρονισμός ρολογιών, λογικός χρόνος, ολικά διατεταγμένη πολυεκπομπή, αιτιακά διατεταγμένη πολυελπομπή, κατανεμημένος αμοιβαίος αποκλεισμός, εκλογή αρχηγού, καθολικές καταστάσεις και κατανεμημένα στιγμιότυπα, κατανεμημένες συναλλαγές.
 • Ανοχή σε βλάβες
  • Συμφωνία σε προβληματικά συστήματα, αξιόπιστη επικοινωνία πελάτη-διακομιστή, αξιόπιστη επικοινωνία σε ομάδες, κατανεμημένη δέσμευση, ανάκαμψη.
 • Συνέπεια και αναπαραγωγή
  • Μοντέλα συνέπειας με επίκεντρο τα δεδομένα και τον πελάτη, πρωτόκολλα κατανομής, πρωτόκολλα συνέπειας.
 • Αντικειμενοστραφής πλατφόρμα ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών Java RMI
  • Σύνοψη υλοποίησης RMI, παραδείγματα υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών whiteboard και taskbag.
 • Eκπόνηση προγραμματιστικής εργασίας για την εξοικείωση των φοιτητών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων.
Περισσότερα »

ΨΣ-722 Τηλεϊατρική [Ε/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την παροχή υπηρεσιών υγείας από απόσταση.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές γνώσεις από τους χώρους της κωδικοποίησης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, θα αναλυθούν τα τεχνικά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων τηλεϊατρικής, ενώ θα συζητηθούν και τα συστήματα νέας γενιάς με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και υπολογιστικής ευφυίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση – Ψηφιακή Αναπαράσταση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Τεχνικές Συμπίεσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση και Συμπίεση Ιατρικού Video
 • Προτυποποίηση Ιατρικής Πληροφορίας
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία (Home Care)
 • Συστήματα Τηλεϊατρικής με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου
 • Ασύρματη και Διάχυτη Τηλεϊατρική (Προνοσοκομειακά και Φορετά Συστήματα)
 • Κλινικές Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
 • Ασφάλεια σε συστήματα Τηλεϊατρικής
 • Μελέτες Εφαρμογής – Εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-920-1 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920-1 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 8oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-506 Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων [ΥΔΚ/ΔΔ] Μ. Χαλκίδη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν:

 • να αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων προς ανάλυσης και να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίας των δεδομένων
 • να επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική εξόρυξης γνώσης με βάση τις απαιτήσεις και τον τύπο δεδομένων
 • να εφαρμόζουν τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης αποθηκών δεδομένων
 • να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία για την εξαγωγή γνώσης από συλλογές δεδομένων
 • να αξιολογούν την ποιότητα των αποτελεσμάτων εξόρυξης δεδομένων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην διαδικασία εξόρυξης δεδομένων/γνώσης: βασικές έννοιες της εξόρυξης δεδομένων, παρουσίαση των βασικών βημάτων της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων.
 • Προ-επεξεργασία δεδομένων: Καθαρισμός δεδομένων, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων.
 • Aποθήκες Δεδομένων: Πολυδιάστατα μοντέλα, Αρχιτεκτονική, Υλοποίηση Αποθηκών Δεδομένων, OLAP.
 • Συσταδοποίηση (Clustering): Μέθοδοι συσταδοποίησης. Παρουσίαση βασικών αλγορίθμων συσταδοποίησης (διαιρετικοί, ιεραρχικοί, πυκνότητας κλπ). Εφαρμογές συσταδοποίησης.
 • Κατηγοριοποίηση (Classification): Bayesian classifiers, Δέντρα αποφάσεων (decision trees), μέθοδος κοντινότερων γειτόνων (k-NN).
 • Κανόνες συσχέτισης (Association Rules): Αλγόριθμος Apriori, σύγκριση αλγορίθμων, αντιπροσωπευτικοί κανόνες συσχέτισης.
 • Εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστο (ΠΙ): Καλύπτονται θέματα που αφορούν σε ανάλυση υπερσυνδέσμων (Link Analysis), αναζήτηση στο ΠΙ (Web Search), αλγορίθμους κατάταξης (PageRank).
Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΨΣ-535 Διαδικτυακός Προγραμματισμός [ΥΔΚ/ΠΣ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει την απαιτούμενη ειδίκευση για τη δημιουργία διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελεί μια παρουσίαση των αρχών και τεχνικών ανάπτυξης στατικών και δυναμικών διαδικτυακών συστημάτων με χρήση σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο (Internet). Περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά θέματα όπως: τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου (web servers), Internet και intranets, ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη (client) με χρήση HTML5, CSS3, Javascript, προγραμματισμός στη μεριά του διακομιστή (PHP, Node.js), διασύνδεση με βάσεις δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα κύρια στοιχεία θεωρίας, σχεδιασμού και υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών.
 • να χρησιμοποιεί τεχνολογίες λειτουργίας και προγραμματισμού δικτυακών εφαρμογών (για παράδειγμα HTML5, CSS3, Javascipt).
 • να ολοκληρώνει εφαρμογές στην πλευρά του διακομιστή και στην πλευρά του πελάτη με νέες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές.

Περιεχόμενα

 • Τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου
 • Αρχές προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη και του εξυπηρετητή (client & server-side programming)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση HTML5, CSS3, Javascript
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που αλληλεπιδρούν με βάσεις δεδομένων PHP & MySQL
 • Ανάπτυξη εφαρμογών στη μεριά του εξυπηρετητή / διακομιστή (Node.js)

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-506 Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων [ΥΔΚ/ΔΔ] Μ. Χαλκίδη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν:

 • να αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων προς ανάλυσης και να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίας των δεδομένων
 • να επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική εξόρυξης γνώσης με βάση τις απαιτήσεις και τον τύπο δεδομένων
 • να εφαρμόζουν τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης αποθηκών δεδομένων
 • να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία για την εξαγωγή γνώσης από συλλογές δεδομένων
 • να αξιολογούν την ποιότητα των αποτελεσμάτων εξόρυξης δεδομένων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην διαδικασία εξόρυξης δεδομένων/γνώσης: βασικές έννοιες της εξόρυξης δεδομένων, παρουσίαση των βασικών βημάτων της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων.
 • Προ-επεξεργασία δεδομένων: Καθαρισμός δεδομένων, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων.
 • Aποθήκες Δεδομένων: Πολυδιάστατα μοντέλα, Αρχιτεκτονική, Υλοποίηση Αποθηκών Δεδομένων, OLAP.
 • Συσταδοποίηση (Clustering): Μέθοδοι συσταδοποίησης. Παρουσίαση βασικών αλγορίθμων συσταδοποίησης (διαιρετικοί, ιεραρχικοί, πυκνότητας κλπ). Εφαρμογές συσταδοποίησης.
 • Κατηγοριοποίηση (Classification): Bayesian classifiers, Δέντρα αποφάσεων (decision trees), μέθοδος κοντινότερων γειτόνων (k-NN).
 • Κανόνες συσχέτισης (Association Rules): Αλγόριθμος Apriori, σύγκριση αλγορίθμων, αντιπροσωπευτικοί κανόνες συσχέτισης.
 • Εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστο (ΠΙ): Καλύπτονται θέματα που αφορούν σε ανάλυση υπερσυνδέσμων (Link Analysis), αναζήτηση στο ΠΙ (Web Search), αλγορίθμους κατάταξης (PageRank).
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-536 Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Δ. Τσορομώκος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από πλευράς διδασκομένων, βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τη φύση και τη διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα στοιχεία που συνδέονται με τις αποφάσεις για τη δημιουργία, αξιολόγηση διαχείριση και επέκταση ΠΣ
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά για την ανάλυση σύγχρονων επιχειρησιακών συστημάτων (μέσω μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων)
 • να δύναται να υλοποιεί αναλύσεις και περιγραφές επιχειρησιακών διαδικασιών και επιχειρησιακών συστημάτων σε συνέχεια των τεχνικών που αναλύονται σε εργαστηριακά μαθήματα.

Περιεχόμενα

 • Οι βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και εισαγωγή στη θεωρία των συστημάτων.
 • Οι βασικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη κατανόηση της φύσης των ΠΣ και τη διαχείριση-διοίκησή τους.
  • Οι στρατηγικές και οικονομικές παράμετροι των ΠΣ
  • Η φύση των ΠΣ
  • Οι δυνατότητες που παρέχουν τα ΠΣ στην κοινωνία των πληροφοριών και την παγκοσμιοποίηση των αγορών
  • Οι ηθικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές των ΠΣ
 • Ο ρόλος της συλλογής δεδομένων, δημιουργίας, κατοχής, φύλαξης και συντήρησης πληροφοριών και γνώσης.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής των ΠΣ και μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων σε πληροφορίες και γνώση.
 • Διαφορετικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. ΠΣ παραγωγής, διαχείρισης, διοίκησης κλπ)
 • Διαφορετικά μοντέλα οργανωσιακών δομών (π.χ. οργάνωση ιεραρχίας VS επίπεδη οργάνωση).
  • Αναφορά στο μοντέλο του Porter
  • Στρατηγική φύση των ΠΣ
 • Διερεύνηση θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με επιχειρηματικές και διοικητικές έννοιες, τα διάφορα μοντέλα διοίκησης που υπάρχουν, τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και την ανάλυση του ρόλου των διοικητικών στελεχών.
 • Θέματα που συνδέονται με διοικητικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΠΣ.
  • Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται στην αξιολόγηση, υιοθεσία, ανάπτυξη, διαχείριση ΠΣ, διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής, συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση, ολοκλήρωση και απόσυρση.
  • Θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη, αξιολόγηση και επιλογή προσφορών, με τη διοίκηση και επιλογή προσωπικού τη διαχείρισης κρίσεων (π.χ. αντίσταση στην υιοθέση ΠΣ) και τη στρατηγική ανάπτυξη ΠΣ.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα θα μελετηθούν υπό το πρίσμα πραγματικών μελετών περίπτωσης (case study), καθώς και διοικητικών ΠΣ όπως τα Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (ERP), τα Συστήματα Διαχείρισης της Αλυσίδας Παραγωγής (SCM), τις Εφαρμογές Διαχείρισης των Σχέσεων Επιχείρησης-Πελάτη (CRM) και τέλος τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business).

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-323 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Έμφαση δίνεται στην υποδομή και τις οντότητες των δικτύων και στις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν. Με το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα μπορούν να αντιλαμβάνονται, να αναλύουν και να αξιολογούν βασικές σχεδιαστικές επιλογές ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων κινητών επικοινωνιών διαφορετικών γενεών.

Περιεχόμενα

 • Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS.
 • Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα).
 • Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική).
 • Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης).
 • Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων).
 • Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, GPRS, UMTS, HSPA.
 • Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας).
 • Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS.
 • Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).
Περισσότερα »

ΨΣ-704 Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για την αξιοποίηση των μεθόδων και συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων Περιγραφής και Διαχείρισης Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών,
 • να εφαρμόζει τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα Περιγραφής Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών.

Περιεχόμενα

 • Μέρος Α – Διαχείριση Γνώσης: Εισαγωγή στη Διαχείριση Γνώσης. Τι είναι η Γνώση – Κατηγορίες Γνώσης (Δηλωτική – Διαδικαστική, Ρητή – Άρρητη). Στάδια Διαχείρισης Γνώσης (Ανακάλυψη Γνώσης, Καταγραφή/Απόκτηση Γνώσης, Διαμοιρασμός Γνώσης, Εφαρμογή Γνώσης). Συστατικά ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Γνώσης (Διαδικασίες, Μηχανισμοί, Συστήματα, Υποδομές). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.
  • Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών: Συστήματα Διαχείρισης Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
 • Μέρος Β – Διαχείριση Ικανοτήτων: Εισαγωγή στη Διαχείριση Ικανοτήτων. Τι είναι η Ικανότητα (Competence) και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ικανότητας και Δεξιότητας (Competency). Μοντέλα Ικανοτήτων (Competence Models). Ενδεικτικά Παραδείγματα μεθόδων Περιγραφής Ικανοτήτων Ατόμων ή/και Οργανισμών:
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ατομικών Μη-Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το ευρωπαϊκό πρότυπο Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.1).
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ατομικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το διεθνές πρότυπο UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT).
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ικανοτήτων Οργανισμών (Organizational Competences): το ευρωπαϊκό πρότυπο περιγραφής της ψηφιακής ωριμότητας εκπαιδευτικών οργανισμών European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg)
Περισσότερα »

ΨΣ-720 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας [ΥΔΚ/ΨΥ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αναφέρονται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας. Αναφέρονται διάφορα παραδείγματα εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας (π.χ. ακτινολογικών συστημάτων, εργαστηριακών συστημάτων, συστημάτων συνταγογράφησης, ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, συστημάτων επείγουσας ιατρικής φροντίδας συστημάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας) και εισάγονται οι βασικές έννοιες της πληροφορικής υγείας.

Μεταξύ των θεμάτων που περιγράφονται περιλαμβάνονται: ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (electronic healthcare record), η ασφάλεια και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα και κωδικοποιήσεις ιατρικών δεδομένων και υπηρεσιών, διαδίκτυο των πραγμάτων στην υγεία, μεγάλα δεδομένα και αναλυτική στην υγεία, υποστηρικτικά συστήματα σύγχρονων ιατρικών και διοικητικών συστημάτων όπως ιατρική ακριβείας (precision medicine) και περίθαλψη αξίας (value-based care).

Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιούνται εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας από τους φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής-εργαστηριακής τους άσκησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να αναλύουν τους περιορισμούς των χειρόγραφων ιατρικών δεδομένων και την αναγκαιότητα της πλήρους, αποδοτικής και αποτελεσματικής ψηφιοποίησής τους ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές
 • να περιγράφουν τα πλεονεκτήματα και προκλήσεις των αυτοματοποιημένων συστημάτων εισαγωγής δεδομένων και υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων
 • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και να σχεδιάζουν αρχιτεκτονικές (σε εννοιολογικό και σε φυσικό επίπεδο) ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας με έμφαση στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων
 • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών (health information exchange-HIE) και της διαλειτουργικότητας αντιστοίχων συστημάτων με στόχο την ολοκλήρωση των δεδομένων και των διεργασιών υγείας
 • να περιγράφουν τις βασικές υπηρεσίες και τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και να ενσωματώνουν αντίστοιχες πολιτικές ασφάλειας συστημάτων και των ιατρικών/νοσηλευτικών δεδομένων
 • να κατασκευάζουν/επιλέγουν και χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ψηφιακές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας
 • να αναπτύσσουν εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας με χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα υγείας. Περιστολή δαπανών και βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών. Αναγκαιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συστήματα υγείας.
 • Διεθνείς τάσεις και αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας. Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων. Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Προσδιορισμός και δόμηση περιεχομένου. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος. Αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών φακέλων υγείας. Υιοθέτηση προτύπων. Ασφάλεια ιατρικών δεδομένων. Κόστος-απόδοση. Διεθνείς πρακτικές).
 • Προσωπικός φάκελος υγείας (Οφέλη για το σύστημα υγείας. Αρχιτεκτονικές προσωπικών ιατρικών φακέλων. Είδη αποθηκευμένων δεδομένων. Θέματα ασφάλειας πληροφοριών. Διεθνείς πρακτικές).
 • Τεχνική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Χαρτοφυλάκιο ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας προς ανάπτυξη. Διεθνείς πρακτικές. Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ηλεκτρονική υποστήριξη της κατ’ οίκον νοσηλείας. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Πρότυπα συστήματα.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας με χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων.
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων και υποστηρικτικά συστήματα αποδεικτικής ιατρικής, προσωποποιημένης περίθαλψης και ιατρικής ακριβείας.
 • Μεγάλα δεδομένα και αναλυτική υγείας. Προβλήματα και κρίσιμές αποφάσεις ιατρικού και διοικητικού περιεχομένου στα οποία χρησιμοποιούνται.
Περισσότερα »

ΨΣ-721 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [Ε/ΥΥΥ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κύριων εννοιών που αναφέρονται στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ).

Περιγράφονται (εννοιολογικά και τεχνικά) και μελετώνται διεξοδικά τα είδη των ΠΣΥ, αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές που αναφέρονται στις αρχιτεκτονικές σχεδιασμού, στις μεθοδολογίες ανάπτυξης και στην διαλειτουργικότητα των ΠΣΥ. Παρουσιάζονται οι προκλήσεις και οι προοπτικές των ΠΣΥ με αναφορά στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες της αναλυτικής δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος και για την πρακτική – εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται διάφορα ψηφιακά εργαλεία (κυρίως ανοικτού λογισμικού).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ του συστήματος υγείας και των πληροφοριακών συστημάτων υγείας
 • να προσδιορίζουν τους χρήστες πληροφοριών και υποστήριξης αποφάσεων με βάση υπάρχοντα δεδομένα
 • να περιγράφουν τις γενικές λειτουργίες, τους στόχους και τα πλεονεκτήματα των ΠΣΥ
 • να περιγράφουν τις σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής και τα σύγχρονα ΠΣΥ υπό μορφή υπηρεσιών που διατίθενται για την υποστήριξη σημαντικών διεργασιών παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικών και άλλων)
 • να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ΠΣΥ και να επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα συστήματα για συγκεκριμένες ανάγκες και για συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας
 • να αναπτύσσουν ΠΣΥ με τη χρήση εργαλείων ανοικτού λογισμικού επινοώντας καινοτόμες πρακτικές στα πεδία της αρχιτεκτονικής και της διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων για την πολλαπλή αξιοποίησή τους.

Περιεχόμενα

 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας: Γενικά χαρακτηριστικά. Εξέλιξη των ΠΣΥ.
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και πραγμάτωση ΠΣΥ.
 • Ασθενοκεντρική προσέγγιση ανάπτυξης ΠΣΥ.
 • Διεργασιοστρεφείς οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας. Διαχείριση διεργασιών και δεδομένων υγείας.
 • ΠΣΥ ειδικού σκοπού. Συνεισφορά στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Αρχιτεκτονικές, ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα ΠΣΥ.
 • Ασφάλεια ΠΣΥ. Πρότυπα και πολιτικές ασφάλειας.
 • Παρουσίαση δημοφιλών εμπορικών ΠΣΥ της παγκόσμιας αγοράς αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.
 • Προκλήσεις και προοπτικές των ΠΣΥ. ΠΣΥ και ελληνική πραγματικότητα.
 • Ανάπτυξη (ανάλυση-σχεδιασμός-κατασκευή-δοκιμή-λειτουργία-συντήρηση) ΠΣΥ.
Περισσότερα »

ΨΣ-710 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο αυτό εισάγει τους φοιτητές σε διαδικασίες συμβουλευτικής για την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη σε ένα ΙΤ περιβάλλον. Με το αντικείμενο αυτό αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των εκπαιδευομένων ως μελλοντικοί εργαζόμενοι σχετικά με το ‘πώς θα συμμετάσχουν σε μια κοινότητα εργατικού δυναμικού σε IΤ πλαίσιο’ (face to face & online). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι δυνατότητες παροχής αναδυόμενων πρακτικών ακαδημαϊκής ανάπτυξης (cases), εστιάζοντας σε πτυχές της προσωπικότητας, που είναι μοναδικές για την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (reinforcements, self-esteem, self-efficacy believes, motivations, needs, attitudes, collaboration, organizational culture etc) .
Στόχος του αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις θεωρητικές αρχές και τα εφαρμοσμένα πεδία της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργοποίηση του δυναμικού του ατόμου σε IT περιβάλλοντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, -μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος- , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ακαδημαϊκή και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη σε ΙΤ πλαίσιο (Continuing Professional Development/CPD, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, κίνητρα, θετικές στάσεις, επίλυση προβλήματος).
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και την απόδοσή του (ενίσχυση, πρότυπα, επεξεργασία των πληροφοριών κ.α.), ώστε να δρα μεταγνωστικά με αποτελεσματικότητα σε διάφορα περιβάλλοντα αναφοράς, ενεργοποιώντας κυρίαρχους δείκτες της προσωπικότητάς του (αυτο-εικόνα/εκτίμηση/αποτελεσματικότητα, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις) στην καθημερινή και την επαγγελματική του ζωή.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ένα πλάνο για την προσωπική του απόδοση (CPD) αλλά και την απόδοση άλλων μέσω της καταγραφής των ικανοτήτων/δεξιοτήτων/αποτιμήσιμων δεξιοτήτων (competency framework, ePortfolios/eP). Να συντάσσει ένα προσωπικό/επαγγελματικό σχέδιο σταδιοδρομίας για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη αλλά και της κοινωνίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (KPIs). Ταυτόχρονα να συμβάλλει στην επίλυση ενός ανθρωποκεντρικού ή και επιχειρηματικού προβλήματος με μεταγνωστικό τρόπο (πχ διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος, ηθική της εργασίας, εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, συναλλακτική ανάλυση, ενδο/διαπροσωπική επικοινωνία).

Ειδικότερα στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διαφορετικές πλευρές της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής.
 • να κατανοήσουν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη (Continuing Professional Development /CPD) και τη σημασία της, σε ΙΤ πλαίσιο.
 • να γνωρίσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη μέσα από μελέτες περίπτωσης (δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, κίνητρα, θετικές στάσεις, επίλυση προβλήματος).
 • να αξιολογήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και την απόδοσή τους (ενίσχυση, πρότυπα, επεξεργασία των πληροφοριών κ.α.), ώστε να μπορούν μεταγνωστικά να δρουν αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα αναφοράς.
 • να αναλύουν τις πτυχές της προσωπικότητάς τους, όπως η αυτο-εικόνα/εκτίμηση/αποτελεσματικότητα, οι ανάγκες, τα κίνητρα, οι στάσεις και να προσαρμόζουν αυτές τις πτυχές στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή.
 • να αποκτήσουν τεχνογνωσία για την επίλυση ενός ανθρωποκεντρικού ή και επιχειρηματικού προβλήματος με μεταγνωστικό τρόπο (πχ διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος).
 • να συνειδητοποιούν με υπευθυνότητα πολιτισμικά συγκεκριμένες ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές πρακτικές, προοπτικές για την ηθική της εργασίας, τις εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες (ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, συναλλακτική ανάλυση, ενδο/διαπροσωπική επικοινωνία).
 • να ενθαρρύνουν την ισότητα των ευκαιριών, σχεδιάζοντας ένα πλάνο για την προσωπική τους απόδοση (CPD) αλλά και την απόδοση άλλων μέσω της καταγραφής των ικανοτήτων/δεξιοτήτων/αποτιμήσιμων δεξιοτήτων (competency framework, ePortfolios/eP).
 • να συντάσσουν ένα προσωπικό/επαγγελματικό σχέδιο σταδιοδρομίας για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη αλλά και της κοινωνίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (KPIs/eP).

 

Περιεχόμενα

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για προγράμματα CPD, ηθική, ηγεσία, καθοδήγηση, κίνητρα, ανάγκες, συμπεριφορές, πεποιθήσεις αυτοπεποίθησης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων κλπ.

 • Προγράμματα CPD: μάθηση, κατάρτιση και ανάπτυξη
 • Θεωρητικό υπόβαθρο: Kolb’s experiential learning styles model, Kirkpatrick model, SRL, SDL
 • Δεξιότητες και αποτιμήσιμες δεξιότητες (competencies)
 • Κίνητρα, ανάγκες, στάσεις
 • Αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση, αυτοσυναίσθημα
 • Ανατροφοδότηση (λεκτική μη λεκτική)
 • Δεξιότητες (αυτό)διαχείρισης
 • Ηγεσία
 • Αξιολόγηση
 • Μentoring and coaching
 • Επικοινωνιακές (ανατροφοδότηση, ενεργητική ακρόαση, επιβεβαιωτική συμπεριφορά) και συνεργατικές δεξιότητες
 • Συγκρούσεις
 • KPIs
 • Εθελοντική εργασία
 • Επίλυση προβλημάτων, καινοτομία και δημιουργικότητα κλπ.
 • Ηθική
 • Βασικές αρχές σύνταξης βιογραφικού
Περισσότερα »

ΨΣ-409 Κοινωνικά Δίκτυα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο των κοινωνικών συστημάτων σε ψηφιακά συστήματα.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές που διέπουν την μελέτη των κοινωνικών δικτύων. Το μάθημα εστιάζει στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με την δημιουργία των κοινωνικών δικτύων, τις πληροφοριακές τους ιδιότητες και την αλληλεπίδραση μεταξύ της δομής τους και της ανάδυσης κοινωνικών διαδικασιών σχετιζόμενων με τη διάχυση πληροφορίας, την στρατηγική αλληλεπίδραση και την συλλογική συμπεριφορά.

Όλα τα θεωρητικά αποτελέσματα που περιγράφονται εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα που αφορούν, για παράδειγμα, στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων που έχουν αναπτυχθεί στο Facebook, στους αλγόριθμους που διέπουν τη λειτουργία μηχανών αναζήτησης όπως η Google, και στην εμφάνιση και επικράτηση συγκεκριμένων τεχνολογιών όπως η Microsoft και η Apple.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων σε αλγοριθμικό και διαδραστικό επίπεδο.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας, κοινωνικών δικτύων σε ψηφιακά περιβάλλοντα και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη κοινωνικών ψηφιακών εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Εννοιολογικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων
 • Στοιχεία Θεωρίας Γράφων (Ορισμοί, Μονοπάτια, Συνδεσιμότητα, Συστατικά, Αναζήτηση)
 • Κοινωνικοί Δεσμοί (Ισχυροί και Ασθενείς Δεσμοί, Τριαδική Ολοκλήρωση, Γέφυρες, Δομικά Κενά, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φαινόμενα 6-βαθμών Διαχωρισμού)
 • Θέματα Κοινωνικού Περιβάλλοντος (Ομοφιλία, Συμμετοχή σε Ομάδες, Διαχωρισμός)
 • Κοινωνική Εξισορρόπηση (Ισχυρές και Ασθενείς Μορφές Δομικής Εξισορρόπησης σε Κοινωνικά Δίκτυα)
 • Βασικές Έννοιες Θεωρίας Παιγνίων (Ορισμοί, Μέθοδοι Συλλογισμού σχετικά με τη Συμπεριφορά σε Παίγνια, Βέλτιστες Κινήσεις)
 • Η έννοια της Ισορροπίας στα Παίγνια (Ισορροπία κατά Nash, Παίγνια Συγχρονισμού, Πολλαπλα Σημεία Ισορροπίας)
 • Στρατηγικές Παιγνίων (Μικτές Στρατηγικές, Pareto-Βελτιστοποίηση, Κοινωνική Βελτιστοποίηση, Κυρίαρχες Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια)
 • Εξελικτικά Παίγνια (Αρμοστικότητα, Εξελικτικά Σταθερές Στρατηγικές)
 • Η Δομή του Παγκόσμιου Ιστού (Ανάλυση Συνδέσμων, Αναζήτηση στον Ιστό)
 • Αλυσίδες Πληροφόρησης (Συμμόρφωση με το Πλήθος,Φαινόμενα Αγέλης)
 • Φαινόμενα Δημοφιλίας (Power laws, Rich-get-richer Μοντέλα, Φαινόμενα Long Tail)
 • Διάχυση Πληροφορίας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Μοντέλα Διάχυσης, Ο ρόλος των Ομάδων και των Ασθενών Δεσμών)
 • Συστήματα Κοινωνικών Αποφάσεων
Περισσότερα »

ΨΣ-203 Ενσωματωμένα Συστήματα [Ε/ΥΥΥ] Α. Μηλιώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα των Ενσωματωμένων Συστημάτων επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά και σε μεθοδολογική βάση την αρχιτεκτονική και την πολυεπίπεδη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών τους με έμφαση στα δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αρχιτεκτονική των δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση στους επεξεργαστές επικοινωνιών και τις δικτυακές συσκευές, ο μετασχηματισμός λειτουργικών απαιτήσεων σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, οι αρχές σχεδίασης συστημάτων, η μεθοδολογία προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος Linux στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των συστημάτων, η μεθοδολογία ανάπτυξης οδηγών συσκευών και η αξιολόγηση επίδοσης των συστημάτων. Η ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών σε επόμενο στάδιο είναι σε μεγάλο βαθμό απεξαρτημένη από τις ιδιαιτερότητες και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των συστημάτων και ανάλογη με γνώριμες διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών σε υπολογιστικά συστήματα, ενδεχομένως με ορισμένους περιορισμούς και με την χρήση ειδικών εκδόσεων περιορισμένης λειτουργικότητας των εργαλείων ανάπτυξης.

Παράλληλα με τη διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται Εργαστήριο στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τεχνικές ανάπτυξης προσαρμοσμένων εικόνων συστημάτων αρχείων και λειτουργικών συστημάτων GNU/Linux για την υποστήριξη δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων. Η έλευση του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ) απαιτεί την δημιουργία ευέλικτων και εύρωστων συστημάτων που αποτελούνται από λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τομέα και τις δυνατότητες του υλικού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν προχωρημένες εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικού στο γνωστικό πεδίο των Ενσωματωμένων Συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Ενσωματωμένων Συστημάτων και την υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτομικών ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Επεξεργαστές Επικοινωνιών
  • Αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών, ενσωματωμένοι δικτυακοί επεξεργαστικοί πυρήνες, δικτυακές και περιφερειακές συσκευές, χαρτογράφηση μνήμης, πόρτες Ι/Ο και προκαθορισμένες δικτυακές λειτουργίες, ελεγκτές και λειτουργία δικτυακών συσκευών (TDM, serial, ΑΤΜ, fast Ethernet, HDLC, πολλαπλών καναλιών), εξυπηρέτηση αιτήσεων διακοπής.
 • Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων και Συστημική Σχεδίαση
  • Ενδεικτικές ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές δικτυακών συστημάτων (έμφαση σε IAD: Integrated Access Devices), σχηματική σχεδίαση, αρθρωτή διαφοροποιήσιμη σχεδίαση.
 • Εργαλεία Ανάπτυξης, Ενσωματωμένο Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες
  • Διαμεταγλωττιστές, GNU cross-development tool chain, βασική αρχικοποίηση συστήματος (JTAG), διαμόρφωση χαρακτηριστικών bootloader, διαμόρφωση λειτουργικού συστήματος, αρχιτεκτονική πυρήνα, διαμεταγλώττιση, debian packages, ενσωματωμένο σύστημα αρχείων, διαμόρφωση και ενσωμάτωση λειτουργικού συστήματος.
 • Οδηγοί Δικτυακών Συσκευών
  • Αρχές σχεδίασης οδηγών δικτυακών συσκευών, συσκευές TDM, Ethernet, HDLC, multi-channel, ανάπτυξη σύνθετης δικτυακής συσκευής πρόσβασης ΑΤΜ, network API λειτουργικού συστήματος Linux.
 • Αξιολόγηση Επίδοσης Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  • Μελέτη και ανάλυση επίδοσης υψίρρυθμων δικτυακών συσκευών ενσωματωμένων συστημάτων, βελτιστοποίηση επίδοσης, interrupt moderation.
 • Εφαρμογές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  • Δικτυακές υπηρεσίες (NAT, DHCP, routing, IP QoS, VLAN, VPN κλπ), δικτυοκεντρική διαχείριση, τηλεφωνία, Asterisk PBX, οικιακός αυτοματισμός, φωνητική επικοινωνία, βιντεοεπιτήρηση.
 • Περιορισμένα Ενσωματωμένα Συστήματα
  • Αναλυτική σχεδίαση συστημάτων και συσκευών περιορισμένων δυνατοτήτων, ultra-low power design, αναλυτική μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών.
 • Εργαστήριο
  • Στα πλαίσια του εργαστήριου, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με:
   • Τη διαμόρφωση και κτίσιμο εφαρμογών στο GNU/Linux, καθώς και με εργαλεία για την αυτοματοποίηση αυτών.
   • Τεχνικές απασφαλμάτωσης, διαχείρισης εφαρμογών και βελτιστοποιήσεις που αποσκοπούν στη επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ επιδόσεων και απαιτήσεων σε μνήμη και αποθηκευτικό χώρο.
   • Τη δομή του πυρήνα και τις τεχνικές διαμόρφωσης, κτισίματος και απασφαλμάτωσης. Αναφορά σε ιδιαίτερα χρήσιμες συνταγές διαμόρφωσης.
   • Τη δημιουργία cross-compile αλυσίδας για το διαχωρισμό μεταξύ της αρχιτεκτονικής ανάπτυξης και της αρχιτεκτονικής στόχου καθώς και τεχνικές επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας μέσω εξομοίωσης.
   • Τη διαδικασία αρχικοποίησης του λειτουργικού συστήματος και της προσαρμογής αυτής.
   • Τη δομή του root συστήματος αρχείων, τη σημασία των συστημάτων αρχείων στο Linux και την κατανόηση του διαχωρισμού μεταξύ συστημάτων αρχείων και ψευδο-συστημάτων αρχείων καθώς και τους διάφορους τύπους που υπάρχουν και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται.
   • Εργαλεία για την ολοκλήρωση και παραγωγή του τελικού λειτουργικού συστήματος.
Περισσότερα »

ΨΣ-521 Ανάκτηση Πληροφοριών [Ε/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών των συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν όλες τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων για συλλογή, ευρετηρίαση και αναζήτηση κειμένων, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης συστημάτων. Επιπρόσθετα, καλύπτονται πιο πρόσφατες τάσεις ανάκτησης πληροφοριών, όπως ανάκτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει μοντέλα αναπαράστασης εγγράφων κειμένου
 • να χρησιμοποιεί τεχνικές ευρετηριοποίησης συμπίεσης, ανάκτησης και βαθμολόγησης κειμένων
 • να αναπτύσσει εφαρμογές που χειρίζονται τεράστιους όγκους κειμένου
 • να κατασκευάσει τη λειτουργικότητα μιας μηχανής αναζήτησης
 • να εφαρμόζει τεχνικές μηχανικής μάθησης για την κατηγοριοποίηση κειμένων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών
 • Αρχιτεκτονική συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Λεξικό όρων και ανεστραμμένες λίστες
 • Κατασκευή και συμπίεση ευρετηρίων
 • Μοντέλα ανάκτησης πληροφοριών (το boolean μοντέλο, το μοντέλο διανυσματικού χώρου, πιθανοτικά μοντέλα)
 • Υπολογισμός από σκορ και κατάταξη κειμένων
 • Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Μοντέλα γλωσσών
 • Ανάκτηση πληροφοριών από XML με βάση το περιεχόμενο
 • Βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Σταχυολόγηση Παγκόσμιου Ιστού και ευρετήρια στο διαδίκτυο
 • Αρχιτεκτονική διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης
 • Κατηγοριοποίηση κειμένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης, μηχανές διανυσμάτων στήριξης, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης κειμένων
Περισσότερα »

ΨΣ-804 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια της ασφάλειας στις κινητές/ασύρματες επικοινωνίες. Οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες παρέχουν στους κινητούς χρήστες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολυμέσων που ήδη υπάρχουν για τους μη-κινητούς χρήστες και τη σταθερή δικτύωση, ανεξαρτήτως θέσης. Μαζί με τις νέες προοπτικές, ωστόσο, οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χειρίζεται, να εφαρμόζει και να αξιολογεί τις τεχνικές και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται σε κινητά και ασύρματα περιβάλλοντα.

Περιεχόμενα

 • Ασφάλεια ασύρματων επικοινωνιών
 • WLAN, IEEE 802.11
 • Έλεγχος της αυθεντικότητας στο IEEE 802.11
 • RADIUS & EAP methods
 • IEEE 802.1x
 • WEP
 • IEEE 802.11i, WPA, WPA2 (TKIP, CCMP)
Περισσότερα »

ΨΣ-312 Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks), προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου, συστήματα πολλαπλού φέροντος και συστήματα προτυποποίησης. Προϋποθέτει κάποιες γνώσεις από το μάθημα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, κυρίως σχετικά με διάδοση και μοντελοποίηση καναλιού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ασυρμάτων επικοινωνιών, με έμφαση στη μοντελοποίηση του ασύρματου καναλιού, τη σχεδίαση τεχνικών πολλαπλών κεραιών και την αξιολόγηση της επίδοσης ως προς τη χωρητικότητα.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν σύνθετα προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης ασυρμάτων συστημάτων, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και την επεξεργασία βασικής ζώνης καθώς και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου: Διαμόρφωση και κωδικοποίηση.
 • Πολυπλεξία στο χώρο, συχνότητα, κώδικα, χώρο.
 • Συστήματα πολλαπλών κεραιών (ΜΙΜΟ).
 • Σχεδίαση δεκτών (γραμμικοί, μη γραμμικοί, με ανάδραση, κλπ).
 • Συστήματα πολλαπλού φέροντος: OFDM / OFDMA.
 • Διαχείρηση πηγών (Scheduling): Scheduling τεχνικές.
 • Βελτιστοποίηση cross layer (PHY/MAC).
 • Προτυποποίηση ασυρμάτων συστημάτων: 3GPP/2++ (LTE, UMB), IEEE 802.x. Στην ενότητα αυτή εξηγούμε βασικά χαρακτηριστικά προτύπων τρίτης (3G+) και τέταρτης γενιάς (4G), που σχετίζονται με τα θέματα των τριών προηγουμένων ενοτήτων.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κ.ο.κ.

Περισσότερα »

ΨΣ-308 Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές αρχές και τις προηγμένες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα.

Στο μάθημα μελετώνται τεχνικές φυσικού στρώματος όπως ψηφιακές διαμορφώσεις και κωδικοποίηση, μετάδοση Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (OFDM), DFT-spread OFDM και τεχνικές διαφορικής λήψης και τεχνικές ΜΙΜΟ.

Επίσης, το μάθημα μελετάει τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω τεχνικές έχουν εφαρμογή στο long term evolution (LTE). Η επίδοση των τεχνικών φυσικού στρώματος αναλύεται με προσομοιώσεις στο λογισμικό Matlab.

Περιεχόμενα

 • Κωδικοποίηση Καναλιού – Συνελικτικοί κώδικες – Puncturing.
 • Digital Modulations (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) – Constellation diagrams – Demodulation.
 • Wireless Channel – Path Loss Models
 • Μετάδοση με Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) – Χρήση κυκλικού προθέματος για πολυδιαδρομικό κανάλι
 • Μετάδοση με SC-FDMA
 • Μετάδοση OFDMA και DFTS-OFDM
 • LTE Link Budget Downlink
 • Receive Diversity: Single Input Multiple Input (SIMO)
 • Transmit Diversity: Multiple Input Single Output (MISO)
 • Transmit Diversity using Alamouti Code
 • ΜΙΜΟ Antenna Techniques και Χωρητικότητα MIMO
Περισσότερα »

ΨΣ-730 Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας [Ε/Γενικό] Σ. Ρετάλης, Ι. Μανιάτης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τις τάσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας.
 • να κατανοεί την επιχειρηματική διαδικασία: Σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικής ευκαιρίας, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών, επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • να γνωρίζει τις πηγές χρηματοδότησης μίας επιχειρηματικής ιδέας.
 • να αξιολογεί με βάση τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα εάν μία ιδέα είναι επιχειρηματική ευκαιρία.
 • να αξιολογεί και να διαχειριστεί τους επιχειρηματικούς κινδύνους.
 • να καθορίσει το οικονομικό πλάνο για την μίας επιχειρηματικής ιδέας υλοποίηση που θα οδηγεί σε κερδοφορία.
 • να αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό πλάνο σε συνεργασία με άλλους.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην έννοια της Καινοτομίας στο Επιχειρείν
 • Σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (social media, software as a service, freemium as a business model)
 • Διαδικασία καινοτομίας και δημιουργικότητας – Μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης και βελτίωσης της καινοτομικότητας και δημιουργικότητας (Mindmapping, SixHats, SCAMPER)
 • Ανάλυση αναγκών πελατών, καταγραφή επιχειρησιακού στόχου & πρόταση καινοτομικής επιχειρηματικής ιδέας
 • Ανάλυση αναγκών αγοράς, διεθνούς ανταγωνισμού και προσδιορισμός διαφορετικότητας
 • Παρουσίαση εναλλακτικών προσεγγίσεων επίτευξης επιχειρησιακού στόχου & επιλογή κατάλληλης προσέγγισης
 • Υπολογισμός οφελών σε σχέση με κόστη επένδυσης
 • Χαρακτηριστικά και δεξιότητες ομάδας ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη Καινοτομικού Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Παραδείγματα και καλές πρακτικές
 • Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικού σχεδίου
 • Διαγωνισμοί καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Ανεύρεση πόρων – Χρηματοδότηση επιχειρηματικής δράσης (seed &venture capital, angels, grants, loans)
 • Ανάπτυξη της επιχείρησης – Διεθνής επιχειρηματικότητα- Δικτύωση με οργανισμούς
Περισσότερα »

ΨΣ-702 Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών οι οποίες σχετίζονται με τη διαφορετικότητα ως προς τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα, τον προτιμητέο τρόπο, τόπο και χρόνο μάθησης του μαθητευόμενου κοινού.
 • να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη της διδακτικής της πληροφορικής με ή χωρίς τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • να εφαρμόζει τις κύριες στρατηγικές μάθησης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • να υλοποιεί εφαρμογές με την αξιοποίηση λογισμικών υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
 • να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Scratch.
 • να αξιολογεί με συστηματικό τρόπο την ποιότητα εκπαιδευτικού λογισμικού.

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές εισαγωγής και βαθμός ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα αναλυτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
 • Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες Θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.
 • Περιβάλλοντα υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
 • Ανάλυση τρόπου σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιών με τα εργαλεία MIT Scratch.
 • Εργαστηριακή εφαρμογή με ανάπτυξη παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης.
Περισσότερα »

ΨΣ-302 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών καθώς και των μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης των συστημάτων αυτών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναλύουν και να σχεδιάζουν βασικά συστήματα κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στις τεχνικές του φυσικού στρώματος.

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων κυψελών, διαύλων επικοινωνίας και τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης. Επιπλέον, περιγράφονται τα συστατικά στοιχεία ενός κυψελωτού συστήματος και οι φοιτητές είναι σε θέση να αναλύσουν και να σχεδιάσουν συστήματα με διαφορετικές απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακής κίνησης και ποιότητας ζεύξης. Η ανάλυση και η σχεδίαση βασίζονται στην αναγνώριση των κατάλληλων κριτηρίων, στον υπολογισμό των τιμών κατωφλίου επίδοσης των ζεύξεων, στη σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων υλοποίησης και στην αξιολόγηση της τελικής επίδοσης ψηφιακών συστημάτων.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων της διάδοσης στον ασύρματο δίαυλο και της προσομοίωσης κυψελωτών συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Αρχικά αναφέρονται βασικές έννοιες στοιχείων Ραδιοσυστημάτων Κινητών Επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, βασικές λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων).
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικές Τεχνικές Πρόσβασης στο Δίκτυο (τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης, τεχνικές τυχαίας πρόσβασης). Επίσης γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών (Κυψελωτά Συστήματα 1ης, 2ης, και 3ης γενιάς, Συστήματα Ασύρματης Τηλεφωνίας, Συστήματα Τηλεειδοποίησης, Συστήματα WLANs, WPANs, PMRs). Οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια των κυψελών και της επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων (στοιχεία από τη γεωμετρία κανονικών εξαγώνων, σχεδίαση κυψελωτών συστημάτων).
 • Ακολούθως γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης και Απόδοσης Συστημάτων (στοιχεία από Θεωρία Ουρών, μοντέλο Erlang B, μοντέλο Erlang C, φασματική απόδοση κυψελωτών συστημάτων).
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί μηχανισμοί Ασύρματης Διάδοσης (πολυδιαδρομική διάδοση, διαλείψεις και ολίσθηση Doppler, απώλειες διάδοσης, σκίαση, καθορισμός περιοχής κάλυψης, όρια χωρητικότητας για ραδιοδιαύλους).
 • Γίνεται αναφορά σε είδη Παρεμβολών (ομοδιαυλικές παρεμβολές και θόρυβος, παρεμβολές γειτονικών διαύλων) καθώς και Τεχνικών Μεταπομπής και απόδοσης Διαύλων (κατηγοριοποίηση τεχνικών μεταπομπής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τεχνικών, σταθερή απόδοση, δυναμική απόδοση, ελαστική απόδοση).
 • Στη συνέχεια αναλύονται τεχνικές βελτίωσης της φασματικής απόδοσης (τομεοποίηση, διάσπαση κυψελών). Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία και τεχνικές σχεδίασης του φυσικού στρώματος (τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων, τεχνικές αντιμετώπισης Διασυμβολικής Παρεμβολής) και γίνεται παρουσίαση τυποποιημένων Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών (GSM, 4G).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

ΨΣ-322 Διαχείριση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Α. Γαλάνη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μία συνολική εικόνα των μεθοδολογιών, τεχνικών, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και το σχεδιασμό των δικτύων υπολογιστών. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να προτείνει λύσεις για τον αρχικό σχεδιασμό, την επέκταση και την αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και τεχνικών απαιτήσεων/προβλημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (SLA).

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στην εφαρμογή διδασκόμενων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της λειτουργίας δικτυακών στοιχείων.

Περιεχόμενα

 • Ανασκόπηση βασικών εννοιών δικτύων, Κατηγοριοποιήσεις δικτύων, Ρόλος των συστημάτων διαχείρισης.
 • Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης, Λειτουργίες διαχείρισης: configuration, fault, administration, performance and security management, Επίπεδα διαχείρισης: element management, network management, service management, business management.
 • Οντότητες διαχείρισης και διαχειριζόμενοι κόμβοι, Πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol), Management Information Base (MIB).
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης.
 • Πρότυπο διαχείρισης ISO/OSI.
 • Πρότυπο διαχείρισης ΤMN.
 • Σχεδιασμός δικτύων σταθερής και ασύρματης πρόσβασης, παρακολούθηση απόδοσης δικτύων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement).

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass/Εύδοξος αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή υλικό διαλέξεων και εργαστηριακές ασκήσεις για την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων.

Περισσότερα »

ΨΣ-207 Κατανεμημένα Συστήματα [ΥΔΚ/ΑΣ] Α. Μηλιώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα των Κατανεμημένων Συστημάτων στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές και τα θεμελιώδη θεωρητικά ζητήματα των Κατανεμημένων Συστημάτων, με έμφαση στην αναλυτική σκέψη, παρέχοντας ταυτόχρονα μία εισαγωγική πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις στο γνωστικό πεδίο των Κατανεμημένων Συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Κατανεμημένων Συστημάτων και την ανάπτυξη σύνθετων κατανεμημένων εφαρμογών.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται και επιλύουν προβλήματα σε διάφορες ενότητες του γνωστικού αντικειμένου των κατανεμημένων συστημάτων:

 • Ρευματοστρεφείς επικοινωνίες και βέλτιστη αναπαραγωγή πολυμέσων (ελάχιστος χρόνος αναμονής για απρόσκοπτη αναπαραγωγή).
 • Συγχρονισμός ρολογιών πραγματικού χρόνου με χρήση διαφόρων αλγορίθμων.
 • Ανάθεση λογικών χρονοσφραγίδων, διανυσματικών χρονοσφραγίδων και αιτιακών χρονοσφραγίδων Lamport.
 • Εκτέλεση διατεταγμένων πολυεκπομπών (ολική και αιτιακή).
 • Εκτέλεση αλγορίθμων κατανεμημένου αμοιβαίου αποκλεισμού και εκλογής αρχηγού.
 • Έλεγχος εκτέλεσης κατανεμημένων συναλλαγών (αλγόριθμοι κλειδωμάτων και απαισιόδοξης διάταξης χρονοσφραγίδων).
 • Υπολογισμός κατανεμημένων στιγμιοτύπων.
 • Έλεγχος συνέπειας σε κατανεμημένους αποθηκευτικούς χώρους και χρήση πρωτοκόλλων κατανομής και συνέπειας.
 • Έλεγχος αστοχίας κατανεμημένων συστημάτων, αξιόπιστης επικοινωνίας σε ομάδες, κατανεμημένη δέσμευση και ανάκαμψη.
 • Κοινή αναπαράσταση δεδομένων.
 • Αξιολόγηση αρχιτεκτονικών φυσικού επιπέδου κατανεμημένων συστημάτων.
 • Αξιολόγηση επίδοσης και τεχνοοικονομική ανάλυση κατανεμημένων συστημάτων.
 • Βελτιστοποίηση επίδοσης κατανεμημένων συστημάτων και επικάλυψη χρόνου επικοινωνιών από την επεξεργασία.

Επιπροσθέτως, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να αναλύουν, σχεδιάζουν και αξιολογούν σύνθετα κατανεμημένα συστήματα υποστηριζόμενα από θεμελιώδεις αλγορίθμους και μηχανισμούς μεσολογισμικού και να υλοποιούν εφαρμογές κατανεμημένων συστημάτων χρησιμοποιώντας αναπτυξιακές υποδομές και μεσολογισμικό κατανεμημένων συστημάτων, όπως τoυς μηχανισμούς απομακρυσμένης κλήσης διαδικασιών (RPC) και μεθόδων (RMI) σε αναπτυξιακά περιβάλλοντα διαδικαστικού και αντικειμενοστραφούς κατανεμημένου προγραμματισμού αντίστοιχα, το μηχανισμό δικτυακού προγραμματισμού των sockets, το μοντέλο προγραμματισμού MPI, τα σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης Hadoop και Spark κλπ.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα
  • Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου, διαφάνειες ΚΣ, επεκτασιμότητα, υλικό και λειτουργικά συστήματα ΚΣ, ενδιάμεσο επίπεδο λογισμικού (middleware), σημασιολογία συγχρονισμού στην επικοινωνία, μοντέλο πελάτη-διακομιστή.
 • Επικοινωνία
  • Δικτυακά πρωτόκολλα, request-reply protocol, μοντέλο RPC, μεταβίβαση παραμέτρων, κοινή αναπαράσταση δεδομένων, DCE, μοντέλο RMI, διατήρηση και συγχρονισμός στην επικοινωνία, sockets, MPI.
 • Συγχρονισμός
  • Συγχρονισμός ρολογιών, λογικός χρόνος, ολικά διατεταγμένη πολυεκπομπή, αιτιακά διατεταγμένη πολυελπομπή, κατανεμημένος αμοιβαίος αποκλεισμός, εκλογή αρχηγού, καθολικές καταστάσεις και κατανεμημένα στιγμιότυπα, κατανεμημένες συναλλαγές.
 • Ανοχή σε βλάβες
  • Συμφωνία σε προβληματικά συστήματα, αξιόπιστη επικοινωνία πελάτη-διακομιστή, αξιόπιστη επικοινωνία σε ομάδες, κατανεμημένη δέσμευση, ανάκαμψη.
 • Συνέπεια και αναπαραγωγή
  • Μοντέλα συνέπειας με επίκεντρο τα δεδομένα και τον πελάτη, πρωτόκολλα κατανομής, πρωτόκολλα συνέπειας.
 • Αντικειμενοστραφής πλατφόρμα ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών Java RMI
  • Σύνοψη υλοποίησης RMI, παραδείγματα υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών whiteboard και taskbag.
 • Eκπόνηση προγραμματιστικής εργασίας για την εξοικείωση των φοιτητών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων.
Περισσότερα »

ΨΣ-722 Τηλεϊατρική [Ε/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την παροχή υπηρεσιών υγείας από απόσταση.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές γνώσεις από τους χώρους της κωδικοποίησης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, θα αναλυθούν τα τεχνικά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων τηλεϊατρικής, ενώ θα συζητηθούν και τα συστήματα νέας γενιάς με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και υπολογιστικής ευφυίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση – Ψηφιακή Αναπαράσταση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Τεχνικές Συμπίεσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση και Συμπίεση Ιατρικού Video
 • Προτυποποίηση Ιατρικής Πληροφορίας
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία (Home Care)
 • Συστήματα Τηλεϊατρικής με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου
 • Ασύρματη και Διάχυτη Τηλεϊατρική (Προνοσοκομειακά και Φορετά Συστήματα)
 • Κλινικές Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
 • Ασφάλεια σε συστήματα Τηλεϊατρικής
 • Μελέτες Εφαρμογής – Εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-920-1 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920-1 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 8oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΨΣ-207 Κατανεμημένα Συστήματα [ΥΔΚ/ΑΣ] Α. Μηλιώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα των Κατανεμημένων Συστημάτων στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές και τα θεμελιώδη θεωρητικά ζητήματα των Κατανεμημένων Συστημάτων, με έμφαση στην αναλυτική σκέψη, παρέχοντας ταυτόχρονα μία εισαγωγική πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις στο γνωστικό πεδίο των Κατανεμημένων Συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Κατανεμημένων Συστημάτων και την ανάπτυξη σύνθετων κατανεμημένων εφαρμογών.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται και επιλύουν προβλήματα σε διάφορες ενότητες του γνωστικού αντικειμένου των κατανεμημένων συστημάτων:

 • Ρευματοστρεφείς επικοινωνίες και βέλτιστη αναπαραγωγή πολυμέσων (ελάχιστος χρόνος αναμονής για απρόσκοπτη αναπαραγωγή).
 • Συγχρονισμός ρολογιών πραγματικού χρόνου με χρήση διαφόρων αλγορίθμων.
 • Ανάθεση λογικών χρονοσφραγίδων, διανυσματικών χρονοσφραγίδων και αιτιακών χρονοσφραγίδων Lamport.
 • Εκτέλεση διατεταγμένων πολυεκπομπών (ολική και αιτιακή).
 • Εκτέλεση αλγορίθμων κατανεμημένου αμοιβαίου αποκλεισμού και εκλογής αρχηγού.
 • Έλεγχος εκτέλεσης κατανεμημένων συναλλαγών (αλγόριθμοι κλειδωμάτων και απαισιόδοξης διάταξης χρονοσφραγίδων).
 • Υπολογισμός κατανεμημένων στιγμιοτύπων.
 • Έλεγχος συνέπειας σε κατανεμημένους αποθηκευτικούς χώρους και χρήση πρωτοκόλλων κατανομής και συνέπειας.
 • Έλεγχος αστοχίας κατανεμημένων συστημάτων, αξιόπιστης επικοινωνίας σε ομάδες, κατανεμημένη δέσμευση και ανάκαμψη.
 • Κοινή αναπαράσταση δεδομένων.
 • Αξιολόγηση αρχιτεκτονικών φυσικού επιπέδου κατανεμημένων συστημάτων.
 • Αξιολόγηση επίδοσης και τεχνοοικονομική ανάλυση κατανεμημένων συστημάτων.
 • Βελτιστοποίηση επίδοσης κατανεμημένων συστημάτων και επικάλυψη χρόνου επικοινωνιών από την επεξεργασία.

Επιπροσθέτως, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να αναλύουν, σχεδιάζουν και αξιολογούν σύνθετα κατανεμημένα συστήματα υποστηριζόμενα από θεμελιώδεις αλγορίθμους και μηχανισμούς μεσολογισμικού και να υλοποιούν εφαρμογές κατανεμημένων συστημάτων χρησιμοποιώντας αναπτυξιακές υποδομές και μεσολογισμικό κατανεμημένων συστημάτων, όπως τoυς μηχανισμούς απομακρυσμένης κλήσης διαδικασιών (RPC) και μεθόδων (RMI) σε αναπτυξιακά περιβάλλοντα διαδικαστικού και αντικειμενοστραφούς κατανεμημένου προγραμματισμού αντίστοιχα, το μηχανισμό δικτυακού προγραμματισμού των sockets, το μοντέλο προγραμματισμού MPI, τα σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης Hadoop και Spark κλπ.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα
  • Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου, διαφάνειες ΚΣ, επεκτασιμότητα, υλικό και λειτουργικά συστήματα ΚΣ, ενδιάμεσο επίπεδο λογισμικού (middleware), σημασιολογία συγχρονισμού στην επικοινωνία, μοντέλο πελάτη-διακομιστή.
 • Επικοινωνία
  • Δικτυακά πρωτόκολλα, request-reply protocol, μοντέλο RPC, μεταβίβαση παραμέτρων, κοινή αναπαράσταση δεδομένων, DCE, μοντέλο RMI, διατήρηση και συγχρονισμός στην επικοινωνία, sockets, MPI.
 • Συγχρονισμός
  • Συγχρονισμός ρολογιών, λογικός χρόνος, ολικά διατεταγμένη πολυεκπομπή, αιτιακά διατεταγμένη πολυελπομπή, κατανεμημένος αμοιβαίος αποκλεισμός, εκλογή αρχηγού, καθολικές καταστάσεις και κατανεμημένα στιγμιότυπα, κατανεμημένες συναλλαγές.
 • Ανοχή σε βλάβες
  • Συμφωνία σε προβληματικά συστήματα, αξιόπιστη επικοινωνία πελάτη-διακομιστή, αξιόπιστη επικοινωνία σε ομάδες, κατανεμημένη δέσμευση, ανάκαμψη.
 • Συνέπεια και αναπαραγωγή
  • Μοντέλα συνέπειας με επίκεντρο τα δεδομένα και τον πελάτη, πρωτόκολλα κατανομής, πρωτόκολλα συνέπειας.
 • Αντικειμενοστραφής πλατφόρμα ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών Java RMI
  • Σύνοψη υλοποίησης RMI, παραδείγματα υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών whiteboard και taskbag.
 • Eκπόνηση προγραμματιστικής εργασίας για την εξοικείωση των φοιτητών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων.
Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-720 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας [ΥΔΚ/ΨΥ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αναφέρονται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας. Αναφέρονται διάφορα παραδείγματα εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας (π.χ. ακτινολογικών συστημάτων, εργαστηριακών συστημάτων, συστημάτων συνταγογράφησης, ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, συστημάτων επείγουσας ιατρικής φροντίδας συστημάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας) και εισάγονται οι βασικές έννοιες της πληροφορικής υγείας.

Μεταξύ των θεμάτων που περιγράφονται περιλαμβάνονται: ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (electronic healthcare record), η ασφάλεια και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα και κωδικοποιήσεις ιατρικών δεδομένων και υπηρεσιών, διαδίκτυο των πραγμάτων στην υγεία, μεγάλα δεδομένα και αναλυτική στην υγεία, υποστηρικτικά συστήματα σύγχρονων ιατρικών και διοικητικών συστημάτων όπως ιατρική ακριβείας (precision medicine) και περίθαλψη αξίας (value-based care).

Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιούνται εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας από τους φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής-εργαστηριακής τους άσκησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να αναλύουν τους περιορισμούς των χειρόγραφων ιατρικών δεδομένων και την αναγκαιότητα της πλήρους, αποδοτικής και αποτελεσματικής ψηφιοποίησής τους ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές
 • να περιγράφουν τα πλεονεκτήματα και προκλήσεις των αυτοματοποιημένων συστημάτων εισαγωγής δεδομένων και υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων
 • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και να σχεδιάζουν αρχιτεκτονικές (σε εννοιολογικό και σε φυσικό επίπεδο) ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας με έμφαση στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων
 • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών (health information exchange-HIE) και της διαλειτουργικότητας αντιστοίχων συστημάτων με στόχο την ολοκλήρωση των δεδομένων και των διεργασιών υγείας
 • να περιγράφουν τις βασικές υπηρεσίες και τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και να ενσωματώνουν αντίστοιχες πολιτικές ασφάλειας συστημάτων και των ιατρικών/νοσηλευτικών δεδομένων
 • να κατασκευάζουν/επιλέγουν και χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ψηφιακές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας
 • να αναπτύσσουν εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας με χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα υγείας. Περιστολή δαπανών και βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών. Αναγκαιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συστήματα υγείας.
 • Διεθνείς τάσεις και αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας. Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων. Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Προσδιορισμός και δόμηση περιεχομένου. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος. Αρχιτεκτονικές ηλεκτρονικών φακέλων υγείας. Υιοθέτηση προτύπων. Ασφάλεια ιατρικών δεδομένων. Κόστος-απόδοση. Διεθνείς πρακτικές).
 • Προσωπικός φάκελος υγείας (Οφέλη για το σύστημα υγείας. Αρχιτεκτονικές προσωπικών ιατρικών φακέλων. Είδη αποθηκευμένων δεδομένων. Θέματα ασφάλειας πληροφοριών. Διεθνείς πρακτικές).
 • Τεχνική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας.
 • Χαρτοφυλάκιο ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας προς ανάπτυξη. Διεθνείς πρακτικές. Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενδεικτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ηλεκτρονική υποστήριξη της κατ’ οίκον νοσηλείας. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Πρότυπα συστήματα.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας με χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων.
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων και υποστηρικτικά συστήματα αποδεικτικής ιατρικής, προσωποποιημένης περίθαλψης και ιατρικής ακριβείας.
 • Μεγάλα δεδομένα και αναλυτική υγείας. Προβλήματα και κρίσιμές αποφάσεις ιατρικού και διοικητικού περιεχομένου στα οποία χρησιμοποιούνται.
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ή «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-536 Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Δ. Τσορομώκος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από πλευράς διδασκομένων, βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τη φύση και τη διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα στοιχεία που συνδέονται με τις αποφάσεις για τη δημιουργία, αξιολόγηση διαχείριση και επέκταση ΠΣ
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά για την ανάλυση σύγχρονων επιχειρησιακών συστημάτων (μέσω μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων)
 • να δύναται να υλοποιεί αναλύσεις και περιγραφές επιχειρησιακών διαδικασιών και επιχειρησιακών συστημάτων σε συνέχεια των τεχνικών που αναλύονται σε εργαστηριακά μαθήματα.

Περιεχόμενα

 • Οι βασικές έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και εισαγωγή στη θεωρία των συστημάτων.
 • Οι βασικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη κατανόηση της φύσης των ΠΣ και τη διαχείριση-διοίκησή τους.
  • Οι στρατηγικές και οικονομικές παράμετροι των ΠΣ
  • Η φύση των ΠΣ
  • Οι δυνατότητες που παρέχουν τα ΠΣ στην κοινωνία των πληροφοριών και την παγκοσμιοποίηση των αγορών
  • Οι ηθικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές των ΠΣ
 • Ο ρόλος της συλλογής δεδομένων, δημιουργίας, κατοχής, φύλαξης και συντήρησης πληροφοριών και γνώσης.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής των ΠΣ και μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων σε πληροφορίες και γνώση.
 • Διαφορετικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. ΠΣ παραγωγής, διαχείρισης, διοίκησης κλπ)
 • Διαφορετικά μοντέλα οργανωσιακών δομών (π.χ. οργάνωση ιεραρχίας VS επίπεδη οργάνωση).
  • Αναφορά στο μοντέλο του Porter
  • Στρατηγική φύση των ΠΣ
 • Διερεύνηση θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με επιχειρηματικές και διοικητικές έννοιες, τα διάφορα μοντέλα διοίκησης που υπάρχουν, τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και την ανάλυση του ρόλου των διοικητικών στελεχών.
 • Θέματα που συνδέονται με διοικητικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΠΣ.
  • Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται στην αξιολόγηση, υιοθεσία, ανάπτυξη, διαχείριση ΠΣ, διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής, συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση, ολοκλήρωση και απόσυρση.
  • Θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη, αξιολόγηση και επιλογή προσφορών, με τη διοίκηση και επιλογή προσωπικού τη διαχείρισης κρίσεων (π.χ. αντίσταση στην υιοθέση ΠΣ) και τη στρατηγική ανάπτυξη ΠΣ.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα θα μελετηθούν υπό το πρίσμα πραγματικών μελετών περίπτωσης (case study), καθώς και διοικητικών ΠΣ όπως τα Επιχειρησιακά Συστήματα Διαχείρισης Πόρων (ERP), τα Συστήματα Διαχείρισης της Αλυσίδας Παραγωγής (SCM), τις Εφαρμογές Διαχείρισης των Σχέσεων Επιχείρησης-Πελάτη (CRM) και τέλος τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business).

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-535 Διαδικτυακός Προγραμματισμός [ΥΔΚ/ΠΣ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει την απαιτούμενη ειδίκευση για τη δημιουργία διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελεί μια παρουσίαση των αρχών και τεχνικών ανάπτυξης στατικών και δυναμικών διαδικτυακών συστημάτων με χρήση σύγχρονων τεχνικών προγραμματισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο (Internet). Περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά θέματα όπως: τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου (web servers), Internet και intranets, ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη (client) με χρήση HTML5, CSS3, Javascript, προγραμματισμός στη μεριά του διακομιστή (PHP, Node.js), διασύνδεση με βάσεις δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα κύρια στοιχεία θεωρίας, σχεδιασμού και υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών.
 • να χρησιμοποιεί τεχνολογίες λειτουργίας και προγραμματισμού δικτυακών εφαρμογών (για παράδειγμα HTML5, CSS3, Javascipt).
 • να ολοκληρώνει εφαρμογές στην πλευρά του διακομιστή και στην πλευρά του πελάτη με νέες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές.

Περιεχόμενα

 • Τεχνολογίες εξυπηρετητών διαδικτύου
 • Αρχές προγραμματισμού από την πλευρά του πελάτη και του εξυπηρετητή (client & server-side programming)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση HTML5, CSS3, Javascript
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που αλληλεπιδρούν με βάσεις δεδομένων PHP & MySQL
 • Ανάπτυξη εφαρμογών στη μεριά του εξυπηρετητή / διακομιστή (Node.js)

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-323 Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Έμφαση δίνεται στην υποδομή και τις οντότητες των δικτύων και στις υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν. Με το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα μπορούν να αντιλαμβάνονται, να αναλύουν και να αξιολογούν βασικές σχεδιαστικές επιλογές ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων κινητών επικοινωνιών διαφορετικών γενεών.

Περιεχόμενα

 • Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και 3ης γενιάς UMTS.
 • Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα).
 • Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική).
 • Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης).
 • Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων).
 • Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, GPRS, UMTS, HSPA.
 • Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας).
 • Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS.
 • Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).
Περισσότερα »

ΨΣ-704 Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για την αξιοποίηση των μεθόδων και συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων Περιγραφής και Διαχείρισης Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο της Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων,
 • να αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών,
 • να εφαρμόζει τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα Περιγραφής Ικανοτήτων Ατόμων και Οργανισμών.

Περιεχόμενα

 • Μέρος Α – Διαχείριση Γνώσης: Εισαγωγή στη Διαχείριση Γνώσης. Τι είναι η Γνώση – Κατηγορίες Γνώσης (Δηλωτική – Διαδικαστική, Ρητή – Άρρητη). Στάδια Διαχείρισης Γνώσης (Ανακάλυψη Γνώσης, Καταγραφή/Απόκτηση Γνώσης, Διαμοιρασμός Γνώσης, Εφαρμογή Γνώσης). Συστατικά ενός Περιβάλλοντος Διαχείρισης Γνώσης (Διαδικασίες, Μηχανισμοί, Συστήματα, Υποδομές). Ενδεικτικά Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.
  • Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Επαγγελματικών Γνώσεων και Επαγγελματικών Πρακτικών: Συστήματα Διαχείρισης Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
 • Μέρος Β – Διαχείριση Ικανοτήτων: Εισαγωγή στη Διαχείριση Ικανοτήτων. Τι είναι η Ικανότητα (Competence) και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ικανότητας και Δεξιότητας (Competency). Μοντέλα Ικανοτήτων (Competence Models). Ενδεικτικά Παραδείγματα μεθόδων Περιγραφής Ικανοτήτων Ατόμων ή/και Οργανισμών:
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ατομικών Μη-Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το ευρωπαϊκό πρότυπο Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.1).
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ατομικών Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Individual Competences): το διεθνές πρότυπο UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT).
  • Μελέτη Περίπτωσης περιγραφής Ικανοτήτων Οργανισμών (Organizational Competences): το ευρωπαϊκό πρότυπο περιγραφής της ψηφιακής ωριμότητας εκπαιδευτικών οργανισμών European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg)
Περισσότερα »

ΨΣ-721 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [Ε/ΥΥΥ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κύριων εννοιών που αναφέρονται στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ).

Περιγράφονται (εννοιολογικά και τεχνικά) και μελετώνται διεξοδικά τα είδη των ΠΣΥ, αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές που αναφέρονται στις αρχιτεκτονικές σχεδιασμού, στις μεθοδολογίες ανάπτυξης και στην διαλειτουργικότητα των ΠΣΥ. Παρουσιάζονται οι προκλήσεις και οι προοπτικές των ΠΣΥ με αναφορά στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες της αναλυτικής δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος και για την πρακτική – εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται διάφορα ψηφιακά εργαλεία (κυρίως ανοικτού λογισμικού).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ του συστήματος υγείας και των πληροφοριακών συστημάτων υγείας
 • να προσδιορίζουν τους χρήστες πληροφοριών και υποστήριξης αποφάσεων με βάση υπάρχοντα δεδομένα
 • να περιγράφουν τις γενικές λειτουργίες, τους στόχους και τα πλεονεκτήματα των ΠΣΥ
 • να περιγράφουν τις σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής και τα σύγχρονα ΠΣΥ υπό μορφή υπηρεσιών που διατίθενται για την υποστήριξη σημαντικών διεργασιών παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικών και άλλων)
 • να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ΠΣΥ και να επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα συστήματα για συγκεκριμένες ανάγκες και για συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας
 • να αναπτύσσουν ΠΣΥ με τη χρήση εργαλείων ανοικτού λογισμικού επινοώντας καινοτόμες πρακτικές στα πεδία της αρχιτεκτονικής και της διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων για την πολλαπλή αξιοποίησή τους.

Περιεχόμενα

 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας: Γενικά χαρακτηριστικά. Εξέλιξη των ΠΣΥ.
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και πραγμάτωση ΠΣΥ.
 • Ασθενοκεντρική προσέγγιση ανάπτυξης ΠΣΥ.
 • Διεργασιοστρεφείς οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας. Διαχείριση διεργασιών και δεδομένων υγείας.
 • ΠΣΥ ειδικού σκοπού. Συνεισφορά στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Αρχιτεκτονικές, ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα ΠΣΥ.
 • Ασφάλεια ΠΣΥ. Πρότυπα και πολιτικές ασφάλειας.
 • Παρουσίαση δημοφιλών εμπορικών ΠΣΥ της παγκόσμιας αγοράς αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.
 • Προκλήσεις και προοπτικές των ΠΣΥ. ΠΣΥ και ελληνική πραγματικότητα.
 • Ανάπτυξη (ανάλυση-σχεδιασμός-κατασκευή-δοκιμή-λειτουργία-συντήρηση) ΠΣΥ.
Περισσότερα »

ΨΣ-710 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο αυτό εισάγει τους φοιτητές σε διαδικασίες συμβουλευτικής για την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη σε ένα ΙΤ περιβάλλον. Με το αντικείμενο αυτό αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των εκπαιδευομένων ως μελλοντικοί εργαζόμενοι σχετικά με το ‘πώς θα συμμετάσχουν σε μια κοινότητα εργατικού δυναμικού σε IΤ πλαίσιο’ (face to face & online). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι δυνατότητες παροχής αναδυόμενων πρακτικών ακαδημαϊκής ανάπτυξης (cases), εστιάζοντας σε πτυχές της προσωπικότητας, που είναι μοναδικές για την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (reinforcements, self-esteem, self-efficacy believes, motivations, needs, attitudes, collaboration, organizational culture etc) .
Στόχος του αντικειμένου είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τις θεωρητικές αρχές και τα εφαρμοσμένα πεδία της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενεργοποίηση του δυναμικού του ατόμου σε IT περιβάλλοντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, -μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος- , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ακαδημαϊκή και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη σε ΙΤ πλαίσιο (Continuing Professional Development/CPD, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, κίνητρα, θετικές στάσεις, επίλυση προβλήματος).
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και την απόδοσή του (ενίσχυση, πρότυπα, επεξεργασία των πληροφοριών κ.α.), ώστε να δρα μεταγνωστικά με αποτελεσματικότητα σε διάφορα περιβάλλοντα αναφοράς, ενεργοποιώντας κυρίαρχους δείκτες της προσωπικότητάς του (αυτο-εικόνα/εκτίμηση/αποτελεσματικότητα, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις) στην καθημερινή και την επαγγελματική του ζωή.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ένα πλάνο για την προσωπική του απόδοση (CPD) αλλά και την απόδοση άλλων μέσω της καταγραφής των ικανοτήτων/δεξιοτήτων/αποτιμήσιμων δεξιοτήτων (competency framework, ePortfolios/eP). Να συντάσσει ένα προσωπικό/επαγγελματικό σχέδιο σταδιοδρομίας για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη αλλά και της κοινωνίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (KPIs). Ταυτόχρονα να συμβάλλει στην επίλυση ενός ανθρωποκεντρικού ή και επιχειρηματικού προβλήματος με μεταγνωστικό τρόπο (πχ διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος, ηθική της εργασίας, εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, συναλλακτική ανάλυση, ενδο/διαπροσωπική επικοινωνία).

Ειδικότερα στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διαφορετικές πλευρές της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής.
 • να κατανοήσουν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη (Continuing Professional Development /CPD) και τη σημασία της, σε ΙΤ πλαίσιο.
 • να γνωρίσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη μέσα από μελέτες περίπτωσης (δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, κίνητρα, θετικές στάσεις, επίλυση προβλήματος).
 • να αξιολογήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και την απόδοσή τους (ενίσχυση, πρότυπα, επεξεργασία των πληροφοριών κ.α.), ώστε να μπορούν μεταγνωστικά να δρουν αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα αναφοράς.
 • να αναλύουν τις πτυχές της προσωπικότητάς τους, όπως η αυτο-εικόνα/εκτίμηση/αποτελεσματικότητα, οι ανάγκες, τα κίνητρα, οι στάσεις και να προσαρμόζουν αυτές τις πτυχές στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή.
 • να αποκτήσουν τεχνογνωσία για την επίλυση ενός ανθρωποκεντρικού ή και επιχειρηματικού προβλήματος με μεταγνωστικό τρόπο (πχ διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος).
 • να συνειδητοποιούν με υπευθυνότητα πολιτισμικά συγκεκριμένες ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές πρακτικές, προοπτικές για την ηθική της εργασίας, τις εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες (ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση, συναλλακτική ανάλυση, ενδο/διαπροσωπική επικοινωνία).
 • να ενθαρρύνουν την ισότητα των ευκαιριών, σχεδιάζοντας ένα πλάνο για την προσωπική τους απόδοση (CPD) αλλά και την απόδοση άλλων μέσω της καταγραφής των ικανοτήτων/δεξιοτήτων/αποτιμήσιμων δεξιοτήτων (competency framework, ePortfolios/eP).
 • να συντάσσουν ένα προσωπικό/επαγγελματικό σχέδιο σταδιοδρομίας για περαιτέρω προσωπική ανάπτυξη αλλά και της κοινωνίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (KPIs/eP).

 

Περιεχόμενα

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για προγράμματα CPD, ηθική, ηγεσία, καθοδήγηση, κίνητρα, ανάγκες, συμπεριφορές, πεποιθήσεις αυτοπεποίθησης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων κλπ.

 • Προγράμματα CPD: μάθηση, κατάρτιση και ανάπτυξη
 • Θεωρητικό υπόβαθρο: Kolb’s experiential learning styles model, Kirkpatrick model, SRL, SDL
 • Δεξιότητες και αποτιμήσιμες δεξιότητες (competencies)
 • Κίνητρα, ανάγκες, στάσεις
 • Αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση, αυτοσυναίσθημα
 • Ανατροφοδότηση (λεκτική μη λεκτική)
 • Δεξιότητες (αυτό)διαχείρισης
 • Ηγεσία
 • Αξιολόγηση
 • Μentoring and coaching
 • Επικοινωνιακές (ανατροφοδότηση, ενεργητική ακρόαση, επιβεβαιωτική συμπεριφορά) και συνεργατικές δεξιότητες
 • Συγκρούσεις
 • KPIs
 • Εθελοντική εργασία
 • Επίλυση προβλημάτων, καινοτομία και δημιουργικότητα κλπ.
 • Ηθική
 • Βασικές αρχές σύνταξης βιογραφικού
Περισσότερα »

ΨΣ-409 Κοινωνικά Δίκτυα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο των κοινωνικών συστημάτων σε ψηφιακά συστήματα.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές που διέπουν την μελέτη των κοινωνικών δικτύων. Το μάθημα εστιάζει στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικές με την δημιουργία των κοινωνικών δικτύων, τις πληροφοριακές τους ιδιότητες και την αλληλεπίδραση μεταξύ της δομής τους και της ανάδυσης κοινωνικών διαδικασιών σχετιζόμενων με τη διάχυση πληροφορίας, την στρατηγική αλληλεπίδραση και την συλλογική συμπεριφορά.

Όλα τα θεωρητικά αποτελέσματα που περιγράφονται εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα που αφορούν, για παράδειγμα, στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων που έχουν αναπτυχθεί στο Facebook, στους αλγόριθμους που διέπουν τη λειτουργία μηχανών αναζήτησης όπως η Google, και στην εμφάνιση και επικράτηση συγκεκριμένων τεχνολογιών όπως η Microsoft και η Apple.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων σε αλγοριθμικό και διαδραστικό επίπεδο.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας, κοινωνικών δικτύων σε ψηφιακά περιβάλλοντα και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη κοινωνικών ψηφιακών εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Εννοιολογικά χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων
 • Στοιχεία Θεωρίας Γράφων (Ορισμοί, Μονοπάτια, Συνδεσιμότητα, Συστατικά, Αναζήτηση)
 • Κοινωνικοί Δεσμοί (Ισχυροί και Ασθενείς Δεσμοί, Τριαδική Ολοκλήρωση, Γέφυρες, Δομικά Κενά, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Φαινόμενα 6-βαθμών Διαχωρισμού)
 • Θέματα Κοινωνικού Περιβάλλοντος (Ομοφιλία, Συμμετοχή σε Ομάδες, Διαχωρισμός)
 • Κοινωνική Εξισορρόπηση (Ισχυρές και Ασθενείς Μορφές Δομικής Εξισορρόπησης σε Κοινωνικά Δίκτυα)
 • Βασικές Έννοιες Θεωρίας Παιγνίων (Ορισμοί, Μέθοδοι Συλλογισμού σχετικά με τη Συμπεριφορά σε Παίγνια, Βέλτιστες Κινήσεις)
 • Η έννοια της Ισορροπίας στα Παίγνια (Ισορροπία κατά Nash, Παίγνια Συγχρονισμού, Πολλαπλα Σημεία Ισορροπίας)
 • Στρατηγικές Παιγνίων (Μικτές Στρατηγικές, Pareto-Βελτιστοποίηση, Κοινωνική Βελτιστοποίηση, Κυρίαρχες Στρατηγικές, Δυναμικά Παίγνια)
 • Εξελικτικά Παίγνια (Αρμοστικότητα, Εξελικτικά Σταθερές Στρατηγικές)
 • Η Δομή του Παγκόσμιου Ιστού (Ανάλυση Συνδέσμων, Αναζήτηση στον Ιστό)
 • Αλυσίδες Πληροφόρησης (Συμμόρφωση με το Πλήθος,Φαινόμενα Αγέλης)
 • Φαινόμενα Δημοφιλίας (Power laws, Rich-get-richer Μοντέλα, Φαινόμενα Long Tail)
 • Διάχυση Πληροφορίας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Μοντέλα Διάχυσης, Ο ρόλος των Ομάδων και των Ασθενών Δεσμών)
 • Συστήματα Κοινωνικών Αποφάσεων
Περισσότερα »

ΨΣ-203 Ενσωματωμένα Συστήματα [Ε/ΥΥΥ] Α. Μηλιώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα των Ενσωματωμένων Συστημάτων επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά και σε μεθοδολογική βάση την αρχιτεκτονική και την πολυεπίπεδη σχεδίαση των ενσωματωμένων συστημάτων και των εφαρμογών τους με έμφαση στα δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αρχιτεκτονική των δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση στους επεξεργαστές επικοινωνιών και τις δικτυακές συσκευές, ο μετασχηματισμός λειτουργικών απαιτήσεων σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, οι αρχές σχεδίασης συστημάτων, η μεθοδολογία προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος Linux στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των συστημάτων, η μεθοδολογία ανάπτυξης οδηγών συσκευών και η αξιολόγηση επίδοσης των συστημάτων. Η ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών σε επόμενο στάδιο είναι σε μεγάλο βαθμό απεξαρτημένη από τις ιδιαιτερότητες και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των συστημάτων και ανάλογη με γνώριμες διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών σε υπολογιστικά συστήματα, ενδεχομένως με ορισμένους περιορισμούς και με την χρήση ειδικών εκδόσεων περιορισμένης λειτουργικότητας των εργαλείων ανάπτυξης.

Παράλληλα με τη διδασκαλία του μαθήματος υποστηρίζεται Εργαστήριο στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τεχνικές ανάπτυξης προσαρμοσμένων εικόνων συστημάτων αρχείων και λειτουργικών συστημάτων GNU/Linux για την υποστήριξη δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων. Η έλευση του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ) απαιτεί την δημιουργία ευέλικτων και εύρωστων συστημάτων που αποτελούνται από λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τομέα και τις δυνατότητες του υλικού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν προχωρημένες εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικού στο γνωστικό πεδίο των Ενσωματωμένων Συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Ενσωματωμένων Συστημάτων και την υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτομικών ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Επεξεργαστές Επικοινωνιών
  • Αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών, ενσωματωμένοι δικτυακοί επεξεργαστικοί πυρήνες, δικτυακές και περιφερειακές συσκευές, χαρτογράφηση μνήμης, πόρτες Ι/Ο και προκαθορισμένες δικτυακές λειτουργίες, ελεγκτές και λειτουργία δικτυακών συσκευών (TDM, serial, ΑΤΜ, fast Ethernet, HDLC, πολλαπλών καναλιών), εξυπηρέτηση αιτήσεων διακοπής.
 • Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων και Συστημική Σχεδίαση
  • Ενδεικτικές ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές δικτυακών συστημάτων (έμφαση σε IAD: Integrated Access Devices), σχηματική σχεδίαση, αρθρωτή διαφοροποιήσιμη σχεδίαση.
 • Εργαλεία Ανάπτυξης, Ενσωματωμένο Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες
  • Διαμεταγλωττιστές, GNU cross-development tool chain, βασική αρχικοποίηση συστήματος (JTAG), διαμόρφωση χαρακτηριστικών bootloader, διαμόρφωση λειτουργικού συστήματος, αρχιτεκτονική πυρήνα, διαμεταγλώττιση, debian packages, ενσωματωμένο σύστημα αρχείων, διαμόρφωση και ενσωμάτωση λειτουργικού συστήματος.
 • Οδηγοί Δικτυακών Συσκευών
  • Αρχές σχεδίασης οδηγών δικτυακών συσκευών, συσκευές TDM, Ethernet, HDLC, multi-channel, ανάπτυξη σύνθετης δικτυακής συσκευής πρόσβασης ΑΤΜ, network API λειτουργικού συστήματος Linux.
 • Αξιολόγηση Επίδοσης Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  • Μελέτη και ανάλυση επίδοσης υψίρρυθμων δικτυακών συσκευών ενσωματωμένων συστημάτων, βελτιστοποίηση επίδοσης, interrupt moderation.
 • Εφαρμογές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων
  • Δικτυακές υπηρεσίες (NAT, DHCP, routing, IP QoS, VLAN, VPN κλπ), δικτυοκεντρική διαχείριση, τηλεφωνία, Asterisk PBX, οικιακός αυτοματισμός, φωνητική επικοινωνία, βιντεοεπιτήρηση.
 • Περιορισμένα Ενσωματωμένα Συστήματα
  • Αναλυτική σχεδίαση συστημάτων και συσκευών περιορισμένων δυνατοτήτων, ultra-low power design, αναλυτική μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών.
 • Εργαστήριο
  • Στα πλαίσια του εργαστήριου, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με:
   • Τη διαμόρφωση και κτίσιμο εφαρμογών στο GNU/Linux, καθώς και με εργαλεία για την αυτοματοποίηση αυτών.
   • Τεχνικές απασφαλμάτωσης, διαχείρισης εφαρμογών και βελτιστοποιήσεις που αποσκοπούν στη επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ επιδόσεων και απαιτήσεων σε μνήμη και αποθηκευτικό χώρο.
   • Τη δομή του πυρήνα και τις τεχνικές διαμόρφωσης, κτισίματος και απασφαλμάτωσης. Αναφορά σε ιδιαίτερα χρήσιμες συνταγές διαμόρφωσης.
   • Τη δημιουργία cross-compile αλυσίδας για το διαχωρισμό μεταξύ της αρχιτεκτονικής ανάπτυξης και της αρχιτεκτονικής στόχου καθώς και τεχνικές επιβεβαίωσης ορθής λειτουργίας μέσω εξομοίωσης.
   • Τη διαδικασία αρχικοποίησης του λειτουργικού συστήματος και της προσαρμογής αυτής.
   • Τη δομή του root συστήματος αρχείων, τη σημασία των συστημάτων αρχείων στο Linux και την κατανόηση του διαχωρισμού μεταξύ συστημάτων αρχείων και ψευδο-συστημάτων αρχείων καθώς και τους διάφορους τύπους που υπάρχουν και πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται.
   • Εργαλεία για την ολοκλήρωση και παραγωγή του τελικού λειτουργικού συστήματος.
Περισσότερα »

ΨΣ-521 Ανάκτηση Πληροφοριών [Ε/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών των συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών. Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν όλες τις φάσεις σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων για συλλογή, ευρετηρίαση και αναζήτηση κειμένων, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης συστημάτων. Επιπρόσθετα, καλύπτονται πιο πρόσφατες τάσεις ανάκτησης πληροφοριών, όπως ανάκτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει μοντέλα αναπαράστασης εγγράφων κειμένου
 • να χρησιμοποιεί τεχνικές ευρετηριοποίησης συμπίεσης, ανάκτησης και βαθμολόγησης κειμένων
 • να αναπτύσσει εφαρμογές που χειρίζονται τεράστιους όγκους κειμένου
 • να κατασκευάσει τη λειτουργικότητα μιας μηχανής αναζήτησης
 • να εφαρμόζει τεχνικές μηχανικής μάθησης για την κατηγοριοποίηση κειμένων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών
 • Αρχιτεκτονική συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Λεξικό όρων και ανεστραμμένες λίστες
 • Κατασκευή και συμπίεση ευρετηρίων
 • Μοντέλα ανάκτησης πληροφοριών (το boolean μοντέλο, το μοντέλο διανυσματικού χώρου, πιθανοτικά μοντέλα)
 • Υπολογισμός από σκορ και κατάταξη κειμένων
 • Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Μοντέλα γλωσσών
 • Ανάκτηση πληροφοριών από XML με βάση το περιεχόμενο
 • Βασικές έννοιες ανάκτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Σταχυολόγηση Παγκόσμιου Ιστού και ευρετήρια στο διαδίκτυο
 • Αρχιτεκτονική διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης
 • Κατηγοριοποίηση κειμένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης, μηχανές διανυσμάτων στήριξης, αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης κειμένων
Περισσότερα »

ΨΣ-804 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια της ασφάλειας στις κινητές/ασύρματες επικοινωνίες. Οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες παρέχουν στους κινητούς χρήστες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολυμέσων που ήδη υπάρχουν για τους μη-κινητούς χρήστες και τη σταθερή δικτύωση, ανεξαρτήτως θέσης. Μαζί με τις νέες προοπτικές, ωστόσο, οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χειρίζεται, να εφαρμόζει και να αξιολογεί τις τεχνικές και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται σε κινητά και ασύρματα περιβάλλοντα.

Περιεχόμενα

 • Ασφάλεια ασύρματων επικοινωνιών
 • WLAN, IEEE 802.11
 • Έλεγχος της αυθεντικότητας στο IEEE 802.11
 • RADIUS & EAP methods
 • IEEE 802.1x
 • WEP
 • IEEE 802.11i, WPA, WPA2 (TKIP, CCMP)
Περισσότερα »

ΨΣ-312 Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks), προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου, συστήματα πολλαπλού φέροντος και συστήματα προτυποποίησης. Προϋποθέτει κάποιες γνώσεις από το μάθημα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, κυρίως σχετικά με διάδοση και μοντελοποίηση καναλιού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ασυρμάτων επικοινωνιών, με έμφαση στη μοντελοποίηση του ασύρματου καναλιού, τη σχεδίαση τεχνικών πολλαπλών κεραιών και την αξιολόγηση της επίδοσης ως προς τη χωρητικότητα.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν σύνθετα προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης ασυρμάτων συστημάτων, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και την επεξεργασία βασικής ζώνης καθώς και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου: Διαμόρφωση και κωδικοποίηση.
 • Πολυπλεξία στο χώρο, συχνότητα, κώδικα, χώρο.
 • Συστήματα πολλαπλών κεραιών (ΜΙΜΟ).
 • Σχεδίαση δεκτών (γραμμικοί, μη γραμμικοί, με ανάδραση, κλπ).
 • Συστήματα πολλαπλού φέροντος: OFDM / OFDMA.
 • Διαχείρηση πηγών (Scheduling): Scheduling τεχνικές.
 • Βελτιστοποίηση cross layer (PHY/MAC).
 • Προτυποποίηση ασυρμάτων συστημάτων: 3GPP/2++ (LTE, UMB), IEEE 802.x. Στην ενότητα αυτή εξηγούμε βασικά χαρακτηριστικά προτύπων τρίτης (3G+) και τέταρτης γενιάς (4G), που σχετίζονται με τα θέματα των τριών προηγουμένων ενοτήτων.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κ.ο.κ.

Περισσότερα »

ΨΣ-308 Αξιολόγηση Επιδόσεων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές αρχές και τις προηγμένες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα.

Στο μάθημα μελετώνται τεχνικές φυσικού στρώματος όπως ψηφιακές διαμορφώσεις και κωδικοποίηση, μετάδοση Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (OFDM), DFT-spread OFDM και τεχνικές διαφορικής λήψης και τεχνικές ΜΙΜΟ.

Επίσης, το μάθημα μελετάει τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω τεχνικές έχουν εφαρμογή στο long term evolution (LTE). Η επίδοση των τεχνικών φυσικού στρώματος αναλύεται με προσομοιώσεις στο λογισμικό Matlab.

Περιεχόμενα

 • Κωδικοποίηση Καναλιού – Συνελικτικοί κώδικες – Puncturing.
 • Digital Modulations (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) – Constellation diagrams – Demodulation.
 • Wireless Channel – Path Loss Models
 • Μετάδοση με Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) – Χρήση κυκλικού προθέματος για πολυδιαδρομικό κανάλι
 • Μετάδοση με SC-FDMA
 • Μετάδοση OFDMA και DFTS-OFDM
 • LTE Link Budget Downlink
 • Receive Diversity: Single Input Multiple Input (SIMO)
 • Transmit Diversity: Multiple Input Single Output (MISO)
 • Transmit Diversity using Alamouti Code
 • ΜΙΜΟ Antenna Techniques και Χωρητικότητα MIMO
Περισσότερα »

ΨΣ-730 Διαχείριση Καινοτομίας και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας [Ε/Γενικό] Σ. Ρετάλης, Ι. Μανιάτης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τις τάσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας.
 • να κατανοεί την επιχειρηματική διαδικασία: Σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικής ευκαιρίας, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών, επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • να γνωρίζει τις πηγές χρηματοδότησης μίας επιχειρηματικής ιδέας.
 • να αξιολογεί με βάση τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα εάν μία ιδέα είναι επιχειρηματική ευκαιρία.
 • να αξιολογεί και να διαχειριστεί τους επιχειρηματικούς κινδύνους.
 • να καθορίσει το οικονομικό πλάνο για την μίας επιχειρηματικής ιδέας υλοποίηση που θα οδηγεί σε κερδοφορία.
 • να αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό πλάνο σε συνεργασία με άλλους.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην έννοια της Καινοτομίας στο Επιχειρείν
 • Σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (social media, software as a service, freemium as a business model)
 • Διαδικασία καινοτομίας και δημιουργικότητας – Μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης και βελτίωσης της καινοτομικότητας και δημιουργικότητας (Mindmapping, SixHats, SCAMPER)
 • Ανάλυση αναγκών πελατών, καταγραφή επιχειρησιακού στόχου & πρόταση καινοτομικής επιχειρηματικής ιδέας
 • Ανάλυση αναγκών αγοράς, διεθνούς ανταγωνισμού και προσδιορισμός διαφορετικότητας
 • Παρουσίαση εναλλακτικών προσεγγίσεων επίτευξης επιχειρησιακού στόχου & επιλογή κατάλληλης προσέγγισης
 • Υπολογισμός οφελών σε σχέση με κόστη επένδυσης
 • Χαρακτηριστικά και δεξιότητες ομάδας ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη Καινοτομικού Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Παραδείγματα και καλές πρακτικές
 • Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικού σχεδίου
 • Διαγωνισμοί καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Ανεύρεση πόρων – Χρηματοδότηση επιχειρηματικής δράσης (seed &venture capital, angels, grants, loans)
 • Ανάπτυξη της επιχείρησης – Διεθνής επιχειρηματικότητα- Δικτύωση με οργανισμούς
Περισσότερα »

ΨΣ-702 Διδακτική Ψηφιακών Τεχνολογιών [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας πληροφορικής και ψηφιακών τεχνολογιών οι οποίες σχετίζονται με τη διαφορετικότητα ως προς τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα, τον προτιμητέο τρόπο, τόπο και χρόνο μάθησης του μαθητευόμενου κοινού.
 • να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη της διδακτικής της πληροφορικής με ή χωρίς τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • να εφαρμόζει τις κύριες στρατηγικές μάθησης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • να υλοποιεί εφαρμογές με την αξιοποίηση λογισμικών υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
 • να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Scratch.
 • να αξιολογεί με συστηματικό τρόπο την ποιότητα εκπαιδευτικού λογισμικού.

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές εισαγωγής και βαθμός ενσωμάτωσης της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα αναλυτικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Η διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα: προγράμματα σπουδών, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά εργαστήρια.
 • Θέματα διδακτικής της πληροφορικής: παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες Θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες.
 • Περιβάλλοντα υποστήριξης της διδασκαλίας της πληροφορικής όπως Jeroo, KarelRobot, Alice.
 • Ανάλυση τρόπου σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιών με τα εργαλεία MIT Scratch.
 • Εργαστηριακή εφαρμογή με ανάπτυξη παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης.
Περισσότερα »

ΨΣ-302 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών καθώς και των μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδίασης των συστημάτων αυτών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να αναλύουν και να σχεδιάζουν βασικά συστήματα κινητών επικοινωνιών, με έμφαση στις τεχνικές του φυσικού στρώματος.

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων κυψελών, διαύλων επικοινωνίας και τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης. Επιπλέον, περιγράφονται τα συστατικά στοιχεία ενός κυψελωτού συστήματος και οι φοιτητές είναι σε θέση να αναλύσουν και να σχεδιάσουν συστήματα με διαφορετικές απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακής κίνησης και ποιότητας ζεύξης. Η ανάλυση και η σχεδίαση βασίζονται στην αναγνώριση των κατάλληλων κριτηρίων, στον υπολογισμό των τιμών κατωφλίου επίδοσης των ζεύξεων, στη σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων υλοποίησης και στην αξιολόγηση της τελικής επίδοσης ψηφιακών συστημάτων.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων της διάδοσης στον ασύρματο δίαυλο και της προσομοίωσης κυψελωτών συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Αρχικά αναφέρονται βασικές έννοιες στοιχείων Ραδιοσυστημάτων Κινητών Επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, βασικές λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων).
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικές Τεχνικές Πρόσβασης στο Δίκτυο (τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης, τεχνικές τυχαίας πρόσβασης). Επίσης γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών (Κυψελωτά Συστήματα 1ης, 2ης, και 3ης γενιάς, Συστήματα Ασύρματης Τηλεφωνίας, Συστήματα Τηλεειδοποίησης, Συστήματα WLANs, WPANs, PMRs). Οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια των κυψελών και της επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων (στοιχεία από τη γεωμετρία κανονικών εξαγώνων, σχεδίαση κυψελωτών συστημάτων).
 • Ακολούθως γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης και Απόδοσης Συστημάτων (στοιχεία από Θεωρία Ουρών, μοντέλο Erlang B, μοντέλο Erlang C, φασματική απόδοση κυψελωτών συστημάτων).
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί μηχανισμοί Ασύρματης Διάδοσης (πολυδιαδρομική διάδοση, διαλείψεις και ολίσθηση Doppler, απώλειες διάδοσης, σκίαση, καθορισμός περιοχής κάλυψης, όρια χωρητικότητας για ραδιοδιαύλους).
 • Γίνεται αναφορά σε είδη Παρεμβολών (ομοδιαυλικές παρεμβολές και θόρυβος, παρεμβολές γειτονικών διαύλων) καθώς και Τεχνικών Μεταπομπής και απόδοσης Διαύλων (κατηγοριοποίηση τεχνικών μεταπομπής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τεχνικών, σταθερή απόδοση, δυναμική απόδοση, ελαστική απόδοση).
 • Στη συνέχεια αναλύονται τεχνικές βελτίωσης της φασματικής απόδοσης (τομεοποίηση, διάσπαση κυψελών). Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία και τεχνικές σχεδίασης του φυσικού στρώματος (τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, τεχνικές αντιμετώπισης διαλείψεων, τεχνικές αντιμετώπισης Διασυμβολικής Παρεμβολής) και γίνεται παρουσίαση τυποποιημένων Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών (GSM, 4G).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

ΨΣ-322 Διαχείριση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Α. Γαλάνη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μία συνολική εικόνα των μεθοδολογιών, τεχνικών, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και το σχεδιασμό των δικτύων υπολογιστών. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να προτείνει λύσεις για τον αρχικό σχεδιασμό, την επέκταση και την αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και τεχνικών απαιτήσεων/προβλημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (SLA).

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στην εφαρμογή διδασκόμενων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της λειτουργίας δικτυακών στοιχείων.

Περιεχόμενα

 • Ανασκόπηση βασικών εννοιών δικτύων, Κατηγοριοποιήσεις δικτύων, Ρόλος των συστημάτων διαχείρισης.
 • Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης, Λειτουργίες διαχείρισης: configuration, fault, administration, performance and security management, Επίπεδα διαχείρισης: element management, network management, service management, business management.
 • Οντότητες διαχείρισης και διαχειριζόμενοι κόμβοι, Πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol), Management Information Base (MIB).
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης.
 • Πρότυπο διαχείρισης ISO/OSI.
 • Πρότυπο διαχείρισης ΤMN.
 • Σχεδιασμός δικτύων σταθερής και ασύρματης πρόσβασης, παρακολούθηση απόδοσης δικτύων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement).

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass/Εύδοξος αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή υλικό διαλέξεων και εργαστηριακές ασκήσεις για την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων.

Περισσότερα »

ΨΣ-722 Τηλεϊατρική [Ε/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την παροχή υπηρεσιών υγείας από απόσταση.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές γνώσεις από τους χώρους της κωδικοποίησης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, θα αναλυθούν τα τεχνικά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων τηλεϊατρικής, ενώ θα συζητηθούν και τα συστήματα νέας γενιάς με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και υπολογιστικής ευφυίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση – Ψηφιακή Αναπαράσταση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Τεχνικές Συμπίεσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση και Συμπίεση Ιατρικού Video
 • Προτυποποίηση Ιατρικής Πληροφορίας
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία (Home Care)
 • Συστήματα Τηλεϊατρικής με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου
 • Ασύρματη και Διάχυτη Τηλεϊατρική (Προνοσοκομειακά και Φορετά Συστήματα)
 • Κλινικές Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
 • Ασφάλεια σε συστήματα Τηλεϊατρικής
 • Μελέτες Εφαρμογής – Εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-920-1 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920-1 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 8oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-506 Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων [ΥΔΚ/ΔΔ] Μ. Χαλκίδη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν:

 • να αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων προς ανάλυσης και να εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίας των δεδομένων
 • να επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική εξόρυξης γνώσης με βάση τις απαιτήσεις και τον τύπο δεδομένων
 • να εφαρμόζουν τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης αποθηκών δεδομένων
 • να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία για την εξαγωγή γνώσης από συλλογές δεδομένων
 • να αξιολογούν την ποιότητα των αποτελεσμάτων εξόρυξης δεδομένων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην διαδικασία εξόρυξης δεδομένων/γνώσης: βασικές έννοιες της εξόρυξης δεδομένων, παρουσίαση των βασικών βημάτων της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων.
 • Προ-επεξεργασία δεδομένων: Καθαρισμός δεδομένων, μετασχηματισμός, τεχνικές μείωσης διαστάσεων.
 • Aποθήκες Δεδομένων: Πολυδιάστατα μοντέλα, Αρχιτεκτονική, Υλοποίηση Αποθηκών Δεδομένων, OLAP.
 • Συσταδοποίηση (Clustering): Μέθοδοι συσταδοποίησης. Παρουσίαση βασικών αλγορίθμων συσταδοποίησης (διαιρετικοί, ιεραρχικοί, πυκνότητας κλπ). Εφαρμογές συσταδοποίησης.
 • Κατηγοριοποίηση (Classification): Bayesian classifiers, Δέντρα αποφάσεων (decision trees), μέθοδος κοντινότερων γειτόνων (k-NN).
 • Κανόνες συσχέτισης (Association Rules): Αλγόριθμος Apriori, σύγκριση αλγορίθμων, αντιπροσωπευτικοί κανόνες συσχέτισης.
 • Εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστο (ΠΙ): Καλύπτονται θέματα που αφορούν σε ανάλυση υπερσυνδέσμων (Link Analysis), αναζήτηση στο ΠΙ (Web Search), αλγορίθμους κατάταξης (PageRank).
Περισσότερα »